Skip to content

Dysgu Cymunedol

Gellir diffinio Dysgu Oedolion yn y Gymuned fel cyfleoedd dysgu hyblyg i oedolion mewn lleoliadau yn y gymuned leol, sy’n diwallu anghenion lleol.

Mae'r rhaglen Dysgu Oedolion yn y Gymuned sy'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru yn ymdrin ag amrywiaeth eang o ddarpariaeth. Mae'n cwmpasu nifer o gyfleoedd dysgu sy'n cael eu cynnig gan sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch ac awdurdodau lleol.

Mae ein datganiad polisi newydd yn nodi ein hamcanion strategol ar gyfer Dysgu Oedolion yn y Gymuned ac yn diffinio'r camau allweddol i Lywodraeth Cymru a darparwyr.

Mae'r rhaglen Dysgu Oedolion yn y Gymuned ar gyfer oedolion 19+ yn bennaf a chaiff y cyrsiau eu cynnig mewn lleoliadau yn y gymuned leol yn ogystal ag ar gampws colegau. Mae'r cyfleoedd a gynigir yn cynnwys cyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol a chyfleoedd dysgu heb eu hachredu.

Dynodwyd chwe rheswm penodol pam y bydd oedolion yn mynd ati i ddysgu, sef:

  • dysgu'r camau cyntaf
  • sgiliau bywyd a sgiliau sylfaenol planedig
  • sgiliau byw yn annibynnol
  • sgiliau gwaith
  • datblygiad a lles personol
  • dysgu ar gyfer dinasyddiaeth weithgar a/neu ddatblygu cymunedol.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â Dysgu Oedolion yn y Gymuned anfonwch e-bost i flwch post Polisi Addysg Bellach: Post16PlanningandFunding@wales.gsi.gov.uk

Adolygiad o Ddysgu Oedolion yn y Gymuned

21/10/16
Mae cwmni ymchwil Arad wedi cynnal Adolygiad o Ddysgu Oedolion yn y Gymuned (ACL) yng Nghymru, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru
 

Polisi Dysgu Oedolion yn y Gymuned - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

08/12/14
Nod y polisi yw cynhyrchu nifer o ganlyniadau dros gyfnod o bum mlynedd yn y lle cyntaf.
 

Cyflenwi dysgu cymunedol i Gymru

26/11/10
Mae ein datganiad polisi newydd yn nodi ein hamcanion strategol ar gyfer Dysgu Oedolion yn y Gymuned ac yn diffinio'r camau allweddol i Lywodraeth Cynulliad Cymru a darparwyr.
 

Gwybodaeth am Ddysgu Cymunedo - Mawrth 2009

30/04/09
Mae'r Tîm Polisi Dysgu (yn yr Is-adran Datblygu Dysgu a Rhwydweithiau) wrthi ar hyn o bryd yn adolygu hynt y gwaith hwn ac yn ystyried pa gamau i'w cymryd nesaf. Mae'r ddogfen a ganlyn yn rhoi golwg gyffredinol ar y gwaith hwn.
 

Gwybodaeth am Ddysgu Cymunedol y Tim Polisi Dysgu - Mawrth 2009

29/04/09
Mae prosiect peilot yn cael ei dreialu ym maes cynllun Cyfrifon Cymuned sy'n Dysgu. Nod y prosiect peilot hwn yw cynorthwyo cymunedau i ddatblygu gweithgarwch dysgu, ac i fod yn rhan o'r dysgu hwnnw. Mae crynodeb i'w weld yn y ddogfen a ganlyn:
 

Cyfrifon Cymuned sy’n Dysgu – Medi 2005 - Mawrth 2008

01/04/09
Diben y Cyfrif Cymuned sy’n Dysgu oedd rhoi prawf ar fodel o gefnogaeth i gymunedau er mwyn iddynt ddatblygu gweithgarwch dysgu a sicrhau bod pobl yn manteisio ar y gweithgarwch hwnnw. Rhoddwyd prawf ar y Cyfrif Cymuned sy’n Dysgu trwy bum prosiect peilot dros gyfnod o dair blynedd.