Skip to content

Addysg Ewropeaidd a Rhyngwladol

Mae addysg a datblygu polisïau Ewropeaidd a rhyngwladol yn cynorthwyo dinasyddion Cymru i gael y sgiliau a’r wybodaeth y mae eu hangen i chwarae eu rhan ar lwyfan y byd.

Wrth i ymgysylltu diwylliannol ac ymgysylltu ym meysydd technoleg a thrafnidiaeth wella o hyd, mae’n teimlo fel pe bai’r byd yn mynd yn llai ac yn llai. Nid yw erioed wedi bod mor bwysig i bobl Cymru gymryd eu lle fel dinasyddion byd-eang mewn marchnad fyd-eang.

Pwy ydym ni?

Mae cyfrifoldeb am ymgysylltu Ewropeaidd a rhyngwladol ym maes addysg yn cael ei reoli gan wahanol dimau polisi ar draws yr adran, a’i gydgysylltu gan yr Is-adran Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol.

Mae’r Is-adran hon hefyd yn cydweithio’n agos ag Is-adran Materion Ewropeaidd ac Allanol Llywodraeth Cymru ar faterion ehangach sy’n ymwneud ag ymgysylltu Ewropeaidd a rhyngwladol.

Beth yw budd addysg Ewropeaidd a rhyngwladol i Gymru?

Dyma brif fuddion ymgysylltu ym maes addysg Ewropeaidd a rhyngwladol:

  • gwell ymwybyddiaeth o faterion byd-eang a diwylliannau, gan arwain at fwy o oddefgarwch a chynhwysiant cymdeithasol
  • mwy o gyfleoedd i weithio, hyfforddi, addysgu ac astudio mewn gwledydd eraill
  • hyrwyddo Cymru fel lle i ymweld ag ef, ac i astudio a dysgu ynddo
  • cwricwlwm â sail ehangach, gan ddefnyddio’r dimensiwn rhyngwladol ym myd addysg fel ffordd o ddysgu
  • ysgolion mwy effeithiol a lefel cyrhaeddiad dysgwyr uwch
  • gwell cyfleoedd ar gyfer masnacheiddio, gan gynnwys ehangu sylfaen ymchwil Cymru a statws rhyngwladol sefydliadau.

Oes yna gymorth?

Mae cymorth ar gael ar gyfer gweithgarwch addysg Ewropeaidd a rhyngwladol yng Nghymru gan randdeiliaid yng Nghymru, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd.