Skip to content

Y Gronfa Loteri Fawr

logo Gronfa Loteri Fawr
Yn darparu grantiau ar gyfer prosiectau sy'n gwneud gwelliannau er lles y cymunedau a'r bobl hynny ar draws Cymru sy'n fwyaf anghenus.

Crëwyd y Gronfa Loteri Fawr ar 1 Mehefin 2004 pan unodd y Gronfa Gymunedol a'r Gronfa Cyfleoedd Newydd.

Gall mudiadau gwirfoddol a sefydliadau yn y sector cyhoeddus a phreifat wneud cais am gyllid drwy raglenni grant amrywiol. Rhaid bod prosiectau'n sicrhau gwelliannau gwirioneddol er lles y cymunedau a'r bobl hynny ar draws Cymru sy'n fwyaf anghenus.

Nid yw'r trefniadau ar gyfer dosbarthu arian y Loteri yn fater sydd wedi'i ddatganoli i Lywodraeth Cymru. Serch hynny, gall y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth ddylanwadu ar drywydd strategol dosbarthwyr y Loteri yng Nghymru. Mae'n gwneud hyn drwy gyflwyno cyfarwyddiadau polisi. Mae'r rhain yn nodi'r canlyniadau a'r blaenoriaethau y dylid eu cyflawni yng Nghymru, ond nid ydynt yn pennu pa brosiectau  a ddylai gael cyllid.

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru gyfarwyddiadau polisi i'r Gronfa Loteri Fawr ym mis Rhagfyr 2006.

Ceir isod enghreifftiau o'r prosiectau a ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr.

Ymgynghori ar gyfarwyddiadau polisi newydd y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae'r ymgynghoriad hwn yn gwahodd barn gan ystod eang o fudd-ddeiliaid, gan gynnwys mudiadau'r trydydd sector a'r sectorau cyhoeddus a phreifat.

Daw'r ymgynghoriad hwn i ben am 12 hanner dydd ar 17/06/2013

Ewch i: Ymgynghori ar gyfarwyddiadau polisi newydd y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru (dolen allanol)

Rhagor o wybodaeth

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn croesawu'r cyfle i drafod syniadau ar gyfer prosiectau ar ddechrau'r broses ddatblygu.

Ffôn: 01686 611 700
E-bost: enquiries.wales@biglotteryfund.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth am sut i wneud cais am gyllid, ewch i wefan y Gronfa Loteri Fawr.

Ewch i: wefan y Gronfa Loteri Fawr (dolen allanol)