Skip to content

Addysg cyfrwng Cymraeg ac iaith Gymraeg

Dolenni perthnasol

Mae'r Strategaeth hon yn garreg filltir hanesyddol yn natblygiad addysg cyfrwng Cymraeg ac yn gosod ein cyfeiriad strategol cenedlaethol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Yng Nghymru, yn dibynnu ar nifer o ffactorau lleol, bydd addysg cyfrwng Cymraeg, Saesneg-Cymraeg neu ddwyieithog ar gael ar gyfer eich plentyn.

Mae’r rhan hon o’r wefan yn esbonio beth mae addysg cyfrwng Cymraeg neu addysg ddwyieithog yn ei olygu ym mhob cam o addysg eich plentyn.

Beth yw addysg cyfrwng Cymraeg?

Mae addysg cyfrwng Cymraeg yn rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddod yn rhugl yn y Gymraeg drwy astudio amrywiaeth eang o bynciau a disgyblaethau drwy’r Gymraeg. Bydd sgiliau Saesneg eich plentyn hefyd yn cael eu datblygu drwy wersi Saesneg a rhai agweddau eraill o’r cwricwlwm a gânt eu cyflwyno yn Saesneg.

Beth yw addysg ddwyieithog?

Mewn rhai rhannau o Gymru, addysg ddwyieithog yw’r norm. Mae addysg ddwyieithog yn amrywio ledled Cymru. Mewn rhai ysgolion, mae cyfran fawr o’r cwricwlwm yn cael ei haddysgu drwy’r Gymraeg. Mewn eraill, ychydig bynciau o fewn y cwricwlwm neu nifer fach iawn o wersi sy’n cael eu haddysgu drwy’r Gymraeg.

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol i gael gwybod beth sydd ar gael yn eich ardal chi.

Ewch i wefan Dysgu Cymru am ganllawiau a gwybodaeth i ymarferwyr.

Adnoddau Cymraeg a dwyieithog

Rydyn ni’n comisiynu ac yn rhan-gyllido ystod eang o adnoddau addysgol (e.e. llyfrau, e-lyfrau, deunydd digidol ac ar-lein) i gefnogi’r gwaith o addysgu a dysgu:

  • y Gymraeg fel pwnc, fel iaith gyntaf ac ail iaith
  • pynciau eraill y cwricwlwm cenedlaethol drwy gyfrwng y Gymraeg
  • pynciau galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg
  • agweddau ar y cwricwlwm sy’n benodol i Gymru
  • Cymraeg i Oedolion.

Mae’r adnoddau hyn ar gael drwy:

Mae rhestr o'r adnoddau sy wedi'u comisiynu ar gael ar wefan Dysgu Cymru.

Ewch i wefan Cymraeg am fwy o wybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg ac adnoddau pellach.

Mae ymarferwyr yn rhan bwysig o’r broses gomisiynu ac yn mewnbynnu drwy helpu i adnabod yr anghenion a monitro safon yr adnoddau wrth iddynt gael eu cynhyrchu. Er mwyn awgrymu syniadau am adnoddau i’w comisiynu, llenwch y ffurflen isod a’i dychwelyd at adnoddaucymraeg@cymru.gsi.gov.uk.