Skip to content

Grantiau datblygu cyfalaf ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd

Dolenni perthnasol

Rydym am greu Cymru sy'n iach ac egnïol, yn ffyniannus a diogel, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, ac yn unedig a chysylltiedig.
Mae'r Ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Grantiau i gefnogi gweddnewid gwasanaethau i gynnig cyfleusterau a gwasanaethau cynaliadwy, modern a deniadol mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ledled Cymru.

Mae ein hamgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol yn darparu gwasanaethau holl bwysig ac yn cefnogi cymunedau ledled Cymru. Mae’r cynllun hwn yn adeiladau ar amcanion strategol Symud Cymru Ymlaen a Deddf Lleisiant Genedlaethau’r Dyfodol, ac yn galluogi sefydliadau i drawsffurfio gwasanaethau i:

  • ddatblygu model cynaliadwy o ddarparu gwasanaeth
  • gwella gwasanaethau ar gyfer pobl a’u cymunedau
  • gwella datblygu, gofal neu mynediad at casgliadau
  • mynd i'r afael â blaenoriaethau strategol a chanlyniadau
  • cynnal a datblygu ansawdd gwasanaethau.

Manylion

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer grantiau ar ddwy lefel:
  • band a - grantiau o hyd at £120,000 ar gyfer gwella amgylchedd a golwg allanol, safon gofal casgliadau, profiadau ymwelwyr, a gwella cynaladwyedd hirdymor
  • band b - grantiau o hyd at £300,000 ar gyfer brosiectau o bwys strategol.
Fel arfer, ni fyddwn yn cefnogi prosiectau lle mae’r gofyniad cyllido yn llai na £50,000.

Am wybodaeth lawn darllenwch y ddogfen Meini Prawf Datgan Diddordeb.

Amserlen

Yn 2018/19 bydd y cynllun grant yn gweithredu fel proses dau gam:
  • cam 1: Cais agored i’r sector ddarparu Datganiad o Ddiddordeb. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw 29 Medi 2017  
  • cam 2: Gofynnir i’r ymgeiswyr llwyddiannus ddatblygu a chyflwyno cais llawn. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau cam 2 yw 2 Chwefror 2018.
Bydd y ddau gam yn gystadleuol, ac yn amodol ar gadarnhad o gyllidebau Llywodraeth Cymru. Nid yw Datganiad o Ddiddordeb llwyddiannus yn gwarantu cyllid ar Gam 2.

Cymorth

Os hoffech dderbyn cymorth am eich cais arfaethedig, cysylltwch â ni ar 0300 062 2112 neu MALD@llyw.cymru.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Meini prawf datgan diddordeb (Maint Ffeil: 202KB)
Open Document Text
Ffurflen ddatgan diddordeb  (Maint Ffeil: 28KB)