Skip to content
Ystadegau

Adeiladu tai newydd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Medi 2017
  • Cyfnod dan sylw: Ebrill i Mehefin 2017
  • Diweddariad nesaf: 7 Rhagfyr 2017
Gwybodaeth am nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd, lle mae adeiladu wedi dechrau a rhai a gwblhawyd.

Mae'r wybodaeth am adeiladu tai newydd yn seiliedig ar adroddiadau arolygwyr adeilad yr awdurdodau lleol a'r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai (NHBC), sy’n arolygwr preifat cymeradwy. Nid yw'n cynnwys gwybodaeth oddi wrth arolygwyr preifat cymeradwy eraill.

Pwyntiau allweddol

  • Cynyddodd nifer yr anheddau a ddechreuwyd o 2 y cant yn ystod 2016-17 ac mae’r cynnydd hwn wedi parhau i chwarter cyntaf 2017-18.
  • Yn ystod Ebrill i Fehefin 2017, dechreuwyd 1,853 o anheddau newydd. Mae hyn yn gynnydd o 37 y cant ar yr un chwarter yn y flwyddyn flaenorol a dyma’r nifer uchaf o anheddau a ddechreuwyd mewn unrhyw chwarter Ebrill i Fehefin ers 2008-09.
  • Yn dilyn gostyngiad bychan (1 y cant) yn ystod 2016-17, cynyddodd nifer yr anheddau newydd a gwblhawyd yn ystod chwarter cyntaf 2017-18. Cwblhawyd 2,066 o anheddau newydd yn ystod Ebrill i Fehefin 2017, cynnydd o chwarter (27 y cant) ar y flwyddyn flaenorol, ac fel gyda dechreuadau, y nifer uchaf a gofnodwyd mewn unrhyw chwarter Ebrill i Fehefin ers 2008-09.
  • Parhaodd y sector preifat fod yn gyfrifol am y mwyafrif o weithgarwch adeiladu tai newydd, gyda 78 y cant o’r holl anheddau newydd wedi’u cwblhau yn ystod Ebrill i Fehefin 2017.
  • Yn ystod Ebrill i Fehefin 2017, cynyddodd nifer yr anheddau newydd a gwblhawyd gan y sector preifat 20 y cant o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, i 1,604.  Cynyddodd nifer yr anheddau a gwblhawyd ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig o 56 y cant i 450 o anheddau. Roedd hyn yn cynrychioli 22 y cant o’r holl anheddau a gwblhawyd yn ystod y chwarter.
  • Cwblhawyd 12 o anheddau awdurdodau lleol newydd yn ystod Ebrill i Fehefin 2017 – oll yn Sir y Fflint. Cyngor Sir y Fflint oedd berchen 5 o’r rhain. North East Wales Homes and Property Management (is-gwmni Cyngor Sir y Fflint) oedd berchen y 7 arall a byddant yn cael eu gosod ar rent fforddiadwy.  Dyma’r anheddau awdurdod lleol cyntaf a gwblhawyd ers Ebrill i Fehefin 2013.
  • Yn ystod Ebrill i Fehefin 2017, cynyddodd nifer yr anheddau 2 ystafell wely a gwblhawyd 51 y cant o'i gymharu â'r un chwarter yn y flwyddyn flaenorol. O ganlyniad, roedd anheddau 2 ystafell wely a 3 ystafell wely ill dau yn cynrychioli traean o’r cyfanswm gwblhawyd yn ystod y chwarter.

Gwybodaeth bellach

Cyhoeddir data chwarterol ar StatsCymru ac adroddiad blynyddol. Mae’r data ar StatsCymru yn cynnwys data ar lefel awdurdodau lleol yn ogystal â nifer yr anheddau newydd a gwblhawyd fesul math yr annedd a nifer yr ystafelloedd gwely.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu