Skip to content

Y blynyddoedd cynnar

Dolenni perthnasol

Mae’r grantiau hyn yn darparu cymorth ariannol i helpu mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad.
Mae’r cynllun drafft hwn yn amlinellu ein nodau ar gyfer y gweithlu blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae ac yn disgrifio’r modd yr ydym yn cynnig eu cyflawni.
Mae’r ymgynghoriad hwn yn rhoi manylion y fframwaith drafft a ddefnyddir i’n cynorthwyo ni i ddeall y graddau y mae ein polisïau a’n rhaglenni yn cael effaith.
Dechrau’n Deg yw rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar. Mae wedi’i hanelu at deuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed ac sy’n byw mewn rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Popeth y mae angen i chi ei wybod am feichiogrwydd a phum mlynedd gyntaf bywyd eich plentyn.
Rydym wedi ymrwymo i wneud egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn realiti i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru.
Ymarferydd gyda phlant ifanc

Mae’r gefnogaeth a’r symbyliad mae plentyn yn eu cael yn ystod cyfnod ei flynyddoedd cynnar yn effeithio ar ei allu a’i botensial drwy gydol ei fywyd, a hynny mewn ffordd sylfaenol.

Mae’r blynyddoedd cynnar, a ddiffinnir yng Nghymru fel y cyfnod sy’n dechrau cyn i’r plentyn gael ei eni hyd ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, neu 0 i 7 oed, yn rhan hollbwysig o blentyndod; cyfnod y dylai plant allu ei fwynhau, pan fyddant yn tyfu, yn datblygu, yn chwarae ac yn dysgu mewn amgylchedd diogel sy’n eu meithrin.

Mae llawer o ffactorau yn dylanwadu ar gyfleoedd bywyd plentyn a’i gynnydd yn y blynyddoedd cynnar. Mae rhaglenni blynyddoedd cynnar yn cael effaith gadarnhaol sy’n para am flynyddoedd. Mae hyn yn cael ei gydnabod yn Adeiladu Dyfodol Disglair: Cynllun y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.

Dyma brif themâu’r Cynllun:

  • Iechyd a lles plant
  • Cefnogi teuluoedd a rhieni
  • Addysg a gofal plant o ansawdd yn y blynyddoedd cynnar
  • Addysg gynradd effeithiol
  • Codi safonau

Mae’r Cynllun yn pennu’r cyfeiriad ar gyfer y 10 mlynedd nesaf gan gydlynu gwahanol bolisïau a rhaglenni sy’n effeithio ar blant a theuluoedd yn ystod y blynyddoedd cynnar.

Mae’r wefan Chwarae Dysgu Tyfu bellach wedi’i harchifo. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am sector y blynyddoedd cynnar ac i weld pa gyfleoedd gwaith sydd ar gael ewch i wefan eich awdurdod lleol, gwefan AGGCC (dolen allanol) neu wefan Gyrfa Cymru (dolen allanol).

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, anfonwch e-bost i blynyddoeddcynnar@wales.gsi.gov.uk.