Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

 • Mae'r set ddata hon yn galluogi i ddadansoddiadau o aelwydydd gael eu cynnal ar lefel awdurdodau lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2017
 • Adroddiad blynyddol lle mae'r dadansoddiadau a gyflwynir yn cynnwys cyfuniad o weithwyr cyflogedig, pobl hunangyflogedig a hyfforddeion a gefnogir gan y llywodraeth ar lefel ddiwydiannol eang.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2017
 • Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n cyflwyno amcangyfrifon o gyflogaeth yn y sector cyhoeddus, wedi'u cyfuno yn ôl dosbarthiad sector a diwydiant.
  Dyddiad rhyddhau: 3 Hydref 2017
 • Diben y gwaith ymchwil oedd gwella dealltwriaeth o brofiadau rhieni a gwarcheidwaid o’u trefniadau gofal plant presennol.
  Dyddiad rhyddhau: 28 Medi 2017
 • Adroddiad blynyddol yn dangos gwybodaeth yn ôl oedran, lefel astudio, rhyw a gweithgarwch economaidd.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2017
 • Ymgymryd ag ymchwil gyda sylfaenwyr ac arweinwyr Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) yng Nghymru sy’n allforio er mwyn deall eu llwybrau a rhwystrau i dwf.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Gorffennaf 2017
 • Datganiad blynyddol o ddata sy’n astudio patrymau cymudo ar gyfer y rhai mewn cyflogaeth sy’n seiliedig ar brif swydd y person yn unig.
  Dyddiad rhyddhau: 30 Mawrth 2017
 • Nod y prosiect yw cynorthwyo rhieni di-waith i dderbyn hyfforddiant neu swydd os mai gofal plant yw eu prif rwystr rhag gwneud hynny.
  Dyddiad rhyddhau: 8 Rhagfyr 2016
 • Diben y cyhoeddiad hwn yw rhoi darlun hygyrch, eang, lefel uwch o’r canlyniadau economaidd yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 8 Tachwedd 2016
  Rhyngweithiol
 • Mae adroddiad sy'n darparu asesiad manwl a rhagolygon y farchnad lafur ar gyfer y DU, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon a rhanbarthau Lloegr.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Hydref 2016
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu