Skip to content

Cynllun Sicrhau Ansawdd i Atyniadau Ymwelwyr Cymru (VAQAS) i Amgueddfeydd

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am gynllun Cynllun Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr

Mae VAQAS yn gynllun sydd yn sicrhau profiadau o safon uchel am atyniadau twristiaid

Beth yw VAQAS?

Mae Cynllun Sicrhau Ansawdd i Atyniadau Ymwelwyr Cymru (VAQAS) yn gynllun sicrwydd ansawdd sy’n cael ei weinyddu gan Groeso Cymru. Mae’n estyniad o’r safonau ar gyfer ymwelwyr a defnyddwyr a gyflawnwyd eisoes ar gyfer Achredu Amgueddfeydd. Bydd cymryd rhan yn y ddau gynllun yn helpu amgueddfeydd i greu profiadau hyd yn oed yn well ar gyfer ymwelwyr o’r tu hwnt i Gymru ac ymwelwyr ag amgueddfeydd o’n cymunedau lleol.

Mae’r gwasanaeth yn darparu nifer o ffyrdd y gall gweithredwyr atyniadau eu defnyddio i wella ansawdd, rhannu arferion da o fewn y sector a hyrwyddo gwaith marchnata. Mae’r gwasanaeth yn cynnig asesiad ansawdd sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr er mwyn helpu i ganfod ble mae’r cryfderau a thynnu sylw at agweddau allai gael eu datblygu. Nid ‘graddio’ atyniadau yw’r nod ond yn hytrach asesu pob un ar sail teilyngdod.

Dim ond ar gyfer amgueddfeydd sydd wedi’u hachredu’n llawn y mae VAQAS Cymru i Amgueddfeydd ar gael. Dylai amgueddfeydd sydd heb eu hachredu weld yr wybodaeth ynghylch ‘Sefydlu Amgueddfeydd’ ac ‘Achredu Amgueddfeydd’. Mae CyMAL yn talu’r gost i bob amgueddfa Achredig leol yng Nghymru i gymryd rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am VAQAS defnyddiwch y ddolen yn y bocs “dolenni perthnasol” ar y dde.

Pam y dylai amgueddfeydd gymryd rhan?

Mae ffigurau ymwelwyr ag amgueddfeydd yn cynyddu. Yn ôl Croeso Cymru, yr atyniad a ddenodd y nifer mwyaf o ymwelwyr yn 2011 oedd amgueddfeydd / orielau celf gyda 3,969,042 o ymwelwyr (cynnydd o ychydig dros 2% o’r ffigurau yn 2010)*.

Mewn arolwg ymwelwyr a gafodd i wneud ar gyfer CyMAL roedd bron un allan o bob deg person am ymweld ag amgueddfeydd fel ei brif reswm am ei ymweliad i Gymru. Roedd dros chwarter o bobl a oedd ar ymweliad i Gymru hefyd yn bwriadu ymweld ag amgueddfeydd**.

Rhaid i ni sicrhau bod y profiad a gaiff pobl pan fyddant yn ymweld ag amgueddfeydd yn gwneud iddynt ddychwelyd a dweud wrth bobl eraill am eu profiadau.

Mae asesiad VAQAS yn cynnig asesiad annibynnol o’r ddarpariaeth mewn amgueddfa o safbwynt yr ymwelydd.

* Gweler y ddolen i’r Ffigurau Twristiaeth gyfredol yn y bocs ar y dde.

** Gweler y ddolen i Arolwg Ymwelwyr Cymru 2011 yn y bocs ar y dde.

Y manteision o safbwynt rheoli

 • Asesiad o ansawdd eich atyniad: Asesiad trwyadl o’r holl agweddau ar eich atyniad a allai effeithio ar ansawdd profiad yr ymwelydd
 • Adborth un ac un: Adborth yn y fan a’r lle ar yr ymweliad gan ganiatáu cyfle i drafod agweddau eraill ar eich busnes
 • Adroddiad: Dogfen gyfeirio bwysig sy’n tynnu sylw at agweddau’n ymwneud ag ansawdd a materion datblygu y gellir ei defnyddio ar gyfer cynlluniau gweithredu mewnol ac allanol.

Y manteision o safbwynt marchnata

 • Defnyddio dynodiad ansawdd cenedlaethol Croeso Cymru gydag achrediad ‘Atyniad Ardystiedig’
 • Celfwaith yr achrediad i’w gynnwys yn eich pamffled, deunydd hyrwyddo a gwefan
 • Mwy o hyrwyddo yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ar wefannau twristiaeth swyddogol: Visit Wales (wefan allanol) a Visit Britain (wefan allanol)
 • Plac a gwaith celf electronig am ddim, a’r cyfle i hyrwyddo eich busnes fel Atyniad Achrededig.

Beth y mae angen i amgueddfeydd ei wneud?

Bydd aseswyr VAQAS yn cysylltu â’ch amgueddfa. Gall amgueddfeydd unigol baratoi ar gyfer yr ymweliad drwy ddefnyddio’r pecyn cymorth hunanasesu gan Groeso Cymru ar wefan VAQAS.

Sut y mae VAQAS i Amgueddfeydd yn gweithio?

 • Bydd aseswyr VAQAS yn ymweld â’r holl amgueddfeydd achrededig ar sail ymgynghorol. Byddant yn rhoi adborth llawn o’r ymweliad ac yn llunio adroddiadau asesu. Caiff yr adroddiadau eu hanfon i’r amgueddfeydd a fydd yn rhan o’r cynllun drwy CyMAL. 
 • Mae VAQAS yng nghynllun eilflwydd ac felly bydd amgueddfeydd yn cael ei ymweld bob dwy flynedd.
 • Dylai unrhyw amgueddfa achrededig nad yw am gymryd rhan yn y cynllun gysylltu â CyMAL gan nodi’r rheswm.
 • Nodwch y defnyddir rhestr gysylltu Achredu CyMAL fel arfer i gysylltu â’r amgueddfeydd. Gan mai’r curadur fydd hyn yn aml iawn, gwnewch yn siŵr y bydd unrhyw staff neu wirfoddolwyr a fydd yn gweithio yn yr atyniad yn ymwybodol y gall yr ymwelwyr am y flwyddyn honno gynnwys aseswyr VAQAS!
 • Ni chaniateir i amgueddfeydd sy’n methu bodloni safon VAQAS arddangos logo VAQAS. Caniateir dwy flynedd iddynt gyrraedd y safonau gofynnol cyn y bydd ymweliad ymgynghorol arall yn cael ei gynnal.