Skip to content

Strategaeth Amgueddfeydd Cymru 2010-2015

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym yn cydweithio a’r gymuned amgueddfeydd yng Nghymru a thu hwnt yn i greu cyfeiriad strategol ar gyfer amgueddfeydd.

Dyma’r strategaeth amgueddfeydd genedlaethol gyntaf ar gyfer Cymru. Mae hi’n cynnig camau gweithredu realistig i amgueddfeydd eu cymryd i wella gwasanaethau ac i arddangos manteision amgueddfeydd i gymdeithas yn gyffredinol, yn enwedig mewn cyfnod anodd.

Mae amgueddfeydd yn helpu sicrhau bod pobl Cymru yn teimlo hyder a balchder yn eu treftadaeth. Maent yn annog cyfranogiad yn ein diwylliant, yn gwarchod ein treftadaeth, yn helpu i godi ein proffil rhyngwladol ac yn cyfrannu at ein diwydiant ymwelwyr.

Yn y strategaeth ceir tair egwyddor allweddol ar gyfer amgueddfeydd:

Amgueddfeydd i bawb

Bydd amgueddfeydd yn cyfrannu at gymunedau byw, gan hyrwyddo gwerthoedd cymdeithas deg a chyfiawn ac yn darparu cyfleoedd dysgu gydol oes i bawb.

Casgliad i'r genedl

Bydd amgueddfeydd yn dal casgliadau i’r genedl sy’n cynrychioli ein diwylliant cyfoethog ac amrywiol, gan ofalu amdanynt a parhau i'w datblygu.

Gweithio'n effeithiol

Bydd amgueddfeydd yn rheoli eu safleoedd, eu gweithrediadau, eu casgliadau a’u pobl yn fwy effeithiol er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau sy’n berthnasol, yn gadarn ac yn  gynaliadwy ar gyfer dinasyddion.

Ym mhob pennod, amlinellir y materion cysylltiedig a thynnir sylw at y camau y gellir eu cymryd er mwyn gwella'r gwasanaethau y mae amgueddfeydd yn eu cynnig i drigolion Cymru ac ar gyfer y rhai sy'n ymweld â hwy.

Y trywydd

Mae'r strategaeth yn cynnwys cynllun gweithredu manwl sy'n nodi camau gweithredu, partneriaid a mesurau llwyddiant ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Bydd y cynllun gweithredu yn cael ei adolygu'n flynyddol.