Skip to content

Fframwaith ABCh

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Fframwaith ABCh

Y fframwaith ABCh yw’r sylfaen ar gyfer agwedd gyfannol eang a chytbwys at ABCh sy’n cynnwys ystod o brofiadau i hybu datblygiad personol a chymdeithasol a lles y dysgwyr. Mae hyn yn cynnwys yr holl brofiadau dysgu a gaiff eu cynllunio a’r holl gyfleoedd eraill sy’n nodweddion o ethos a bywyd cymunedol yr ysgol neu’r coleg.

Ar gyfer pob cyfnod allweddol, mae’r fframwaith ABCh yn nodi:

  • sgiliau sy’n gysylltiedig ag ABCh
  • themâu ABCh
  • yr ystod o ddeilliannau dysgu yn nhermau agweddau, gwerthoedd, gwybodaeth a dealltwriaeth.
  • cyfleoedd ar gyfer dilyniant mewn ABCh.

Mae ABCh i ddysgwyr o bob gallu. I blant a phobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol penodol, gall deilliannau dysgu o gyfnodau allweddol blaenorol gael eu defnyddio fel targedau mwy priodol er mwyn helpu unigolion i wneud cynnydd.

Dolenni perthnasol

Darperir adnoddau er mwyn helpu darparwyr dysgu i gynllunio ABCh a’i haddysgu.
Y Fframwaith ABCh yw’r ddogfen y dylai’r ysgolion a’r colegau ei defnyddio i ddatblygu darpariaeth ABCh ar gyfer dysgwyr 7 i 19 oed yng Nghymru.
Mae’r cylchlythyr hwn yn cynnwys canllawiau a nodiadau atodol ar gyfer awdurdodau lleol, ysgolion a gynhelir, colegau a darparwyr dysgu eraill.