Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynllun adsefydlu gwell i fynd i’r afael â gyrwyr sy’n yfed

Mae'r Gweinidog sy’n gyfrifol am Drafnidiaeth, Carl Sargeant, wedi lansio ymgynghoriad i edrych ar ffyrdd o wella’r cynllun adsefydlu gyrwyr sy’n yfed yng Nghymru.
Dydd Mawrth 03 Ebrill 2012

Ymysg prif bwyntiau’r ymgynghoriad mae:

  • Cadw’r isafswm ffi o £150 sy’n daladwy gan droseddwyr i fynd ar y cwrs er mwyn cadw ansawdd y cynllun yn uchel
  • Bydd darparwyr yn gallu adennill ffioedd am y cwrs oddi wrth droseddwyr ymlaen llaw neu fel rhandaliadau, ar yr amod fod taliad llawn yn cael ei wneud cyn cwblhau’r cwrs
  • Yn wahanol i Loegr a’r Alban, ni chodir ffi ymgeisio o £1,000 ar ddarparwyr sy’n ceisio cymeradwyaeth i gynnal cyrsiau yng Nghymru.

Ers 2004, mae Llysoedd Ynadon a Llysoedd y Goron yng Nghymru wedi gallu cynnig atgyfeiriad i gwrs a gymeradwyir ar gyfer adsefydlu gyrwyr sy’n yfed a gafodd eu gwahardd rhag gyrru am gyfnod o 12 mis o leiaf am drosedd yfed a gyrru berthnasol.

Dywedodd Carl Sargeant:

“ Yn 2010, cafodd 89 o bobl eu lladd ar y ffyrdd yng Nghymru. O’r rhieni roedd un o bob pedwar yn gysylltiedig ag yfed a gyrru.”

“Er bod nifer y troseddau yfed a gyrru wedi disgyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’n amlwg fod mwy y gellir ei wneud o hyd i wella’r sefyllfa.

“ Yn ôl tystiolaeth, mae mynd ar y cwrs yn lleihau’n sylweddol y tebygolrwydd o aildroseddu. Felly mae’n hanfodol fod y Cynllun yn parhau i fod yn addas i’r diben, a’n bod yn annog mwy o droseddwyr i fynd ar y cwrs.”

Bydd yr ymgynghoriad hefyd yn archwilio’r meini prawf y mae’n rhaid i sefydliadau eu bodloni er mwyn darparu’r cwrs. O dan y newidiadau arfaethedig yng Nghymru, dylai’r holl ddarparwyr allu cynnig cyrsiau mewn ardaloedd gwledig a dylai fod ganddynt brofiad blaenorol o weithio gyda cham-drin sylweddau.

Er mwyn sicrhau nad yw sefydliadau bach a chanolig eu maint o dan anfantais, nid oes angen i ddarparwyr y cwrs allu cwmpasu ardaloedd daearyddol mawr.

Yn ôl tystiolaeth a gynhaliwyd ar ran yr Adran Drafnidiaeth yn 2004, datgelwyd bod troseddwyr sy’n mynd ar y cynllun adsefydlu gyrwyr sy’n yfed 2.6 gwaith yn llai tebygol o aildroseddu.

Mae trefniadau dros dro’n cael eu gwneud â darparwyr presennol i newid o’r hen Gynllun i’r Cynllun newydd yn ddidrafferth.

Bydd yr ymgynghoriad yn para am chwe wythnos.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Trefniadau Newydd ar gyfer y Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy’n Yfed (DDRS) yng Nghymru

Tagiau

Trafnidiaeth 03 Ebrill 2012 Rhaglen Lywodraethu Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i