Skip to content

ABCh gyfannol

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

ABCh gyfannol

Gan fod pob athro/athrawes a darlithydd yn cyfrannu at ABCh, mae cydlynu effeithiol yn hollbwysig.

Mae angen i bob ysgol a choleg benodi aelod o’r staff i ysgwyddo’r cyfrifoldeb cyffredinol dros reoli darpariaeth ABCh gyfannol.

  • Yn yr ysgol gynradd, y pennaeth neu aelod o’r tîm o uwch-arweinwyr fydd yn gwneud hyn fel rheol.
  • Yn yr ysgol uwchradd ac mewn colegau addysg bellach, bydd hyn yn cael ei wneud fel arfer gan aelod o’r tîm o uwch-arweinwyr.

Yn ychwanegol, dylai’r ysgolion cynradd mwyaf, ysgolion uwchradd a cholegau AB ystyried penodi aelod o’r staff yn unswydd i gydlynu’r gwaith i gyflwyno ABCh.

Dylai ABCh gael ei chynllunio’n ofalus.  Bydd archwiliad o’r ddarpariaeth yn y cwricwlwm ac yn yr ysgol gyfan neu’r coleg cyfan yn dod o hyd i’r canlynol:

  • y ddarpariaeth ABCh graidd, y gellir gwarantu ei bod yn cael ei chyflwyno
  • bylchau yn y ddarpariaeth gyfredol ym mhob cyfnod allweddol.

I sicrhau rhaglen gydlynol sy’n sicrhau dilyniant, mae ar yr ysgolion a’r colegau angen trosolwg ar y cwricwlwm ABCh sy’n cyplysu deilliannau dysgu’r cyfnodau allweddol o’r Fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol ar gyfer dysgwyr 7 i 19 oed yng Nghymru â gweithgareddau dysgu priodol.

Dolenni perthnasol

Y ffordd orau i grynhoi’r ymagwedd holistig at ABCh mewn ysgol neu goleg yw mewn polisi cytûn ar gyfer ABCh.
Rhestr gyfeirio ar gyfer rheoli’r ddarpariaeth ABCh holistig yn strategol.
Mae offeryn archwilio ABCh Cyfnod Allweddol 2 ar gael er mwyn i’r ysgolion gynnal archwiliadau o’r ddarpariaeth gwricwlaidd ac o brofiadau ysgol-gyfan.
Mae offeryn archwilio ABCh Cyfnod Allweddol 3 ar gael er mwyn i’r ysgolion gynnal archwiliadau o’r ddarpariaeth gwricwlaidd ac o brofiadau ysgol-gyfan.
Mae offeryn archwilio ABCh Cyfnod Allweddol 4 ar gael er mwyn i’r ysgolion gynnal archwiliadau o’r ddarpariaeth gwricwlaidd ac o brofiadau ysgol-gyfan.
Mae offeryn archwilio ABCh ar ôl-16 ar gael er mwyn i’r ysgolion a’r colegau gynnal archwiliadau o’r ddarpariaeth gwricwlaidd ac o brofiadau dysgu perthnasol eraill.