Skip to content

Ein digwyddiadau

Dolenni perthnasol

Mae’r digwyddiadau yn tynnu ynghyd bobl ifanc, arweinwyr busnes a rhanddeiliaid eraill i drafod materion penodol.

Mae'n bwysig ymgysylltu ag eraill fel rhan o'n gwaith o lunio polisïau; felly rydym yn cynnal digwyddiadau rheolaidd ledled Cymru mewn partneriaeth â'n rhanddeiliaid, ac ar eu cyfer nhw. Yn yr adran hon, ceir manylion am y digwyddiadau sy'n cael eu cynnal gan yr Adran Addysg a Sgiliau (AAS).

Rydym yn cynnal llawer o ddigwyddiadau ledled Cymru i ymgysylltu â'n rhanddeiliaid. Mae'r digwyddiadau hyn am ddim, ac maent yn rhoi cyfle gwych ichi ymgysylltu â Gweinidogion a gwneuthurwyr polisi, er mwyn helpu i lywio darpariaeth addysg a sgiliau yng Nghymru.

Rhaglen Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau – Digwyddiadau cyfathrebu

14/09/17
Hysbysiad Pwysig – Oherwydd amgylchiadau nad oedd modd i ni eu rhagweld, roedd rhaid canslo’r digwyddiadau cyfathrebu a oedd i fod i gael eu cynnal ar 26 – 28 Medi. Bydd rhagor o wybodaeth ynghylch caffael yn cael ei darparu tua diwedd mis Medi. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.
 

Rhaglen Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau - Digwyddiadau ynghylch Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw

16/01/17
Cynhaliwyd digwyddiadau ar 20, 21, 26 a 29 Medi 2016.
 

Diwrnod a Gwobrau VQ

05/05/16
Dathliad cenedlaethol o effaith cymwysterau galwedigaethol ar ddysgwyr a chyflogwyr.
 

Cynhadledd cynllunio’r dyfodol, gwneud iddo ddigwydd

28/07/14
Ym mis Ebrill 2014, cyhoeddodd Buttle UK ei fod yn diddymu’r Marc Ansawdd a ddefnyddir i gefnogi’r rheini sy’n gadael gofal ac sydd am astudio mewn sefydliad addysg uwch neu sefydliad addysg bellach.
 

Tendr 4 Dysgu Seiliedig Ar Waith Digwyddiadau Gwahoddiad i Dendro (ITT)

18/12/13
Mae gan yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) amrywiaeth o raglenni ar ddarperir ar gyfer tua 60,000 o ddysgwyr ar raglenni dysgu seiliedig ar waith bob blwyddyn, yn cynnwys ei rhaglen Twf Swyddi Cymru.
 

Uwchgynhadledd SPFP Cymru gyfan

05/12/13
Pleser gennym yw estyn gwahoddiad atoch i fod yn bresennol yn uwchgynhadledd Cymru gyfan Cynllun Peilot y Gronfa Blaenoriaethau Sector (SPFP) y 10 Ionawr 2014.
 

Tendr Dysgu Seiliedig ar Waith 4 - Digwyddiadau Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw

09/10/13
Cynhaliodd Llywodraeth Cymru Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw yn ddiweddar yn y Gogledd a’r De er mwyn rhoi gwybodaeth i chi am y cyfle isod i dendro.
 

Fforwm rhanddeiliaid Rhif Unigryw’r Dysgwr - Mehefin 2013

08/07/13
Mae’r ymateb a’r gydnabyddiaeth i botensial Rhif Unigryw’r Dysgwr i wella gwasanaethau i ddysgwyr wedi bod yn aruthrol.
 

Ymgynghoriad ar gynigion sydd am gyflwyno cynllun cofestru a monitro gorfodol i blant sy’n derbyn addysg yn y cartref: Sesiynau ymgynghori 18, 26 a 30 Hydref, 2012

19/10/12
Nod y cynigion yn yr ymgynghoriad hwn yw cyflwyno cynllun cofrestru gorfodol a monitro plant sy’n cael eu haddysgu yn y cartref.
 

Ymlaen mewn Partneriaeth dros Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol: Sesiynau ymgynghori 25 a 27 Medi a 11 Hydref, 2012

27/09/12
O’r herwydd y gofyn am y ddau ddigwyddiad ymgynghori ar 25 a 27 Medi rydym wedi trefnu dyddiad ychwanegol ar ddydd Iau 11 Hydref.
 

Digwyddiad ymgynghori addysg bellach, Dydd Llun 10 Medi 2012

02/07/12
Ar 2 Gorffennaf 2012, cyhoeddodd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau Bapur Gwyn yn amlinellu cynigion deddfwriaethol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â diwygio addysg bellach ac uwch.
 

Digwyddiadau Ymgynghori y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol: 11 Gorffennaf, 18, 19 a 21 Medi

25/06/12
Mae Llywodraeth Cymru yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori ledled Cymru.
 

Mae addysgu'n gwneud gwahaniaeth: Blwyddyn yn ddiweddarach - 8, 13, 15 and 20 Mawrth 2012

22/03/12
Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n trefnu cyfres o bedair cynhadledd addysg ar draws Cymru.
 

Busnes Sgiliau Llwyddiant - Cynhadledd a Gwobrau: 29 Medi 2011

31/08/11
Bydd y digwyddiad unigryw hwn sydd am ddim ac a gynhelir yn ystod y dydd yn dwyn ynghyd siaradwr busnes proffil uchel a chyfleoedd rhwydweithio a bydd yn dathlu cyflawniadau sefydliadau rhagorol sydd wedi buddsoddi mewn datblygu sgiliau.
 

Codi Safonau Ysgolion - Leighton Andrews, 29 Mehefin 2011

29/06/11
Cyflwynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau anerchiad ar “Codi Safonau Ysgolion”, a chynhaliwyd sesiwn Cwestiwn ac Ateb i ddilyn.
 

Y Gwasanaeth Rhif Unigryw'r Dysgwr (ULN) i Ysgolion: 16fed, 17fed a 20fed o Fai 2011

03/05/11
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru'n hybu ac yn cefnogi'r defnydd o Rif Unigryw'r Dysgwr (ULN) er mwyn darparu un dynodydd i bob dysgwr yng Nghymru.
 

Sioeau Teithiol Rhanbarthol Prif Ddysgu: 22, 23 a 25 Mawrth 2011

04/03/11
Mae’r sioeau teithiol yn agored i unrhyw un sy’n bwriadu cynnig y cymwysterau neu sydd am gael mwy o wybodaeth. Bydd ymarferwyr sy’n cynnig y cymwysterau’n barod yn rhoi cyflwyniadau a’r prif nod yw rhannu arferion da, ystyried darpariaeth o ansawdd, cydweithio ac addysgeg.
 

Gweithdy Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg: Dydd Mercher 23 Mawrth 2011

23/02/11
Cyhoeddwyd Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) ym mis Ebrill 2010. Un o brif amcanion y Strategaeth hon yw cyflwyno fframwaith cynllunio newydd ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg ac iaith Gymraeg a fydd yn cael ei arwain gan LlCC ond yn cael ei ddarparu gan awdurdodau ...
 

Cynhadledd Cenedlaethol I Unedau Cyfeirio Disgyblion

22/02/11
Darparwyd y cynhadledd i unedau cyfeirio disgyblion y cyfle i glywed am ddatblygiadau ym maes polisi addysg heblaw yn yr ysgol. Roedd y cynhadledd yn rhoi’r cyfle i cynrychiolwyr i ystyried eu polisïau ac arferion, rannu arferion gorau a hefyd y cyfle i ddylanwadu ar waith yn y maes yn y dyfodol.
 

Digwyddiad Lansio’r Farchnad Lafur Drosiannol

18/02/11
Ar 10 Chwefror 2011, lansiodd Leighton Andrews AC, y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes, gynllun peilot £900,000 newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru i helpu pobl ifanc 16 i 17 oed gael swydd.