Skip to content
Ystadegau

Nifer yr achosion o twbercwlosis (TB) mewn gwartheg ym Mhrydain Fawr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: Awst 2017
  • Diweddariad nesaf: Rhagfyr 2017
Data misol gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, yn cynnwys ystadegau ar brofion, achosion newydd, buchesi o dan gyfyngiadau ac anifeiliaid sydd wedi’u difa.

Nifer y buchesi ag achosion newydd o TB

Siart yn dangos y tueddiad o ran achosion mewn buchesi newydd ers 2008. Roedd 762 o achosion newydd yn ystod y 12 mis hyd Awst 2017, sy’n gynnydd o 8% o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol.

  • Yn y 12 mis hyd at fis Awst 2017, cofnodwyd 762 o fuchesi ag achosion newydd o TB yng Nghymru.
  • Dyma ostyngiad o 8 y cant o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol pan gofnodwyd 707 o hosion.
  • Mae’r duedd gyffredinol ers 2009 yn fras am i lawr. Er hynny, nid yw’n gyson a chafwyd cyfnodau pan fu’r duedd ar i fyny a chyfnodau pan fu’r duedd am i lawr.

Anifeiliaid gafodd eu difa i reoli TB

Siart yn dangos y tueddiad o ran anifeiliaid a gafodd eu difa er mwyn rheoli TB yng Nghymru ers 2008. Cafodd 9,808 o anifeiliaid eu difa yn ystod y 12 mis hyd Awst 2017, sy’n gynnydd o 2% o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol.

  • Yn y 12 mis hyd at fis Awst 2017, cafodd 9,808 o warthog eu lladd i reoli TB Gwartheg.
  • Dyma gynnydd o 2 y cant o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol pan gafodd 9,604 o wartheg eu lladd.
  • Mae’r duedd gyffredinol yn amrywio. Gellir priodoli llawer o’r cynnydd diweddar i’r defnydd cynyddol o brofion sensitif iawn. Er enghraifft, mae profion gama, gwaredu Adweithyddion Amhendant a dehongli manwl o’r prawf croen oll wedi’u defnyddio er mwyn ceisio gwaredu heintiau a lleihau’r perygl y gallai’r clefyd ledu ac y gallai achosion o’r clefyd ddigwydd eto.

Nodyn

Mae’r ffigurau misol yn amrywio am nifer o resymau gan gynnwys natur dymhorol TB, effaith tywydd anarferol, nifer y dyddiau darllen profion mewn mis, effaith buchesi lle mae nifer fawr o anifeiliaid yn cael eu difa mewn mis ac ati. Nid yw’r data wedi’u haddasu’n dymhorol, felly dylid cymryd gofal wrth gymharu mis â mis.

Mae’r Ystadegau Cenedlaethol hyn yn rhan o gyfres o allbynnau sy’n cael eu defnyddio i fonitro TB yng Nghymru. I weld dadansoddiad manylach a thrafodaeth o’r tueddiadau hyn, mae dangosfwrdd chwarterol TB Cymru yn dangos dyrnaid o ystadegau allweddol a sylwebaeth am yr ystadegau hynny.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu