Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog yn pennu blaenoriaethau’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol

Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Carl Sargeant, wedi cyhoeddi heddiw, ei fod am flaenoriaethu elfennau o’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol er mwyn gwneud i system drafnidiaeth Cymru weithio’n well i fynd i’r afael â thlodi a helpu’r economi i dyfu.
Dydd Mercher 07 Rhagfyr 2011
Gweinidog yn pennu blaenoriaethau’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol
Gweinidog yn pennu blaenoriaethau’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol

Bydd y cynlluniau a gaiff eu blaenoriaethu yn y Cynllun trafnidiaeth Cenedlaethol yn canolbwyntio ar wella'r cysylltiadau trafnidiaeth a sicrhau bod pobl Cymru’n gallu teithio’n rhwydd i gyrraedd eu swyddi, gofal iechyd, addysg, gofal plant, ffrindiau a theulu.

Wrth flaenoriaethu elfennau o’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol, nod y Llywodraeth yw defnyddio’r cyllid trafnidiaeth presennol yn y modd mwyaf effeithiol er mwyn cyflawni’r weledigaeth o system drafnidiaeth fodern a chynaliadwy i Gymru hyd at 2014, ar ôl setliad ariannol anodd.

Dywedodd Carl Sargeant,

“Mae’r cynlluniau sy’n cael blaenoriaeth yn y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol yn dangos ein hymrwymiad ni i ddatrys y problemau trafnidiaeth a wynebir bob dydd gan bobl Cymru.

“Wrth fuddsoddi, rydym wedi canolbwyntio ar hybu twf yr economi, a byddwn yn sicrhau ein bod yn defnyddio contractwyr lleol ar gyfer prosiectau trafnidiaeth pryd bynnag y bo modd er mwyn creu swyddi a chyfleoedd hyfforddi yn lleol.

“I wneud y rhwydwaith ffyrdd yn fwy effeithlon bydd angen inni fod yn fwy ystwyth ac arloesol er mwyn gallu datrys problemau’n gyflymach.

“Rydym wedi targedu ein buddsoddiadau er mwyn gwneud y system trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy hygyrch ac yn fwy deniadol i ddefnyddwyr.

“Ein nod yw creu system reilffyrdd fodern ac effeithlon a fydd yn galluogi ein cymunedau i gael dewis o gysylltiadau rheilffordd sydd o ansawdd uchel ond eto’n fforddiadwy. Bydd hyn yn golygu cynllunio ar gyfer twf yn y defnydd o’r rheilffyrdd gan chwilio ar yr un pryd am ffyrdd o’u gwneud yn fwy effeithlon.

“Byddwn hefyd yn mynd ati i gael y gorau o’n rhwydwaith ffyrdd presennol drwy sicrhau bod gwaith cynnal a chadw a gwella ffyrdd yn cael ei gynllunio’n dda.

“Nid datganiad o egwyddorion yn unig yw hwn. Wrth bennu blaenoriaethau’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol, rydym yn nodi pa raglenni fydd yn cael eu gweithredu, a phryd, fel bod y cyhoedd yn gallu mynnu atebolrwydd a sicrhau ein bod yn gweithredu yn unol â’n gair."

Roedd y Gweinidog yn awyddus i bwysleisio hefyd bod heddiw’n ddiwrnod arwyddocaol i drafnidiaeth yng Nghymru, yn y byr dymor ac i’r dyfodol.

Dywedodd,

“Mae’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol yn nodi sut rydym am weld trafnidiaeth yn gweithio i bobl Cymru dros y tair blynedd nesaf.

“Ond, wrth feddwl am y dyfodol agos, rwyf hefyd wedi clustnodi ychydig o dan  £13 miliwn heddiw ar gyfer mân brosiectau trafnidiaeth ar draws Cymru sy’n bwysig iawn i’r trigolion lleol. Gyda’r arian hwn, bydd modd mynd ati ar unwaith i wneud gwaith cynnal a chadw ar ein cefnffyrdd a’n ffyrdd lleol.

“Bydd y gwaith yn rhoi hwb uniongyrchol i’r economi leol hefyd, drwy greu swyddi yn y diwydiant trwsio ac adeiladu ffyrdd.”

Bydd y gwelliannau hyn, a gwblheir cyn diwedd mis Mawrth 2012, yn ategu nifer o brosiectau cynnal a chadw eraill megis gosod draeniau a goleuadau. Defnyddir y cyllid hwn i osod arwyneb newydd i lenwi’r tyllau sy’n achosi problemau ar ffyrdd lleol hefyd.

Un prosiect a fydd yn elwa o’r arian hwn fydd cylchfan Abercynon ar yr A470. Bydd y gylchfan yn cael ei datblygu er mwyn lleihau’r tagfeydd traffig sy’n mynd tua’r Gogledd yn ystod yr oriau brig, a dylai hyn wella’r mynediad at y dref.

Rhoddwyd y cyllid hwn ar gael o ganlyniad i ailddyrannu adnoddau o fewn cronfa Llywodraeth Leol a Chymunedau 2011-12.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Trafnidiaeth 07 Rhagfyr 2011 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i