Skip to content
Ystadegau

Arolwg bwydo babanod

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Tachwedd 2012
  • Cyfnod dan sylw: 2010
Adroddiad, a gyhoeddwyd gan Ganolfan Wybodaeth y GIG, yn cynnwys data ar fwydo ar y fron a mamau sy'n ysmygu yn ystod beichiogrwydd.

Prif nod yr arolwg yw i rhoi amcangyfrifon unigol ar gyfer pedair gwlad y DU o amlder, nifer yr achosion a hyd y cyfnod bwydo ar y fron, ac arferion bwydo eraill y mae mamau yn eu mabwysiadu. 

Mae adroddiad llawn yr arolwg wedi’i atodi.  Mae’n cynnwys manylion amlder, nifer yr achosion a hyd bwydo ar y fron yn ogystal â manylion y geni a gofal ôl-enedigol, bwydo a iechyd wedi’r wythnosau cyntaf, cyflwyno bwydydd soled a diodydd ychwanegol, bwydo y tu allan i’r cartref, ac ychwanegiadau dietegol, ysmygu ac yfed.  Mae cefndir methodolegol yr arolwg wedi’i gynnwys hefyd.

Pwyntiau allweddol

Amlder a nifer yr achosion o fwydo ar y fron(1)

  • Dangosodd y cyfraddau bwydo ar y fron ar gyfer Cymru gyfradd amlder cychwynnol o 71%, i fyny o 67% o’r arolwg diwethaf yn 2005. Roedd hyn yn llai nag yn Lloegr (83%) a'r Alban (74%), ond yn fwy nag yng Ngogledd Iwerddon (64%).
  • Gwelwyd yr amlder uchaf o fwydo ar y fron ymysg mamau 30 oed neu’n hŷn (81%), y rheini a adawodd addysg pan yn dros 18 oed (85%), a’r rheiny mewn galwedigaethau rheolaethol neu phroffesiynol (85%). Roedd yr amrywiadau hyn yn amlwg yng Nghymru ac yng ngwledydd eraill y DU.
  • Rhwng 2005 a 2010, gwelwyd cynnydd yn nifer yr achosion o fwydo ar y fron yng Nghymru (er enghraifft o 18% i 23% pan oedd y baban yn chwe mis oed). Mae hyn yn cymharu â chynnydd o 25% i 34% pan yn chwe mis ar lefel y DU.

Bwydo ar y fron yn unig(2)

  • Yn 2010, roedd 36% o’r holl famau yng Nghymru yn bwydo ar y fron yn unig ar un wythnos oed, tra roedd 17% yn gwneud ar chwe wythnos.  Roedd hyn yn cymharu â 46% o holl famau’r Deyrnas Unedig a oedd yn bwydo ar y fron yn unig ar un wythnos oed, a 23% ar chwe wythnos. Roedd nifer yr achosion o fwydo ar y fron yn unig yn llai yng Nghymru a Gogledd Iwerddon nac yn Lloegr a’r Alban. Roedd y gyfran o famau a oedd yn bwydo ar y fron yn unig ar chwe mis oed yn holl wledydd y DU yn fach iawn, fel y gwelwyd yn 2005.

Ysmygu ac yfed a beichiogrwydd

  • Roedd lefelau ysmygu cyn neu yn ystod beichiogrwydd yn uchaf yng Nghymru o’i gymharu â’r gwledydd eraill, fodd bynnag gwelwyd lleihad yng nghyfran y mamau yn ysmygu cyn neu yn ystod beichiogrwydd ers 2005 ym mhob gwlad (o 37% yn 2005 i 33% yn 2010 yng Nghymru).
  • Yn 2010, roedd mamau yn Nghymru (39%) a Lloegr (41%) yn fwy tebygol o yfed alcohol yn ystod beichiogrwydd o’r gymharu â mamau yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban, ond gwelwyd gostyngiad yn y gyfran o famau oedd yn yfed yn ystod beichiogrwydd ers 2005 ym mhob gwlad (o 55% yn 2005 i 39% yn 2010 yng Nghymru).

Dyddiau cynnar

  • Ffe wnaeth bron saith mewn bob deg o famau oedd yn bwydo ar y fron yn yr ysbyty, canolfan neu uned eni (69%) wedi cael eu dangos sut i rhoi’r faban i’r fron yn ystod y ddyddiau cyntaf cynnar yn y DU. Ar lefel gwlad, roedd hyn yn fwy uchel yng Nghymru (73%), Gogledd Iwerddon (71%) a’r Alban (71%) nac yn Lloegr (68%).

Nodiadau

(1) Mae amlder yn cyfeirio at bob baban a gafodd eu bwydo ar y fron ar y cychwyn; mae nifer yr achosion yn cyfeirio at gyfran y babanod a cafodd eu bwydo ar y fron yn gyfan gwbl neu’n rhannol ar oedrannau penodol.
(2) Mae baban yn cael ei fwydo ar y fron yn unig os mai dim ond llaeth y fron y maent yn ei gael, heb unrhyw hylifau neu solidau eraill ar wahân i feddyginiaethau, ychwanegiadau fitamin neu fwynau.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 3332
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu