Skip to content
Ystadegau

Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Chwefror 2018
  • Cyfnod dan sylw: Rhagfyr 2017/Ionawr 2018
  • Diweddariad nesaf: 22 Mawrth 2018
Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Ym mis Ionawr 2018, gwelwyd y nifer uchaf o dderbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ar gyfer unrhyw fis Ionawr erioed.  Roedd y gyfradd presenoldeb ar gyfer y rheini sy'n 85 neu'n hŷn yr ail uchaf iddi fod erioed ar ôl mis Rhagfyr 2017. Gwelwyd gostyngiad eto ym mherfformiad amser aros o bedair awr yr adran Damweiniau ac Achosion Brys yn ystod y mis. Doedd heb fod mor isel ers mis Mawrth 2016.Roedd nifer y cleifion a oedd yn treulio mwy na 12 awr mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yr uchaf erioed ym mis Ionawr.

Cafodd y gwasanaeth ambiwlans yr ail nifer uchaf o alwadau bob dydd ar gyfartaledd ym mis Ionawr, ac mae’r targed yn dal i gael ei gyrraedd.

O ran gofal wedi'i drefnu, gwelwyd gostyngiad ym mis Rhagfyr yn nifer y llwybrau cleifion sy’n cau pob mis, ond mae’n cynyddu o un flwyddyn i'r llall.

Mae amseroedd aros am therapi wedi gwella eto yn ystod y mis, ac mae nifer y bobl sy’n aros dros 14 wythnos ar ei hisaf ers mis Ebrill 2015. Gwelwyd cynnydd yn nifer y rheini a oedd yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig penodol, ond nid oedd newid i’w weld ar y cyfan yn yr achosion Atgyfeirio a Thriniaeth. Nid yw’r targedau ar gyfer gofal wedi'i drefnu a gofal heb ei drefnu yn cael eu cyrraedd o hyd.

Cyd-destun

Nid oedd dim newid i’w weld ar y cyfan yn y rhan fwyaf o amseroedd aros canolrif o’r mis blaenorol ar draws yr holl wasanaethau. Roedd nifer yr achosion lle cafwyd oedi wrth drosglwyddo gofal wedi cynyddu yn ystod y mis, er ei fod yn parhau i fod yn isel o gymharu â’r tymor canolig.

Gwybodaeth bellach

Ochr yn ochr â’r adroddiad hwn rydym wedi cynhyrchu dangosfwrdd rhyngweithiol sydd ar gael o dan y tab 'Data' uchod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu