Skip to content
Ystadegau

Gwerthiannau tai landlordiaid cymdeithasol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Gorffennaf 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: 12 Gorffennaf 2018
Adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth ar werthiant tai landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru, a’u heffaith ar stoc annedd. Mae’n cynnwys gwerthiant anheddau awdurdodau lleol a gwerthiant anheddau landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod 2016-17, gostyngodd nifer y gwerthiannau o 9 y cant (i 583) o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Hwn yw’r gostyngiad blynyddol cyntaf ers 2009-10.
  • Tra bod gwerthiannau awdurdodau lleol wedi gostwng o 21 y cant (i 151 annedd), gostyngodd gwerthiannau anheddau landlordiaid cymdeithasol cofrestredig o 3 y cant yn unig (i 432 annedd).
  • Ers 2008-09 mae mwyafrif holl werthiannau tai landlordiaid cymdeithasol wedi bod yn rhai gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig. Yn ystod 2016-17, roedd gwerthiannau landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn cyfrif am bron tri chwarter (74 y cant) o holl werthiannau tai landlordiaid cymdeithasol.
  • Dros y dair blynedd flaenorol, roedd mwyafrif yr holl werthiannau yn werthiannau statudol (trwy gynlluniau Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael). Yn ystod 2016-17 fodd bynnag, newidiodd y sefyllfa gyda 53 y cant o’r holl werthiannau yn rhai ‘gwirfoddol ac arall’. Amrywiodd hyn yn ôl math o landlord, gyda gwerthiannau statudol yn cyfrif am 93 y cant o holl werthiannau awdurdodau lleol, ond 31 y cant o holl werthiannau landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.
  • Yn ystod 2016-17 roedd 70 y cant o’r holl werthiant yn rhai tai cymdeithasol, ac roedd y 30 y cant yn weddill yn tai eraill megis rhentu canolradd, rhannu ecwiti ac eiddo perchentyaeth cost isel.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu