Skip to content

Band Eang y Genhedlaeth Nesaf

Dolenni perthnasol

Mae'r Ardaloedd Menter yn cynnig cymhellion arbennig i ddenu busnesau newydd i leoliadau ardderchog yng Nghymru gan ddefnyddio dull Cymreig sy'n ffitio i'r dim.
Casglu ceblau ffibr optig glas.
Mae Llywodraeth Cymru a BT yn gweithio mewn partneriaeth ar raglen 'Cyflymu Cymru' i ddatblygu isadeiledd band eang drwy Gymru.

Bydd Cyflymu Cymru yn rhoi hwb i’r camau cyntaf masnachol i gyflenwi band eang ffeibr i 96% o gartrefi a busnesau yng Nghymru erbyn 2016.

Dyma’r bartneriaeth fwyaf o’i math yn y DU ar hyn o bryd ac mae’n fuddsoddiad mawr sy’n mynd i gymryd oddeutu tair blynedd i’w gwblhau. Mae cyflwyno band eang cyflym iawn i ardaloedd gwledig ar y raddfa hon yn dasg a hanner i’r peirianwyr – bydd y rhaglen yn gosod oddeutu 3,000 o gabinetau band eang ffeibr i ddod â band eang cyflym iawn i Gymru

Amcan Cyflymu Cymru yw trawsnewid y sefyllfa band eang yng Nghymru a hybu twf economaidd a swyddi cynaliadwy yng Nghymru. Yn sgil y cynllun, rydym yn amcangyfrif y bydd 2,500 o swyddi ychwanegol yn cael eu creu ledled Cymru dros amser. Bydd hefyd yn sicrhau ein bod ar flaen y gad yr economi ddigidol fyd eang, gan hyrwyddo Cymru fel gwlad wych i fyw a gweithio ynddi ac yn wlad wych i ymweld â hi a buddsoddi ynddi.

Bydd gwybodaeth fanylach am gyflwyno’r cynllun hefyd ar gael cyn hir ar wefan newydd Cyflymu Cymru : www.cyflymu-cymru.com