Skip to content
Ystadegau

Allforion Cymreig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Ebrill 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
  • Diweddariad nesaf: 9 Mehefin 2017
Data yn cynnwys gwybodaeth fesul yn ôl cyrchfan a'r sector cynnyrch.

Pwyntiau allweddol

  • Mae gwerth allforion Cymreig ar gyfer y flwyddyn hyd at a gan gynnwys Rhagfyr 2016 oedd £12.3 biliwn, i fyny £725 miliwn o'i gymharu ar blwyddyn blaenorol.
  • Gwelwyd cynydd o £514 miliwn (6.6 y cant) yn yr allforion i wledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) a cynydd o £211(r) miliwn (5.5 y cant) i wledydd y tu allan i’r UE. Roedd allforion i wledydd yr UE yn cynrychioli 66.9 y cant o allforion Cymreig o’i gymharu â 49.1 y cant ar gyfer cyfanswm gwledydd y Deyrnas Unedig (DU) a rhanbarthau Lloegr.
  • O edrych ar wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr, gwelwyd cynnydd ym naw o’r deuddeg a bu’r cynnydd canrannol mwyaf yn Gorllewin Canolbarth Lloegr (12.3 y cant), ac yna yng De-ddwyrain Lloegr (11.9 y cant). Gwelwyd gostyngiad yn y tri rhanbarth arall dros y cyfnod hwn, Swydd Efrog a'r Humber welodd y gostyngiad mwyaf (i lawr 1.2 y cant) ac yna’r Gogledd-ddwyrain Lloegr (i lawr 1.1 y cant).
  • Yr Almaen oedd y gyrchfan allforio uchaf, yn cyfrif am 23.7 y cant o allforion, i lawr o 24.8 y cant o’r flwyddyn flaenorol.
  • Mae allforion Cymreig yn cael eu dominyddu gan ‘Peiriannau a Chyfarpar Trafnidiaeth’ sy’n gwneud i fyny 45.1 y cant o allforion.

Nodyn

(r) Diwygiedig ar 7 Ebrill 2017

Newid methodolegol

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) wedi diwygio y fethodoleg a ddefnyddiwyd i gyfrifo Ystadegau Masnach Rhanbarthol. Mae fasnach busnes nawr yn cael ei ddyrannu i ranbarth ar sail y gyfran o weithwyr yn y rhanbarth hwnnw, yn hytrach na lleoliad y brif swyddfa y busnes. O dan yr hen fethodoleg, roedd allforion UE Cymreig yn cyfrif am 39.2 y cant ar gyfer y pedwar chwarter sy'n dod i ben ym mis Mehefin 2016. Mae’r allforion Cymreig o dan yr methodoleg newydd yn sefyll am 67.4 y cant, ar gyfer y pedwar chwarter sy’n dod i ben ym mis Mehefin 2016.

Mae data ar gael o dan y fethodoleg newydd o 2013Q1. Mae'n amhriodol i gymharu data cyfredol gyda data cyn 2013.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a StatsCymru yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi bob 6 mis.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu