Skip to content

Rhaglen Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Mae gwella gwasanaethau cyhoeddus yn hanfodol bwysig i ddyfodol Cymru.

Mae buddsoddi yn Rhaglen Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus ac mewn seilwaith telathrebu yn ymrwymiadau allweddol i Lywodraeth Cymru a’r sector cyhoeddus ehangach.

Beth yw’r Rhaglen Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PSBA)? 

Rhwydwaith a reolir sy’n cysylltu bron pob maes o’r sector cyhoeddus yng Nghymru â rhwydwaith preifat yw’r Rhaglen PSBA (yn ei hanfod, rhyngrwyd diogel i’r sector cyhoeddus yn unig ei ddefnyddio). Gelwir ‘aelodau’ y Rhaglen PSBA yn Sefydliadau Derbyn, ac maent yn cynnwys awdurdodau lleol, y gwasanaeth iechyd, ysgolion, addysg bellach ac addysg uwch a’r gwasanaethau brys.

Mae’r Rhaglen PSBA yn un o lwyddiannau mwyaf sector cyhoeddus Cymru. Dengys y Rhaglen PSBA sut gall cydweithredu ar draws y sector cyhoeddus esgor ar fanteision strategol ac ariannol go iawn. Mae’n cynnig cyfle gwirioneddol i leihau costau gweithredu’r holl wasanaethau cyhoeddus, ac i wella’r ffordd y mae pob agwedd ar y llywodraeth yn cydweithredu ac yn cyflenwi gwell gwasanaethau.

Pwy yw’r sefydliadau sy’n gweithio mewn partneriaeth?

Mae’r rhan fwyaf o’r sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru wedi’u cysylltu â’r rhwydwaith ac yn elwa o gysylltiadau rhwydwaith gwell, cyflymach ac arbedion costau drwy’u bod yn cydweithredu. Mae’r 85 o Sefydliadau Derbyn hyn wedi’u lleoli mewn dros 3,000 o safleoedd.

Wedi’i ddylunio’n well

Mae’r ffordd y mae’r rhwydwaith wedi’i ddylunio yn golygu mai safleoedd, yn hytrach na sefydliadau, sydd wedi’u cysylltu â’r rhwydwaith cyffredin, sy’n golygu y gellir rhannu gwybodaeth yn fwy effeithiol nag o’r blaen. Mae’r dyluniad hefyd yn ei gwneud yn haws i sefydliadau sicrhau bod capasiti eu cysylltiadau rhwydwaith yn lleol yn cyfateb i’w hanghenion mynediad.

Rhoddir band lletach i sefydliadau iechyd i’w helpu i drosglwyddo delweddau clinigol a hwyluso cyfnewid mwy o ddata yn gyffredinol. Mae prifysgolion, drwy gyfrwng y Cyd Rwydwaith Academaidd (Janet), yn gallu delio â llawer iawn o ddata ar gyfer eu gwaith datblygu ac ymchwilio.

Gwella’n barhaus 

Mae’n holl bwysig sicrhau bod gan y Sector Cyhoeddus yng Nghymru fynediad i rwydwaith PSBA o ansawdd uchel sy’n rhoi gwerth am arian. Mae 2014 yn amser cyffrous i’r Rhaglen PSBA, oherwydd bod proses gaffael yn cael ei chynnal i ddyfarnu contract newydd i gynnal y rhwydwaith am hyd at 14 mlynedd. 

Bydd y contract newydd yn ‘fythol wyrdd’, gyda’r cyflenwr yn parhau i wella’r rhwydwaith a sicrhau’r gwerth gorau am arian.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i gael rhagor o wybodaeth ynghylch Rhwydwaith y Gwasanaethu Cyhoeddus neu’r Rhaglen PSBA, ffoniwch 02920 823190 neu e-bostiwch: psba@wales.gsi.gov.uk neu ewch i www.psba.org.uk (Dolen allanol).