Skip to content

Creu Cymru Egnïol

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gweithio i greu amgylchedd sy'n hyrwyddo gweithgarwch corfforol ym mhob rhan o’r gymdeithas.
Rydym yn ariannu nofio am ddim yng Nghymru.
Teulu yn chwarae pêl-droed
Cynllun i sicrhau bod y genedl yn gwneud mwy o ymarfer corff.

Mae gweithgarwch corfforol rheolaidd yn llesol iawn i iechyd, gan gynnwys iechyd meddwl a lles. Mae gan y rheini sy’n egnïol hyd at 50% yn llai o risg o ddatblygu’r afiechydon cronig amlycaf a 20-30% yn llai o risg o farw cyn pryd.

Mae’r cynllun gweithredu yn canolbwyntio ar bedwar nod strategol.

  • Datblygu amgylchedd ffisegol sy’n ei gwneud hi’n haws i bobl wneud mwy o ymarfer corff.
  • Cefnogi plant a phobl ifanc i fyw bywydau egnïol, a datblygu’n oedolion egnïol.
  • Annog mwy o oedolion i fod yn fwy egnïol, a hynny yn amlach gydol eu bywydau.
  • Cynyddu’r nifer sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon, ym mhob sector o’r boblogaeth.

Gallwch lawrlwytho'r cynllun gweithredu: dilynwch y ddolen ar y dde.