Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Papur Gwyn ar Hybu Democratiaeth Leol i ailwampio’r Comisiwn Ffiniau

Bydd Papur Gwyn sy’n gofyn am sylwadau ar gynigion i wella democratiaeth leol yn cael ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghori.
Dydd Iau 17 Mai 2012

Dywedodd Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, y bwriedir i lawer o’r cynigion yn y papur gael eu cynnwys yn un o Filiau’r Cynulliad – Bil Democratiaeth Leol (Cymru) – y mae’r Gweinidog yn bwriadu ei gyflwyno yn yr hydref.

Un agwedd allweddol o’r Bil yw newid y ffordd y mae’r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru yn gweithredu. Nod y Bil yw ailgynllunio rheolau gweithredu’r Comisiwn a diwygio strwythur a swyddogaethau’r Comisiwn.  

Mae’r Papur Gwyn hefyd yn gwneud cynigion sydd â’r nodau canlynol:

  • ei gwneud yn haws cael gafael ar wybodaeth am Gynghorau Tref a Chymuned
  • gwneud y dull o reoli etholiadau yng Nghymru yn fwy effeithiol, o ran ei drefniadaeth a’r dull ariannu, yn ogystal ag annog cymaint o bleidleiswyr â phosibl i gofrestru;
  • cryfhau swyddogaeth graffu llywodraeth leol er mwyn sicrhau ei bod yn cynnig atebolrwydd cyhoeddus cadarn ac yn sbarduno gwelliannau mewn gwasanaethau cyhoeddus yn lleol ac yn rhanbarthol;
  • sicrhau bod yr hyfforddiant a’r datblygiad a gynigir i gynghorwyr yn gwella, o ran eu gallu i arwain yn lleol a bod yn gynrychiolwyr cymunedol effeithiol wrth gyfranogi yn y broses ddemocrataidd leol.

Dywedodd Carl Sargeant:

"Mae’r Papur Gwyn hwn yn gam arall yn ymgyrch Llywodraeth Cymru i sicrhau bod ein democratiaeth leol yn gweithredu mor effeithlon â phosibl er mwyn cwrdd â heriau’r diwygiadau presennol i’r dulliau o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

"Mae angen i ni sicrhau bod ein hawdurdodau lleol yn cynrychioli eu cymunedau yn ddemocrataidd, yn cael eu trefnu yn y ffordd fwyaf effeithiol, yn cyfathrebu’n dda â’r cyhoedd ac yn meddu ar y sgiliau a’r wybodaeth i ymdopi â’r newidiadau yn y ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu i’r cyhoedd.


"Mae llawer o gynnwys y Papur hwn wedi deillio o argymhellion Adroddiad Mathias ar y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin y llynedd. Canfu’r adroddiad nad oedd y Comisiwn yn addas at y diben ar y pryd, a galwodd am ddiwygiadau sylweddol i fethodoleg y Comisiwn wrth gynnal ei adolygiadau o’r trefniadau etholiadol ym mhob sir.

"Mae’r Papur Gwyn yn cynnig newidiadau i enw, strwythur a swyddogaethau’r Comisiwn. Yr angen o hyd yw sicrhau bod cynghorau Cymru yn cael eu hethol yn ddemocrataidd, gyda phob cynghorydd yn cynrychioli’r un nifer o etholwyr, hyd y gellir. Ond mae’n rhaid i ni ystyried rhwymau cymunedol wrth wneud hynny. Rwy’n gobeithio y bydd y cynigion yn y Papur Gwyn hwn yn helpu’r Comisiwn ar ei newydd wedd i gyflawni hynny."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Hybu Democratiaeth Leol: Papur Gwyn gan Lywodraeth Cymru
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i