Skip to content

Cyfleoedd eraill

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cyfleoedd eraill

Grŵp o ddysgwyr yn sgipio ar yr iard chwaraeMae ABCh yn cynnwys popeth y mae ysgol neu goleg yn ei wneud i helpu a hybu datblygiad personol a chymdeithasol a lles eu dysgwyr. Mae hyn yn cynnwys yr holl gyfleoedd cynlluniedig sy’n rhan o ethos a bywyd cymunedol yr ysgol neu’r coleg.

Mae’r awgrymiadau canlynol wedi ennill eu plwyf fel profiadau dysgu sy’n hybu datblygiad personol a chymdeithasol a lles dysgwyr.

 • Cymryd rhan mewn ymgyrchoedd ar gyfer wythnos atal bwlïo a gweithgareddau i godi ymwybyddiaeth o fwlïo a’i leihau. Dysgwch ragor yn Wythnos Atal Bwlïo (cysylltiad allanol)
 • Cynnwys y dysgwyr mewn cynllunio a chyflwyno Diwrnod Iach gydag amrediad o asiantaethau allanol lleol.
 • Dysgwyr yn cymryd cyfrifoldeb dros fentrau iechyd, e.e. rhedeg siop ffrwythau’r ysgol, hybu gwerthu iach.
 • Cynllunio a chymryd rhan mewn digwyddiadau i’r ysgol gyfan neu’r coleg cyfan i godi ymwybyddiaeth o ymgyrchoedd iechyd cenedlaethol, e.e. Diwrnod AIDS y Byd, Diwrnod Dim Ysmygu.
 • Sefydlu grŵp gweithredu ar faeth yn yr ysgol a dechrau cynllun gwerthu iach.
 • Ymchwilio i storïau newyddion ynglŷn â diogelwch pobl ifanc, yfed a gyrru ac yfed direolaeth.
 • Integreiddio Rhaglen Graidd Ysgolion Heddlu Cymru Gyfan yn y ddarpariaeth gynlluniedig ar gyfer ABCh i ychwanegu at addysg ar gamddefnyddio sylweddau.
 • Cymryd rhan mewn prosiectau cymunedol i ddatblygu dealltwriaeth o iechyd meddwl.
 • Gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau allanol megis NSPCC Cymru i sefydlu rhaglenni cymorth cyfoedion.
 • Ymchwilio ar y we i ffynonellau gwybodaeth, cyngor a chanllawiau sy’n gysylltiedig ag iechyd a lles i bobl ifanc.
 • Sefydlu cysylltiadau ag amrywiaeth o grwpiau cymorth iechyd a lles i bobl ifanc sy’n gweithio’n lleol.
 • Codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y rhyngrwyd gyda disgyblion iau. Dysgwch ragor yn

  Child Exploitation and Online Protection Centre (cysylltiad allanol) a thinkuknow (cysylltiad allanol)

Dolenni perthnasol

Fframwaith ABCh yw’r ddogfen allweddol wrth gynllunio ABCh eang a chytbwys.
Cyfrannodd y gwaith hwn at themâu Iechyd a lles emosiynol, Datblygiad moesol ac ysbrydol a Dinasyddiaeth weithgar.
Rhoddodd y gweithgareddau gyfleoedd i’r dysgwyr wneud y canlynol arddel agwedd gyfrifol at gadw’r meddwl a’r corff yn ddiogel ac yn iach.