Skip to content
Ystadegau

Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Ebrill 2017
  • Cyfnod dan sylw: Chwefror/Mawrth 2017
  • Diweddariad nesaf: 18 Mai 2017
Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Gweithgaredd

Mae nifer y galwadau brys i ambiwlansys wedi bod yn cynyddu’n raddol ers sawl blwyddyn gyda’r nifer uchaf yn glir dros fisoedd y gaeaf. Gwelwyd y nifer uchaf o alwadau yn ystod mis Rhagfyr 2016. Mewn cyferbyniad â hynny, mae derbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn uwch fel arfer dros fisoedd yr haf, ac mae hyn yn duedd sydd wedi tyfu’n araf dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae nifer yr achosion o atgyfeirio pobl ar gyfer apwyntiad cyntaf fel claf allanol wedi cynyddu rhywfaint yn y blynyddoedd diwethaf. O ran gofal wedi'i drefnu, mae nifer y llwybrau cleifion sy’n cau pob mis yn amrywio yn ystod y flwyddyn, ac mae'r niferoedd yn dueddol o fod yn is ym mis Rhagfyr ond mae mwy o bobl sy’n cael eu hatgyfeirio yn cael cadarnhad eu bod yn achosion brys yr amheuir bod canser arnynt.

Perfformiad

Dros y tymor byrrach, mae gwelliant wedi'i weld ar gyfer yr amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth (RTT), amseroedd aros diagnostig, amseroedd aros am driniaeth frys ar gyfer canser ac amseroedd aros ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS). Roedd nifer y bobl a oedd yn aros dros 8 wythnos am brawf diagnostig ar ei hisaf ers mis Mehefin 2011. Ond, nid yw’r targedau ar gyfer gofal wedi'i drefnu a gofal heb ei drefnu yn cael eu cyrraedd o hyd.

Cyrhaeddwyd targed yr ambiwlansys ar gyfer mis Mawrth 2017, a llwyddwyd i wneud hyn ers cyflwyno’r targed o dan y model clinigol newydd ym mis Hydref 2015.

Cyd-destun

Nid oedd dim newid i’w weld ar y cyfan yn yr amseroedd aros canolrif o’r mis blaenorol ar draws yr holl wasanaethau. Mae nifer yr achosion lle cafwyd oedi wrth drosglwyddo gofal yn agos at y lefel isaf i’w chofnodi erioed, er bod y lefel honno ychydig yn uwch dros y mis.

Gwybodaeth bellach

Ochr yn ochr â’r adroddiad hwn rydym wedi cynhyrchu dangosfwrdd rhyngweithiol sydd ar gael o dan y tab 'Data' uchod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu