Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn gyfle i bobl roi eu barn ar ystod eang o faterion sy'n effeithio arnyn nhw a'u hardal leol.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Chwefror 2018
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 19 Chwefror 2018
 • Adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth ar amcangyfrif y bobl sy’n cysgu ar y stryd dros gyfnod o ddwy wythnos, a’r nifer o bobl a welwyd yn cysgu ar y stryd.
  Dyddiad rhyddhau: 1 Chwefror 2018
 • Data ar hunaniaeth rywiol yn cael ei lunio gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar sail yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth. Mae'r bwletin hwn yn cynnwys y prif ffigurau ar gyfer Cymru.
  Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2018
 • Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn cael ei ddiweddaru bob ychydig flynyddoedd. Fodd bynnag, mae rhai o’r dangosyddion sy'n cyfrannu at y Mynegai yn cael eu diweddaru'n flynyddol.
  Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2018
 • Mae'r adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau'r ymchwil gyda rhieni hefo plant o dan chwech oed am eu hagweddau tuag at reoli ymddygiad plant ifanc.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Ionawr 2018
 • Nod yr adroddiad yw i ddarparu asesiad economaidd y sector Gofal Plant yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 10 Ionawr 2018
 • Mae'r adroddiad yma yn darparu diweddariad ar y datblygiad o fesur ar gyfer cyrchfannau dysgwyr ôl-16 ac mae’n cyflwyno set ddata newydd ar gyfer cyrchfannau addysg y flwyddyn academaidd 2014/15.
  Dyddiad rhyddhau: 14 Rhagfyr 2017
 • Rhaglen wirfoddol yw Cymunedau dros Waith i helpu’r oedolion hynny sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur i ddod o hyd i waith.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Rhagfyr 2017
 • Mae'r ffurflen hon yn gofyn am wybodaeth ar y cyfanswm ac amcangyfrif o’r nifer o bobl sy’n cysgu ar y stryd yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Tachwedd 2017
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu