Skip to content
Ystadegau

Camau ildio meddiant morgais a gorchmynion ildio meddiant landlordiaid

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 10 Awst 2017
 • Cyfnod dan sylw: Ebrill i Mehefin 2017
 • Diweddariad nesaf: 9 Tachwedd 2017
Adroddiad chwarterol, a gynhyrchwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, yn cynnwys gwybodaeth am nifer yr hawliadau meddiant a gyflwynir a hawliadau sy'n arwain at orchymyn yn cael ei wneud yn llysoedd sirol Cymru a Lloegr.

Ebrill i Mehefin 2017

Dyddiad rhyddhau: 10 Awst 2017

Nid yw’r ffigyrau meddiant yn dynodi nifer y cartrefi sydd wedi cael eu hailfeddiannu, oherwydd nid yw pob gorchymyn llys yn arwain at ailfeddiannu, a gall ailfeddiannu ddigwydd heb orchymyn llys. Fodd bynnag ceir isod wybodaeth ar nifer y gwarantau meddiant a nifer yr ailfeddiannu gan feili llys yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol(1)(2)

Camau meddiant morgais
 • Ar sail blynyddol, gostyngodd nifer y ceisiadau meddiant morgais a godwyd a nifer y gorchmynion a wnaed yn y llysoedd sirol yng Nghymru rhwng 2008 a 2016.
 • Yn ystod mis Ebrill a Mehefin 2017, cynyddodd  ceisiadau meddiant morgais i 13 y cant yn yr un chwater o 2016(3), serch hynny roedd yr 260 o archebion meddiannau meddiant a wnaethwpyd yn ystod y chwater wedi gostwng 4 y cant ar y flwyddyn blaenorol.
 • Ar sail flynyddol, mae nifer y gwarantau meddiant morgais a nifer yr ailfeddiannu o forgeisi gan feili llys wedi bod yn gostwng yn flynyddol ers 2008 gydag eithriad o gynnydd bach yn 2011.
 • Yn ystod Ebrill i Mehefin 2017 roedd yna 349 o gwariant meddiant morgais wedi cael ei rhoi sydd dim ond 1 y cant yn fwy na’r un chwater o 2016/ Yn ystod yr un cyfnod roedd cynyddod morgais adfeddiant gan cwrt beiliaid i 6 y cant (i 105).
Camau meddiant landlordiaid
 • Yn dilyn cynnydd yn niferoedd y ceisiadau meddiant a godwyd gan landlordiaid a’r gorchmynion a wnaed yn llysoedd sirol Cymru yn 2012 a 2013, fe wnaeth y ddau ostwng eto yn ystod 2014, 2015 a 2016.
 • Roedd 1,335 o geisiadau meddiau landlordiaid wedi cael ei wneud yn ystod Ebrill i Fehefin 2017, cynydd o 10 y cant o’r un chwater o 2016.  Roedd 1,018 o archebion meddiant wedi cael ei wneud yn y stod y chwater lawr o 3 y cant i gymharu gyda Ebrill i Mehefin 2016.
 • Rhwng Ebrill i Mehefin 2017, gwnaed 71 y cant o geisiadau a 72 y cant o orchmynion ar ran landlordiaid cymdeithasol.
 • Yn dilyn cynnydd yn y nifer y gwarantau meddiant landlordiaid a nifer yr ailfeddiannu gan landlordiaid gan feili llys yn ystod 2013, cafwyd ychydig o ostyngiad yn nifer y gwarantau meddiant landlord yn 2014 ond fe wnaeth nifer yr ailfeddiannu landlordiaid gynyddu. Gostyngodd y ddau unwaith eto  yn ystod 2015 a 2016.
 • Roedd y 606 meddiant landlordiaid gwarant a gyhoeddwyd yn ystod mis Ebrill i Mehefin 2017 union yr un rhif ag yn y chwater o Ebrill i Mehefin 2016. Roedd y nifer o landlordiaid yn adfeddiannau gan beilïaid llys sirol yn ystod y chwarter lawr i 13 y cant (i 276) i gymharu a’r flwyddyn blaenorol.
 • Rhwng Ebrill i Mehefin 2017, gwnaed 80 y cant o warantau meddiant landlordiaid a 69 y cant o ailfeddiannu gan landlordiaid ar ran landlordiaid cymdeithasol.

Nodiadau

(1) Ni wnaed cymhwysiad tymhorol ar y ffigurau.
(2) Nid yw pob gorchymyn llys yn arwain at ailfeddiannu. Mae mwy o wybodaeth ar gael oddi wrth y Cyngor Benthycwyr Morgeisi (CML).
(3) Noder fod y ffigyrau ar gyfer Ebrill i Mehefin 2017 yn ffigyrau dros dro.

Mae'r bwletin a’r tablau sy'n cyd-fynd ar gael ar wefan y GOV.UK.

2000-01 i 2015-16

Dyddiad rhyddhau: 30 Mehefin 2016

Mae’r adroddiad yma yn darparu dadansoddiad dyfnach ar gamau ildio meddiant morgais a landlordiaid (cymdeithasol a phreifat) a gymerwyd yn llysoedd sirol Cymru. Mae’r wybodaeth yn seiliedig ar yr ystadegau a gasglwyd gan Y Weinyddiaeth Gyfiawnder ac a gyhoeddir yn eu datganiad chwarterol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu