Skip to content
Ystadegau

Ystadegau economaidd allweddol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: 3 mis hyd at fis Ionawr 2018
  • Diweddariad nesaf: 23 Mawrth 2018
Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.

Mae amcangyfrifon yr Arolwg o'r Llafurlu ar gyfer y 3 mis hyd at fis Ionawr 2018

Cyfradd cyflogaeth

Siart sy’n dangos y ganran o'r boblogaeth 16-64 oed sy'n cael eu cyflogi yng Nghymru a'r DU. Mae'r gyfradd cyflogaeth wedi cynyddu'n gyson yn y DU dros y 10 blynedd diwethaf. Mae’r gyfradd wedi cynyddu’n gyson yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf ond mae wedi anwadalu yng Nghymru.

  • Cymru - Roedd y gyfradd gyflogaeth yng Nghymru yn 72.6 y cant, i lawr 0.3 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i lawr 0.7 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.
  • DU - Roedd y gyfradd gyflogaeth ar gyfer y DU yn 75.3 y cant, i fyny 0.3 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i fyny 0.8 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Cyfradd diweithdra

Siart sy’n dangos canran y bobl economaidd weithgar dros 16 oed sy'n ddi-waith yng Nghymru a'r DU. Mae'r gyfradd diweithdra wedi gostwng yng Nghymru ac yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf.

  • Cymru - Roedd y gyfradd diweithdra yng Nghymru yn 4.8 y cant, i fyny 0.1 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i fyny 0.4 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.
  • DU - Roedd y gyfradd diweithdra y DU yn 4.3 y cant. Nid yw wedi  newid ers y chwarter blaenorol ac mae i lawr 0.4 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Cyfradd anweithgarwch economaidd

Siart sy’n dangos y ganran o'r boblogaeth 16-64 oed sy'n economaidd anweithgar yng Nghymru a'r DU. Mae’r gyfradd anweithgarwch economaidd yng Nghymru yn uwch nac yn y DU dros y 10 mlynedd diwethaf. Mae’r gyfradd wedi gostwng yn gyson yn y DU dros y 4 blynedd diwethaf ond mae wedi anwadalu yng Nghymru.

  • Cymru - Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd yng Nghymru yn 23.6 y cant. Nid yw wedi  newid ers y chwarter blaenorol ac mae i lawr 0.3 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.
  • DU - Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd ar gyfer y DU yn 21.2 y cant, i lawr 0.3 pwynt canran ers y chwarter blaenorol ac i lawr 0.4 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Cyfrif hawlwyr

Mae nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau wedi cael ei ddileu o ddatganiad farchnad lafur y Swyddfa Ystadegau Gwladol oherwydd mae’n bosibl ei fod yn rhoi darlun camarweiniol o farchnad lafur y DU.

O fis Mehefin 2015 cafodd ystadegau nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau eu dynodi fel rhai arbrofol oherwydd effaith y Credyd Cynhwysol, sydd wedi'i gynllunio fel bod angen i nifer fwy sy’n hawlio budd-daliadau edrych am waith o’i gymharu â’r Lwfans Ceisio Gwaith. Mae hyn yn golygu unwaith y bydd y Credyd Cynhwysol wedi ei gyflwyno'n llawn, mae nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau yn debygol o fod yn uwch nag y byddai fel arall o gymharu â’r Lwfans Ceisio Gwaith. Mae’r effaith wedi cynyddu wrth i gyflwyno Credyd Cynhwysol symud yn ei flaen ac mae'r gyfres nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau sydd wedi ei addasu yn dymhorol wedi dod yn fwy amrywiol.

Byddwn yn parhau i gyhoeddi data nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau ar StatsCymru.

Bydd rhagor o ddata am bobl sy'n hawlio budd-daliadau yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru yn y dyfodol agos.

Nodiadau

Fel y cytunwyd gyda’r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, bydd yr ystadegau hyn yn cael eu diweddaru am 12.30yh ar y diwrnod y bydd SYG yn eu cyhoeddi. Bydd tablau StatsWales yn dilyn o fewn 48 awr.

Caiff y bwletin ystadegau economaidd allweddol nesaf ei gyhoeddi ar yr 23 Mawrth 2018.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu