Skip to content

Polisi Seilwaith Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Casgliad o ddelweddau lliwgar bach yn erbyn cefndir glas golau.
Ein dymuniad yw gweld Cymru â'r band eang gorau yn Ewrop erbyn 2016.

Band Eang 

Rydym yn bwriadu sicrhau bod pobl a busnesau ledled Cymru yn cael y band eang gorau yn Ewrop drwy'r dulliau canlynol:

Band Eang Cenhedlaeth Gyntaf

Rydym yn gweithio er mwyn sicrhau bod unigolion, busnesau a chymunedau sydd wedi'u lleoli mewn mannau gwan ar gyfer derbyn band eang, yn gallu cael gafael ar y gwasanaeth band eang sydd ei angen arnynt, a hynny'n gyflym.

Mae ein Cynllun Cefnogi Band Eang yn rhoi cymorth ariannol sydd werth hyd at £1,000 er mwyn helpu unigolion, cymunedau, Busnesau Bach a Chanolig a sefydliadau'r Trydydd Sector i gael cysylltiad band eang.

Band Eang y Genhedlaeth Nesaf / Cyflymu Cymru

Fel rhan o’r Rhaglen Lywodraethu, rydym am sicrhau y bydd Band Eang y Genhedlaeth nesaf ar gael i safleoedd preswyl a busnesau yng Nghymru. I gael gwybod mwy, ewch i www.cyflymu-cymru.com (dolen allanol).

Cymru Ddigidol

Mae darparu seilwaith digidol o'r radd flaenaf yn un o nodweddion allweddol fframwaith strategol Cyflawni Cymru Ddigidol, sydd â'r nod o greu Cymru sy'n gwbl ddigidol.

Gwasanaeth ffonau symudol

Rydym yn gweithio gyda'r diwydiant ffonau symudol, Ofcom a Llywodraeth y DU i wella'r gwasanaeth ffonau symudol ledled Cymru. Un rhan allweddol o'r gwaith hwn yw sicrhau bod Cymru’n elwa o Brosiect Seilwaith Ffonau Symudol Llywodraeth y DU, sef buddsoddiad gwerth £150 miliwn, i fynd i’r afael â’r mannau gwan ar gyfer gwasanaeth ffonau symudol. 

Rydym hefyd yn gweithio gyda Gweithredwyr Ffonau Symudol yn dilyn arwerthiant y sbectrwm 4G. Mae’r drwydded a ddyfarnwyd i Téléfonica O2 yn ei gwneud yn orfodol bod gwasanaeth ffonau symudol ar gael i 95% o boblogaeth Cymru erbyn diwedd 2017.

Rydym yn archwilio opsiynau i wella gwasanaeth ffonau symudol ledled Cymru, gan gynnwys y gwasanaethau sydd ar ffonau symudol ar hyd rhwydwaith y trenau.

Sut mae cael rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am ein cynlluniau anfonwch neges e-bost at Bandeang@cymru.gsi.gov.uk.