Skip to content

Dogfennau Darlledu a Chyhoeddi

Isod, mae ymatebion Llywodraeth Cymru i ymgyngoriadau allweddol ar ddarlledu a chyhoeddi.

Ymatebion Llywodraeth Cymru i ymgynghoriadau Ofcom

13/05/14
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i nifer o ymgynghoriadau Ofcom yn ystod 2013-14.
 
Cyngor Llyfrau Cymru Cynllun Gweithredol 2014/15

Cyngor Llyfrau Cymru Cynllun Gweithredol 2014/15

04/07/13
Mae Llywodraeth Cymru’n ariannu’r Cyngor Llyfrau i’w alluogi i gyflawni ei hamcanion polisi strategol yn y maes cyhoeddi.
 

Ymateb Llywodraeth Cymru i seminar yr Arolwg Cyfathrebu ar Gefnogi Cynnydd yn y Sector Radio (sain)

28/02/13
Dyma ymateb Llywodraeth Cymru i seminar yr Arolwg Cyfathrebu ar Gefnogi Cynnydd yn y Sector Radio (sain)
 

Llythyr gan Lywodraeth Cymru at Trinity Mirror mewn ymateb i’w cyhoeddiad ynglŷn ag ailstrwythuro o fewn i’r cwmni

28/02/13
Dyma lythyr Llywodraeth Cymru at Brif Weithredwr Trinity Mirror ymateb i’w cyhoeddiad ynglŷn ag ailstrwythuro o fewn i’r cwmni.
 

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r Cynllun Gweithredu Drafft rhwng Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C

28/02/13
Dyma ymateb Llywodraeth Cymru i’r Cynllun Gweithredu Drafft rhwng Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C.
 

Ymateb Llywodraeth Cymru i Ymgynghoriad Delivering Quality First

25/02/13
Dyma ymateb Llywodraeth Cymru i gynigion Delivering Quality First.
 

Ymateb i’r adroddiad ar ddyfodol y Cyfryngau yng Nghymru

20/09/12
Dyma ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ddyfodol y Cyfryngau yng Nghymru.
 

Papur tystiolaeth yn gysylltiedig â dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru

20/09/12
Dyma bapur tystiolaeth yn gysylltiedig â Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ddyfodol y Cyfryngau yng Nghymru.
 

Ymateb i’r ymgynghoriad ar gynigion i ddiwygio trefniadau llywodraethu S4C

19/09/12
Dyma ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad ar gynigion i ddiwygio trefniadau llywodraethu S4C.
 
Adolygiad o Gronfa Radio Cymunedol Llywodraeth Cymru

Adolygiad o Gronfa Radio Cymunedol Llywodraeth Cymru

24/07/12
Sefydlodd Gweinidogion Cymru yr adolygiad o'r Gronfa Radio Cymunedol er mwyn gwerthuso effeithiau'r Gronfa.
 

Ymateb y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth i ymgynghoriad y DU ar Deledu Lleol

30/10/11
Mae gan yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) gynlluniau i ddatblygu gorsafoedd teledu lleol newydd.
 

Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC o orsafoedd radio cenedlaethol y BBC yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru: Ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad

27/06/11
Yn ymateb Llywodraeth Cymru i arolwg pum-mlynedd Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC o orsafoedd radio cenedlaethol y BBC yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru cyfeirir at bwysigrwydd Radio Wales a Radio Cymru yng Nghymru.
 

Ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cymreig i sefyllfa S4C: Tystiolaeth Llywodraeth Cymru

27/06/11
Yn Nhachwedd 2010, penderfynodd y Pwyllgor Materion Cymreig gynnal ymchwiliad i drefniadau ariannu a llywodraethiant S4C. Dyma ymateb ysgrifenedig Llywodraeth Cymru.
 

Arolwg Strategaeth y BBC: Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru

17/06/10
Ym mis Mawrth 2010 cyhoeddodd Ymddiriedolaeth y BBC ymgynghoriad ar gweithgareddau’r BBC. Dyma ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 

Newyddion Cynaliadwy, Annibynnol a Diduedd: Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i'r ymgynghoriad

12/10/09
Ym mis Mehefin 2009, cyhoeddodd yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU ymgynghoriad ar y dulliau o gynnal newyddion annibynnol a diduedd yn y Cenhedloedd, yn lleol ac yn y rhanbarthau. Dyma ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adolygiad Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon o Ddigwyddiadau y Ceir eu Darlledu am ddim

25/08/09
 Digwyddodd yr adolygiad yn 2009.
 

Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghymru: Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Bwyllgor Cymunedau a Diwylliant

31/07/09
Cyhoeddwyd yr adroddiad yng Ngorffennaf 2009.
 

Y Diwydiant Papur Newydd yng Nghymru: Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad yr Is-Bwyllgor Darlledu

31/07/09
Cyhoeddwyd yr adroddiad ar y diwydiant papurau newydd yng Ngorffennaf 2009.
 

Adolygiad Ofcom o Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus: Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru

03/12/08
Mae'r ddogfen yma'n rhoi ymateb Llywodraeth y Cynulliad i rhan 2 o Adolygiad OFCOM o Ddarlledu Cyhoeddus a gyhoeddwyd yn Medi 2008.
 

Cyfathrebu a Chynnwys - Yr Her i’r Cyfryngau yng Nghymru

03/12/08
Dyma adroddiad y grwp ymgynghorol ar ddarlledu a sefydlwyd gan y Gweinidog Treftadaeth a sydd wedi helpu llunio ymateb y Llywodraeth I rhan 2 o Adolygiad OFCOM o Ddarlledu Cyhoeddus.
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Bwyllgor Darlledu Cynulliad Cenedlaethol Cymru

17/09/08
Lansiwyd adroddiad Pwyllgor Darlledu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yng Ngorffennaf 2008.
 

Adolygiad Ofcom o ddarlledu cyhoeddus: ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru

09/07/08
Cynhaliodd Ofcom ei ail adolygiad o Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus yn 2008.
 

Ymgynghoriad S4C o Wasanaethu Plant yn y Dyfodol Digidol

03/08/07
Yn ystod yr haf 2007 cyhoeddodd S4C gynigion ar gyfer ehangu gwasanaethau teledu Cymraeg i blant.
 

Papur Gwyrdd ar ddyfodol y BBC

27/06/05
Adolygwyd Siarter Frenhinol y BBC rhwng 2004 a 2006.
 

Cymru ac Ofcom

27/03/03
Adroddiad gan Grŵp Cynghori'r Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg, Llywodraeth Cynulliad Cymru ar greu Ofcom.