Skip to content

Sefydlu Amgueddfeydd

Dolenni perthnasol

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn gweithio i sicrhau amgylchedd hanesyddol hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru.

Mae creu amgueddfa newydd yn fenter gostus sy’n cymryd llawer o amser ac yn ymrwymiad hirdymor.

Os ydych yn ystyried mynd ati i greu amgueddfa newydd dyma ychydig o wybodaeth i’ch helpu i ystyried yr holl agweddau cysylltiedig. Dylech fod yn ymwybodol fodd bynnag nad yw Llywodraeth Cymru yn cefnogi sefydlu amgueddfeydd newydd fel rheol.

Beth yw amgueddfa?

Dyma’r diffiniad sy’n cael ei dderbyn yn gyffredinol yn y Deyrnas Unedig  ar gyfer amgueddfa:

‘Mae amgueddfeydd yn galluogi pobl i archwilio casgliadau i gael ysbrydoliaeth, i ddysgu ac i gael mwynhad. Sefydliadau ydynt sy’n casglu, yn diogelu ac yn cynnig mynediad i weld arteffactau ac enghreifftiau, y maent yn eu dal mewn ymddiriedolaeth ar ran cymdeithas.’ (Cymdeithas Amgueddfeydd 1998)

Mae Côd Moeseg Amgueddfeydd (wefan allanol) gan y Cymdeithas Amgueddfeydd yn esbonio’r egwyddorion a ddylai fod yn ganllaw ar sut y dylai amgueddfeydd gael eu rhedeg. Mae’r côd ar gael i’w lawrlwytho yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Help llaw wrth benderfynu

Gall y cyhoeddiadau canlynol sydd ar gael yn rhad ac am ddim eich helpu i benderfynu a ydych chi am fynd ati o ddifri i sefydlu amgueddfa:

Rhagor o wybodaeth

Os byddwch yn penderfynu mai sefydlu amgueddfa yw’r cam priodol i chi yna ewch i’r tudalennau ‘Achredu Amgueddfeydd’ a ‘Casgliadau’ i gael rhagor o wybodaeth. Hyd yn oed os na penderfynwch wneud cais am Achredu dylech ystyried mabwysiadu rhai o’r gofynion yr un fath.

Os penderfynwch beidio â mynd ati i sefydlu amgueddfa yna mae’n bosibl y bydd y ffynonellau canlynol o wybodaeth a chyngor o ddefnydd i chi: