Skip to content

Addysg uwch

Dolenni perthnasol

'Er Mwyn Ein Dyfodol - Strategaeth a Chynllun Addysg Uwch ar gyfer Cymru' yn adeiladu ar 'Ymgeisio yn Uwch'.
Mae’r canllawiau hyn yn amlinellu’r hyn y mae Gweinidogion Cymru yn disgwyl i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ei wneud er mwyn cyflawni ei rôl yn cymeradwyo ac yn gorfodi cynlluniau ffioedd dysgu.
Rhaid i ddarparwyr sy’n dymuno cael eu dynodi’n sefydliadau at ddiben Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 gyflwyno cais ysgrifenedig i Lywodraeth Cymru gan ddefnyddio’r ffurflen gais isod.
Dau sydd wedi ennill gradd addysg uwch

Mae Llywodraeth Cymru am hyrwyddo sector Addysg Uwch cryf ac amrywiol yng Nghymru.

Mae gwybodaeth am ein polisïau ar gyfer y sector i'w gweld yn yr adran hon o'r wefan.

Rydym yn cyllido'r Sector Addysg Uwch (AU) yng Nghymru drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), ac mae cymorth i fyfyrwyr yn cael ei ddarparu gan Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Partneriaeth gyflenwi yw hon lle mae gan Lywodraeth Cymru, y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr, yr Awdurdodau Lleol, a Sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch yng Nghymru i gyd eu swyddogaethau priodol i'w chwarae o ran datblygu polisi, hyrwyddo, asesu a thalu grantiau a benthyciadau i fyfyrwyr. Mae ein dogfen bolisi 'Er mwyn ein dyfodol' yn manylu ar ein strategaeth a'n cynllun Addysg Uwch ar gyfer Cymru yn yr unfed ganrif ar hugain.

Mae'n seiliedig ar weledigaeth o gymuned Addysg Uwch sydd, drwy ymdrechion holl aelodau’r gymuned honno, yn trawsnewid bywydau a bywoliaethau ar draws Cymru. Y nod yw sicrhau cyfiawnder cymdeithasol a chefnogi economi ffyniannus.