Skip to content
Ystadegau

Adeiladu tai newydd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: Gorffennaf i Medi 2017
  • Diweddariad nesaf: 8 Mawrth 2018
Gwybodaeth am nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd, lle mae adeiladu wedi dechrau a rhai a gwblhawyd.

Mae'r wybodaeth am adeiladu tai newydd yn seiliedig ar adroddiadau arolygwyr adeilad yr awdurdodau lleol a'r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai (NHBC), sy’n arolygwr preifat cymeradwy. Nid yw'n cynnwys gwybodaeth oddi wrth arolygwyr preifat cymeradwy eraill.

Pwyntiau allweddol

  • Yn dilyn cynnydd o dros traean yng nghwarter cyntaf 2017-18, gostyngodd nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd yn ystod Gorffennaf i Fedi 2017 o 20 y cant o’i gymharu â’r un chwarter yn y flwyddyn flaenorol (i 1,511 o anheddau (a)). Dyma’r nifer isaf o ddechreuadau yn y chwarter Gorffennaf i Fedi ers 2012-13.
  • Er y cynnydd o 27 y cant yng nghwarter cyntaf y flwyddyn, cafwyd gostyngiad yn nifer yr anheddau newydd a gwblhawyd yn ystod Gorffennaf i Fedi 2017. Cwblhawyd 1,413 o anheddau newydd yn ystod Gorffennaf i Fedi 2017, gostyngiad o 12 y cant ar y flwyddyn flaenorol(a). Fel gyda dechreuadau, dyma’r nifer isaf o ddechreuadau yn y chwarter Gorffennaf i Fedi ers 2012-13.
  • Parhaodd y sector preifat fod yn gyfrifol am y mwyafrif o weithgarwch adeiladu tai newydd, gyda 84 y cant o’r holl anheddau newydd wedi’u cwblhau yn ystod Gorffennaf i Fedi 2017.
  • Yn ystod Gorffennaf i Fedi 2017, gostyngodd nifer yr anheddau newydd a gwblhawyd gan y sector preifat 13 y cant o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, i 1,188. Gostyngodd nifer yr anheddau a gwblhawyd ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig hefyd o 12 y cant i 209 o anheddau. Roedd hyn yn cynrychioli 15 y cant o’r holl anheddau a gwblhawyd yn ystod y chwarter.
  • Cwblhawyd 16 o anheddau awdurdodau lleol newydd yn ystod Gorffennaf i Fedi 2017. Roedd 13 o’r rhain yn  Sir y Fflint a 3 ym Mro Morgannwg. Yn Sir y Fflint, Cyngor Sir y Fflint oedd berchen 6 a North East Wales Homes and Property Management (is-gwmni Cyngor Sir y Fflint) oedd berchen y 7 arall a byddant yn cael eu gosod ar rent fforddiadwy.
  • Yn ystod Gorffennaf i Fedi 2017, roedd anheddau 3 ystafell wely yn cynrychioli 36 y cant o’r cyfanswm gwblhawyd yn ystod y chwarter. Cynyddodd nifer yr anheddau 2 ystafell wely a gwblhawyd 11 y cant o'i gymharu â'r un chwarter yn y flwyddyn flaenorol, ac roeddent yn cynrychioli 27 y cant o’r cyfanswm gwblhawyd yn ystod y chwarter.

Nodyn

(a) Caiff y gostyngiadau yn nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd ac a gwblhawyd eu dylanwadu gan amrywiadau chwarterol gan gynnwys amseru dechrau a chwblhau safleoedd mawr mewn rhai awdurdodau a ffactorau tymhorol fel gwyliau a thywydd. Nid yw'r ystadegau hyn wedi'u haddasu'n dymhorol.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a StatsCymru yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol. Mae’r data ar StatsCymru yn cynnwys data ar lefel awdurdodau lleol yn ogystal â nifer yr anheddau newydd a gwblhawyd fesul math yr annedd a nifer yr ystafelloedd gwely.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu