Skip to content

Strategaeth TGCh

Mae tîm y Strategaeth TGCh yn gyfrifol am ddatblygu potensial TGCh i gefnogi addysgu, dysgu ac asesu mewn ysgolion a lleoliadau ôl-16.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a chyrff llywodraethol eraill.

Rydym yn byw mewn cymdeithas sy'n gynyddol ddibynnol ar dechnoleg, o siopa ar-lein i drefnu gwyliau.

Mewn arolwg diweddar gan Becta, asiantaeth y llywodraeth sy'n arwain yr ymgyrch genedlaethol i sicrhau y caiff technoleg ei defnyddio'n effeithiol ac yn arloesol mewn dysgu nodwyd fod canran y cartrefi â mynediad i fand eang wedi cynyddu o 8% yn 2003 i 85% yn 2008.

Mae tîm y Strategaeth TGCh yn gyfrifol am ddatblygu potensial TGCh i gefnogi addysg, dysgu ac asesu mewn ysgolion a lleoliadau ôl-16. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a chyrff llywodraethol eraill.

Ynghyd â datblygu strategaeth dysgu a TGCh, mae'r tîm yn gyfrifol am hyrwyddo'r defnydd o Fframwaith Hunan Adolygu TGCh Becta i gefnogi effeithiolrwydd ysgolion ledled Cymru. Ni hefyd sy'n arwain ar ymrwymiad Cymru'n Un i roi'r ddarpariaeth gliniaduron i blant ar brawf.

Rhan bwysig o'n gwaith yw rheoli a datblygu'r fenter Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu, fel "un man galw" sy'n cynnig adnoddau addysgu ar-lein a chanllawiau arfer da.

Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â rhwydweithiau 14-19 i ddatblygu polisïau ar ddefnyddio platfformau dysgu, adolygu a diweddaru Fframwaith eDdysgu ôl-16 Cymru; a rhoi arweiniad ar faterion e-ddiogelwch.

Partneriaid

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a chyrff llywodraethol eraill, fel

  • Rhaglen Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PBSA) Cymru. Gweithgaredd dan arweiniad Llywodraeth Cymru yw hwn sy'n creu platfform gwybodaeth a chyfathrebu ar gyfer cydweithredu gwell ar draws y sector cyhoeddus. Gweler gwefan PSBA  i gael rhagor o wybodaeth.
  • Becta yw'r asiantaeth llywodraethol sy'n arwain yr ymgyrch genedlaethol i sicrhau y caiff technoleg ei defnyddio'n effeithiol ac yn arloesol mewn dysgu. Gweler gwefan Becta i gael rhagor o wybodaeth. (Saesneg yn unig).
  • Canolfan Gymorth Ranbarthol JISC sy'n rhoi cyngor i ddarparwyr dysgu ar ddefnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh). Gweler gwefan JISC  i gael rhagor o wybodaeth. (Saesneg yn unig).
  •  Caiff y Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu (NGfL Cymru) ei reoli gan Gydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC) ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'n cynnwys bron 3,000 o adnoddau addysgol o ansawdd uchel i'w lawrlwytho sy'n cefnogi holl Gyfnodau Allweddol y Cwricwlwm, o'r Blynyddoedd Cynnar i Ôl-16. Mae llawer o'r adnoddau'n rhyngweithiol, ac mae athrawon gweithredol wedi cynhyrchu pob un ohonynt. Gweler gwefan CBAC i gael rhagor o wybodaeth.