Skip to content

Datganiad Polisi ar Addysg Uwch

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Diben y ddogfen polisi hon yw gosod gweledigaeth newydd ar gyfer addysg uwch yng Nghymru wrth i ni agosáu at 2020.

Gan adeiladu ar lwyddiannau’r blynyddoedd diweddar a chryfderau addysg uwch yng Nghymru, mae’n sefydlu set glir o flaenoriaethau ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod.

Mae’n gosod gweledigaeth sy’n golygu y bydd darparwyr addysg uwch yn:

  • rhyngweithio gyda busnesau i ysgogi arloesi a thwf economaidd
  • gweithio i godi cyflogadwyedd yr holl raddedigion, beth bynnag eu hoed, eu cefndir neu gwrs astudio
  • gweithio mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol
  • cydweithio gyda darparwyr addysg bellach i sicrhau bod cyfleoedd dilyniant ar gael i ddysgwyr
  • gwneud y defnydd gorau o gyfleoedd i fanteisio ar dechnolegau newydd
  • ymdrechu i ddarparu profiad dysgu o’r ansawdd gorau i bawb sydd â’r potensial i gael budd o hynny
  • datblygu enw da’r sector am ragoriaeth ymchwil
  • parhau i gefnogi datblygiad addysg uwch cyfrwng Cymraeg
  • datblygu modelau darpariaeth mwy hyblyg er mwyn adeiladu dyfodol mwy llwyddiannus a chynaliadwy