Skip to content

Cyllid Myfyrwyr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Os ydych fel arfer yn byw yng Nghymru, gallwch gael arian wrth Cyllid Myfyrwyr Cymru, lle bynnag y dewiswch astudio yn y DU.

Cyrsiau sy’n dechrau cyn mis Medi 2018

Dysgwch a ydych yn gymwys am gyllid myfyrwyr (dolen allanol), faint o arian y gallwch ei gael (dolen allanol) a pha gymorth ariannol ychwanegol (dolen allanol) sydd ar gael.

Gallwch wneud cais ar-lein (dolen allanol) drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi 2018, neu ar ôl hynny

Mae newidiadau ar y gweill ar gyfer myfyrwyr llawn amser a rhan amser sy’n dechrau ar gwrs gradd. Mae newidiadau ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig hefyd ar y gweill ar gyfer mis Medi 2019.

Mae’r newidiadau hyn yn seiliedig ar argymhellion Adolygiad Diamond a gallai hyn effeithio ar y cymorth yr ydych yn gymwys i’w dderbyn.

Argymhellion o ran cymorth costau byw

Bydd pob myfyriwr cymwys yn derbyn £1,000 y flwyddyn. Dysgwch fwy am y meini prawf cymhwyster (dolen allanol).

Gall myfyrwyr hefyd fod yn gymwys am grant cynhaliaeth ychwanegol ar sail prawf modd. Bydd y swm yn dibynnu ar incwm yr aelwyd, gyda mwy o gymorth i’r bobl sydd ei angen fwyaf.

Yn ogystal, bydd myfyrwyr nad ydynt yn derbyn y grant llawn yn gallu gwneud cais am fenthyciad cynhaliaeth. Gall y benthyciad cynhaliaeth hwn fod yn gymaint â’r gwahaniaeth rhwng eu dyfarniad grant a’r uchafswm o ran cymorth cynhaliaeth (hynny yw, y grant a’r benthyciad).

Mae’r uchafsymiau hyn fel a ganlyn:
  • £9,000 ar gyfer myfyrwyr sy’n byw oddi cartref a'r tu allan i Lundain
  • £11,250 ar gyfer myfyrwyr sy’n byw oddi cartref ac yn Llundain
  • £7,650 ar gyfer myfyrwyr sy’n byw gartref.
Bydd y cymorth ar gyfer myfyriwr sy’n byw oddi cartref (y tu allan i Lundain) gyfwerth â’r Cyflog Byw Cenedlaethol (dolen allanol), yn seiliedig ar 37.5 awr yr wythnos dros gyfnod o 30 wythnos.

Caiff myfyrwyr rhan amser fersiwn o’r cymorth a  fydd wedi’i addasu ar sail pro rata.

Argymhellion o ran cymorth ffioedd dysgu

Caiff myfyrwyr cymwys fenthyciad myfyrwyr i dalu am y ffioedd dysgu yn eu cyfanrwydd. Dim ond unwaith y bydd graddedigion yn ennill cyflog o £21,000 y bydd yr ad-daliadau’n dechrau. Yn amodol ar drafodaethau â Thrysorlys ei Mawrhydi, y bwriad o 1 Ebrill 2018 ymlaen yw y bydd y trothwy ar gyfer ad-dalu benthyciadau i israddedigion yn cynyddu i £25,000.