Skip to content

Ymagwedd ysgol gyfan at ABCh wedi’i seilio ar sgiliau

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Ymagwedd ysgol gyfan at ABCh wedi’i seilio ar sgiliau

Yn sgil adolygiad o ABCh fel rhan o broses hunan-arfarnu yr ysgol, penderfynwyd gosod ABCh wrth galon yr ysgol.  Gan symud oddi wrth ymagwedd draddodiadol at ABCh, erbyn hyn mae’r pwyslais wedi’i roi ar y dysgwr. Mae gan y Rhaglen ABCh ‘Dysgu byw ein bywydau’ ffocws clir ar ddatblygu sgiliau, gan annog y dysgwyr sut i ddysgu’n effeithiol.  Mae ymagwedd debyg wedi’i mabwysiadu ar draws Cyfnodau Allweddol 3 a 4, a chyda dysgwyr ar ôl 16 oed.

Mewn grwpiau cymwys eu gallu, mae’r dysgwyr yn ymgymryd â chyfres o brosiectau ymchwil ar amryw o dopigau fel masnach deg, pryd y maent yn datblygu ac yn defnyddio’u sgiliau allweddol drwy gael cyfleoedd ymarferol i weithio gydag eraill a gwella’u dysgu eu hunain.  Mabwysiadwyd ymagwedd ‘cylch dysgu’. Drwy amrediad o dopigau ABCh perthnasol, addysgir y dysgwyr i gynllunio, datblygu a myfyrio.  Maen nhw’n datblygu eu gallu i feddwl, cwestiynu, trafod, cynllunio a myfyrio mewn ffordd systemataidd mewn ABCh ac wedyn gallant roi eu sgiliau ar waith ar draws y cwricwlwm.

Mae’r rhaglen ‘Dysgu byw ein bywydau’ yn cael ei chyflwyno gan dîm bach o uwch-staff sydd wedi datblygu cyd-ddealltwriaeth o ganlyniad i hyfforddiant a chymorth parhaus.  Mae amgylchedd dysgu cadarnhaol wedi’i greu a hwnnw’n hybu datblygiad llythrennedd emosiynol. Mae’r Rhaglen ABCh ehangach sy’n cynnwys topigau sy’n ymwneud ag iechyd fel perthnasoedd a chamddefnyddio sylweddau yn cael ei chyflwyno gan diwtoriaid dosbarth sy’n arddel ymagwedd debyg, wedi’i seilio ar sgiliau.  Mae technegau asesu ar gyfer dysgu yn rhan annatod o’r rhaglen ‘Dysgu byw ein bywydau’ gan fod y dysgwyr yn cael eu hannog i gyfasesu a hunanasesu eu gwaith. Er bod y dysgwyr yn datblygu amrediad eang o sgiliau personol a chymdeithasol, mae cyraeddiadau’r dysgwyr yn cael eu cydnabod yn ffurfiol a’u hachredu drwy ddefnyddio cymhwyster sgil allweddol cyfathrebu ar Lefelau 1, 2 a 3.  Mae’r dysgwyr yn ennill cydnabyddiaeth ar gyfer eu dysgu anffurfiol hefyd, megis addysg gyfoedion, drwy Wobr Dug Caeredin a Phrifysgol y Plant.

Cysylltiadau â’r fframwaith ABCh

Sgiliau

Mae’r dysgwyr yn cael cyfleoedd i wneud y canlynol:

  • gweithio’n annibynnol ac mewn cydweithrediad i gynllunio tasgau a’u cwblhau
  • myfyrio ar y rolau sydd wedi’u chwarae mewn sefyllfaoedd grŵp, gan gynnwys arweinyddiaeth
  • defnyddio gwybodaeth flaenorol i esbonio cysylltiadau rhwng achos ac effaith ac i ragfynegi
  • dadansoddi gwybodaeth a syniadau er mwyn asesu tuedd, dibynadwyedd a dilysrwydd
  • cymryd gwahanol safbwyntiau i ystyriaeth wrth wneud penderfyniadau gwybodus a dewisiadau effeithiol
  • adolygu eu dysgu a myfyrio arno gan ddadansoddi cryfderau a gwendidau
  • cymhwyso’u dysgu at sefyllfaoedd tebyg yn yr ysgol a’r tu allan iddi
  • rheoli amser a chadw at amserlenni.

Ystod

Mae’r portread hwn yn rhoi sylw i thema ‘Paratoi ar gyfer dysgu gydol oes’.  Rhoddir cyfleoedd i’r dysgwyr wneud y canlynol:

  • bod yn drefnus a chymryd cyfrifoldeb dros eu camau a’u penderfyniadau ynglŷn â dysgu.

Cynlluniau at y dyfodol

Mae’r ysgol yn ymchwilio i ddefnyddio rhaglen Gwirfoddolwyr y Mileniwm fel ffordd i gydnabod cyfranogiad cymunedol dysgwyr ar ôl 16 oed.

Dolenni perthnasol

Fframwaith ABCh yw’r ddogfen allweddol wrth gynllunio ABCh eang a chytbwys.