Skip to content
Ystadegau

Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: Awst/Medi 2017
  • Diweddariad nesaf: 23 Tachwedd 2017
Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Gweithgaredd

Mae nifer y galwadau brys i ambiwlansys wedi bod yn cynyddu’n raddol ers sawl blwyddyn gyda’r nifer uchaf yn glir dros fisoedd y gaeaf. Gwelwyd y nifer uchaf o alwadau yn ystod mis Rhagfyr 2016. Mewn cyferbyniad â hynny, mae derbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn uwch fel arfer dros fisoedd yr haf, ac mae hyn yn duedd sydd wedi tyfu’n araf dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae nifer yr achosion o atgyfeirio pobl ar gyfer apwyntiad cyntaf fel claf allanol wedi cynyddu rhywfaint yn y blynyddoedd diwethaf. O ran gofal wedi’i drefnu, mae nifer y llwybrau cleifion sy’n cau bob mis yn cynyddu o un flwyddyn i’r llall, ac mae nifer gynyddol o atgyfeiriadau wedi’u cadarnhau a chleifion yn dechrau cael triniaeth ar frys oherwydd yr amheuir bod canser arnynt.

Perfformiad

Yn ystod y mis mae amseroedd rhwng atgyfeirio ar gyfer triniaeth (RTT), amseroedd diagnostig ac amseroedd aros am driniaeth wedi dirywio. Bu gwelliant o ran perfformiad canser heb fod yn frys yn ystod y mis, gyda’r targed yn cael ei gyrraedd am yr ail fis yn olynol. Mae’r targedau ar gyfer gofal wedi'i drefnu a heb ei drefnu yn dal i gael eu methu.

Cyrhaeddwyd targed yr ambiwlansys ar gyfer mis Medi 2017, a llwyddwyd i wneud hyn ers cyflwyno’r targed o dan y model clinigol newydd ym mis Hydref 2015.

Cyd-destun

Nid oedd dim newid i’w weld ar y cyfan yn yr amseroedd aros canolrif o’r mis blaenorol ar draws yr holl wasanaethau. Mae nifer yr achosion lle cafwyd oedi wrth drosglwyddo gofal wedi codi yn ystod y mis ond mae’n parhau i fod yn isel o gymharu â’r tymor canolig.

Gwybodaeth bellach

Ochr yn ochr â’r adroddiad hwn rydym wedi cynhyrchu dangosfwrdd rhyngweithiol sydd ar gael o dan y tab 'Data' uchod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu