Skip to content
Ystadegau

Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Awst 2017
  • Cyfnod dan sylw: Mehefin/Gorffennaf 2017
  • Diweddariad nesaf: 21 Medi 2017
Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Gweithgaredd

Mae nifer y galwadau brys i ambiwlansys wedi bod yn cynyddu’n raddol ers sawl blwyddyn gyda’r nifer uchaf yn glir dros fisoedd y gaeaf. Gwelwyd y nifer uchaf o alwadau yn ystod mis Rhagfyr 2016. Mewn cyferbyniad â hynny, mae derbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn uwch fel arfer dros fisoedd yr haf, ac mae hyn yn duedd sydd wedi tyfu’n araf dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae nifer yr achosion o atgyfeirio pobl ar gyfer apwyntiad cyntaf fel claf allanol wedi cynyddu rhywfaint yn y blynyddoedd diwethaf. O ran gofal wedi’i drefnu, mae nifer y llwybrau cleifion sy’n cau bob mis yn cynyddu o un flwyddyn i’r llall, ac mae nifer gynyddol o atgyfeiriadau wedi’u cadarnhau a chleifion yn dechrau cael triniaeth ar frys oherwydd yr amheuir bod canser arnynt.

Perfformiad

Yn ystod y mis mae amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth (RTT) ac amseroedd amser diagnostig wedi gwella. Ond roedd gostyngiad yn nifer y bobl a oedd yn aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi penodol o gymharu â’r mis blaenorol.  Gwelwyd perfformiad yn gwaethygu dros y mis eto ar gyfer achosion brys o ganser a heb fod yn achosion brys o ganser.  Nid yw’r targedau ar gyfer gofal wedi'i drefnu a gofal heb ei drefnu yn cael eu cyrraedd o hyd.

Cyrhaeddwyd targed yr ambiwlansys ar gyfer mis Gorffennaf 2017, a llwyddwyd i wneud hyn ers cyflwyno’r targed o dan y model clinigol newydd ym mis Hydref 2015.

Cyd-destun

Nid oedd dim newid i’w weld ar y cyfan yn yr amseroedd aros canolrif o’r mis blaenorol ar draws yr holl wasanaethau. Mae nifer yr achosion lle cafwyd oedi wrth drosglwyddo gofal wedi gostwng yn ystod y mis ac mae’n parhau i fod yn isel o gymharu â’r tymor canolig.

Gwybodaeth bellach

Ochr yn ochr â’r adroddiad hwn rydym wedi cynhyrchu dangosfwrdd rhyngweithiol sydd ar gael o dan y tab 'Data' uchod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu