Skip to content
Ystadegau

Twf Swyddi Cymru

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 19 Rhagfyr 2017
 • Cyfnod dan sylw: Hyd at 11 Rhagfyr 2017
 • Diweddariad nesaf: 4 Ebrill 2018
Mae'r data yn cyflwyno gwybodaeth am nifer y cyfleoedd swyddi a grëwyd ac a lenwyd, a gwybodaeth reoli arall o gynllun Twf Swyddi Cymru.
Mae Twf Swyddi Cymru yn rhaglen a gynlluniwyd i gael pobl di-waith 16-24 oed sy'n byw yng Nghymru i gyflogaeth am chwe mis mewn swydd sy'n talu o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Dechreuodd y cynllun Twf Swyddi Cymru cyntaf ym mis Ebrill 2012 a daeth i ben ym mis Ebrill 2015. Dechreuodd yr ail gynllun ym Medi 2015.

O ganlyniad i ganfyddiadau'r gwerthusiad cychwynnol Twf Swyddi Cymru 1, mae nifer o newidiadau wedi eu gwneud i'r rhaglen i atgyfnerthu'r meysydd hynny a oedd fwyaf effeithiol a chael gwared ar unrhyw feysydd nad oedd yn perfformio mor dda. Er bod y rhaglen ganlyniadol Twf Swyddi Cymru 2 yn llai na'r rhaglen wreiddiol, mae targedu cefnogaeth yn anelu at fod yn fwy effeithiol i helpu pobl ifanc i ddychwelyd i'r gwaith.

Nid yw’r tablau data a gyflwynwyd ar gyfer y cynllun cyntaf wedi newid ers mis Rhagfyr 2015.

Twf Swyddi Cymru 2

Cyhoeddwyd y rhaglen Twf Swyddi Cymru 2 ar 13 Mai 2015. Cafodd y swyddi cyntaf eu hysbysebu yng nghanol mis Mehefin 2015 a dechreuodd gyflwyno ym Medi 2015.

Pwyntiau allweddol ers i gynllun 2 ddechrau tan 11 Rhagfyr 2017

 • Crëwyd a chymeradwywyd(1) 5,623 o gyfleoedd swyddi.
 • Llenwyd 3,075 o gyfleoedd swyddi.
 • Derbyniwyd 39,015 o geisiadau tra oedd 13,749 o ymgeiswyr.

Data am y cyrchfannau

 • 1,744 o gyfranogwyr wedi cyflawni cyfle chwe mis, ac o'r rhain roedd 1,497 mewn cyflogaeth, hunangyflogaeth, prentisiaeth neu ddysgu pellach.
 • 354 o gyfranogwyr wedi gadael y cynllun yn gynnar, ac o'r rhain roedd 136 mewn cyflogaeth, hunangyflogaeth, prentisiaeth neu ddysgu pellach.

Nodyn

Mae’r niferoedd o gyfranogwyr wedi gadael y cynllun yn gynnar (354) yn llai na'r rhif cyhoeddwyd yn fis Medi 2017 (411).

Oherwydd bod rhai asiantau rheoli wedi cwbwlhau ffurflenni ar gyfer rhai cyfranogwyr yn anghywir. Mae'r data ar gyfer cyfranogwyr hyn wedi ei adolygu gan yr asiantau rheoli, sy'n golygu fod yr niferoedd o gyfranogwyr wedi gadael y cynllun yn gynnar, wedi lleihau. Data a gyflwynwyd yn amodol i newid lle mae'r asiantau rheoli yn ystyried ei fod yn anghywir.

Twf Swyddi Cymru 1

Daeth y cynllun Twf Swyddi Cymru cyntaf i ben ym mis Ebrill 2015.

Pwyntiau allweddol ar gyfer y cynllun 1 yn unig, ers iddo ddechrau tan 10 Medi 2016(2)

Data am y cyrchfannau(3)
 • 12,113 o gyfranogwyr wedi cwblhau cyfle 6 mis.
 • 3,537 o gyfranogwyr wedi gadael y cynllun yn gynnar.
O ddiwedd Ebrill 2015
 • Roedd nifer y cyfleoedd swyddi a grëwyd ac a gymeradwywyd(4) yn 17,195.
 • Roedd nifer y swyddi a lenwyd yn 14,989.
 • Cyfanswm nifer y ceisiadau a ddaeth i law oedd 268,467, a nifer yr ymgeiswyr oedd 48,916.

Nodiadau

(1) Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd am waith a gafodd eu creu a'u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Bydd y ffigur hwn yn cynnwys cyfleoedd am waith sydd wedi'u tynnu'n ôl cyn i ymgeisydd gael ei recriwtio.

(2) Oherwydd bod rhai'n gadael yn gynnar a bod rhai cyfleoedd wedi'u tynnu'n ôl, mae'n anodd cymharu cyfleoedd am swyddi, swyddi a grëwyd a chyfranogwyr. Er enghraifft, lle mae rhywun yn gadael cyfle am waith, gellir rhoi'r cyfle hwnnw i rywun arall - mae hyn yn rhywbeth sy'n digwydd fel rheol pan fydd y person yn gadael y cyfle a roddwyd iddo o fewn y 4 wythnos gyntaf.

(3) Mae hwn yn cynnwys swyddi a ailgylchwyd. Er enghraifft gallai un cyfle am swydd gynnwys rhywun sydd wedi gadael yn gynnar a rhywun sydd wedi cwblhau cyfle o 6 mis.  Mae'r data am y cyrchfannau yn seiliedig ar y gyrchfan yn syth ar ôl cwblhau cyfle am waith neu ar ôl gadael y cynllun yn gynnar.

(4) Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd am waith a gafodd eu creu a'u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Bydd y ffigur hwn yn cynnwys cyfleoedd am waith sydd wedi'u tynnu'n ôl cyn i ymgeisydd gael ei recriwtio. Hwn yw'r mesur y caiff y 16,000 o gyfleoedd dros 4 blynedd eu cymharu ag ef, a'r mesur yr adroddir arno yn y Rhaglen Lywodraethu.

Tablau Twf Swyddi Cymru 1

Mae Tabl 1 yn dangos dadansoddiad o’r gwahanol feysydd. Mae Tablau 2 a 3 yn y daenlen yn dangos data manwl am gyrchfannau ar gyfer y maes sector preifat. Mae'n bwysig cofio bod y ffigurau am yr ymadawyr cynnar yn cynnwys pob un sydd wedi gadael ers i'r rhaglen ddechrau, ond bydd y ffigurau gorffenedig ond yn cynnwys y rhai sydd wedi cwblhau cyfle o 6 mis (hynny yw mae'r rhai sydd eisoes yn cymryd rhan mewn cyfle 6 mis wedi'u heithrio). Felly, ni ddylid cymharu'r ddau ffigur hyn (hynny yw crynhoi'r ffigurau i gael canran cwblhau). Dylai cymariaethau gael eu gwneud mewn perthynas â'r cyfleoedd swyddi a lenwyd (gan ystyried troednodyn (3) uchod). Mae Tablau 4 i 7 yn dangos data manwl am gyrchfannau ar gyfer y meysydd trydydd sector a graddedig, tra bod Tabl 8 yn dangos data fesul awdurdod lleol.

Ansawdd

Daw'r data a ddefnyddir yn y datganiad hwn o'r System Gwybodaeth Reoli a gaiff ei chynnal gan Lywodraeth Cymru, ac mae'n cael ei lunio o ddarparwyr Twf Swyddi Cymru a Gyrfa Cymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu