Skip to content

Addysg cyfrwng Cymraeg ac iaith Gymraeg

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Yng Nghymru, yn dibynnu ar nifer o ffactorau lleol, bydd addysg cyfrwng Cymraeg, Saesneg-Cymraeg neu ddwyieithog ar gael ar gyfer eich plentyn.

Mae’r rhan hon o’r wefan yn esbonio beth mae addysg cyfrwng Cymraeg neu addysg ddwyieithog yn ei olygu ym mhob cam o addysg eich plentyn.

Beth yw addysg cyfrwng Cymraeg?

Mae addysg cyfrwng Cymraeg yn rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddod yn rhugl yn y Gymraeg drwy astudio amrywiaeth eang o bynciau a disgyblaethau drwy’r Gymraeg. Bydd sgiliau Saesneg eich plentyn hefyd yn cael eu datblygu drwy wersi Saesneg a rhai agweddau eraill o’r cwricwlwm a gânt eu cyflwyno yn Saesneg.

Beth yw addysg ddwyieithog?

Mewn rhai rhannau o Gymru, addysg ddwyieithog yw’r norm. Mae addysg ddwyieithog yn amrywio ledled Cymru. Mewn rhai ysgolion, mae cyfran fawr o’r cwricwlwm yn cael ei haddysgu drwy’r Gymraeg. Mewn eraill, ychydig bynciau o fewn y cwricwlwm neu nifer fach iawn o wersi sy’n cael eu haddysgu drwy’r Gymraeg.

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol i gael gwybod beth sydd ar gael yn eich ardal chi.

Ewch i wefan Dysgu Cymru am ganllawiau a gwybodaeth i ymarferwyr.

Adnoddau Cymraeg a dwyieithog

Rydyn ni’n comisiynu ac yn rhan-gyllido ystod eang o adnoddau addysgol (e.e. llyfrau, e-lyfrau, deunydd digidol ac ar-lein) i gefnogi’r gwaith o addysgu a dysgu:

  • y Gymraeg fel pwnc, fel iaith gyntaf ac ail iaith
  • pynciau eraill y cwricwlwm cenedlaethol drwy gyfrwng y Gymraeg
  • pynciau galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg
  • agweddau ar y cwricwlwm sy’n benodol i Gymru
  • Cymraeg i Oedolion.

Mae’r adnoddau hyn ar gael drwy:

Mae rhestr o'r adnoddau sy wedi'u comisiynu ar gael ar wefan Dysgu Cymru.

Ewch i wefan Cymraeg am fwy o wybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg ac adnoddau pellach.

Mae ymarferwyr yn rhan bwysig o’r broses gomisiynu ac yn mewnbynnu drwy helpu i adnabod yr anghenion a monitro safon yr adnoddau wrth iddynt gael eu cynhyrchu. Er mwyn awgrymu syniadau am adnoddau i’w comisiynu, llenwch y ffurflen isod a’i dychwelyd at adnoddaucymraeg@cymru.gsi.gov.uk.