Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Bwyd yn helpu i werthu Cymru i dwristiaid

Bydd sefydlu Cymru yn ganolfan i fwydgarwyr yn helpu i werthu’r wlad i dwristiaid. Dyna ddywedodd Alun Davies, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd a Physgodfeydd wrth grŵp o gynrychiolwyr y diwydiannau bwyd a thwristiaeth.
Dydd Llun 12 Mawrth 2012
Y Diprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd a Physgodfeydd Alun Davies yn lansio Cyfeiriadur Bwyd Lleol y Canolbarth gyda aelodau Sôn am Fwyd y Canolbarth
Y Diprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd a Physgodfeydd Alun Davies yn lansio Cyfeiriadur Bwyd Lleol y Canolbarth gyda aelodau Sôn am Fwyd y Canolbarth
 

Roedd y Dirprwy Weinidog yn annerch Gweithdy Twristiaeth Fwyd ym Machynlleth a drefnwyd gan Sôn am Fwyd y Canolbarth, menter ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Phartneriaeth Dwristiaeth y Canolbarth. Pwrpas y diwrnod oedd rhoi cyfle i rannu arferion gorau a phrofiadau a sôn am gyfleoedd i hyrwyddo twristiaeth fwyd yn y dyfodol.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog wrth y cynrychiolwyr:

"Mae bwyd yn cyffwrdd â phopeth sy’n bwysig i bobl: mae’n nodi gwahaniaethau cymdeithasol ac yn cryfhau cysylltiadau cymdeithasol. Wrth sôn am ddiwylliant bwyd, rydyn ni’n golygu rôl gymdeithasol, symbolaidd ac economaidd bwyd.

"Diwylliant bwyd cryfach, a hwnnw’n arwain at alw cyson am fwyd o ansawdd, yw un o’r atyniadau pwysicaf y gallwn ni ei gynnig i ymwelwyr yng Nghymru. Wrth feddwl am wyliau yn Ffrainc neu’r Eidal, mae’r bwyd ardderchog yn atyniad mawr iawn. Dw i eisiau i dwristiaid, o’r DU a gwledydd eraill, feddwl am Gymru yn yr un ffordd.

"Does dim modd gwahanu bwyd oddi wrth dwristiaeth. I lawer o bobl, blasu bwyd a diod yw un o’r prif resymau dros ymweld â llefydd newydd. Mae bwyd lleol a seigiau cenedlaethol hefyd yn amlygiad o ddiwylliant a hunaniaeth cenedl. Mae bwyd da yn denu twristiaid ac yn eu hannog i ddod yn ôl. Ac mae twristiaid, yn eu tro, yn creu marchnad bwysig iawn i gynhyrchwyr bwyd a’r diwydiant croeso.

"Mae fy rôl i’n caniatáu imi deithio o amgylch y wlad yn ymweld â chynhyrchwyr a blasu eu cynnyrch. Mwya’n byd dw i’n ei weld, mwya’n byd dw i’n cael fy argyhoeddi o ansawdd a blas gwych bwyd Cymru. Rydyn ni’n cynhyrchu bwyd a diod ardderchog ac mae gyda ni fwytai bendigedig i frolio yn eu cylch. Mae angen inni wneud yn siwr bod gweddill y byd yn gwybod hyn er mwyn annog mwy o dwristiaid i ddod i Gymru."

Mae ymchwil diweddar wedi dangos bod dros hanner cynhyrchwyr Cymru yn gwerthu’n uniongyrchol i’r gwasanaeth bwyd a’r sector arlwyo ac mai twristiaeth ac arlwyo yw’r marchnadoedd pwysicaf i gynhyrchwyr bwyd Cymru. Mae bwytai fel Ffresh yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd yn hybu ethos cynnyrch lleol gyda bwydlen sy’n pwysleisio’r lleol a’r tymhorol, ac 80% o’u cynnyrch yn dod o Gymru.

Mae’r gadwyn gyflenwi Bwyd a Diod yn cyflogi tua 230,000 o bobl yng Nghymru neu 18% o holl weithlu Cymru. Hwn felly yw diwydiant cyfun mwyaf Cymru; yn 2010 arhosodd dros 9.6 miliwn o ymwelwyr dros nos yng Nghymru gan wario bron i £1.8biliwn.

Ychwanegodd y Dirprwy Weinidog:

"Mae’r pwyslais sydd ar gynnyrch lleol erbyn hyn yn dweud llawer am fwyd Cymru, er cymaint roedd yn arfer cael ei ddifrïo. Mae bwyd a thwristiaeth yn fusnesau mawr yng Nghymru, ac felly mae’n naturiol y bydd gwella’r diwydiannau hyn yn hwb enfawr i economi Cymru yn gyffredinol. Mae sicrhau bod y ddau sector yn cydweithio i wella’r profiad cyffredinol rydyn ni’n ei gynnig i ymwelwyr yng Nghymru yn hanfodol er mwyn sicrhau bod llwyddiant y ddau ddiwydiant yn parhau."

Achubodd y Dirprwy Weinidog ar y cyfle i lansio fersiwn ddiweddaraf Cyfeiriadur Bwyd Lleol y Canolbarth. Wedi’i lunio gan Sôn am Fwyd Cymru, mae’r cyfeiriadur yn tynnu sylw at gynhyrchwyr bwyd a diod, gwyliau bwyd, siopau fferm a marchnadoedd ffermwyr ar draws yr ardal.

Dywedodd Roger Hughes, cadeirydd Sôn am Fwyd Cymru:

"Rydyn ni’n hynod falch bod y Dirprwy Weinidog wedi ymuno â ni heddiw i lansio fersiwn ddiweddaraf Cyfeiriadur Bwyd y Canolbarth, sy’n tynnu sylw at gynhyrchwyr lawer yr ardal. Mae’r Canolbarth yn prysur ddatblygu enw da fel canolfan fwyd, ac mae gan bob math o sefydliadau brofiad helaeth o ddatblygu a hyrwyddo twristiaeth fwyd. Mae gwahodd gweithwyr y diwydiant i ddigwyddiadau penodol fel hwn heddiw yn caniatáu inni rannu arfer gorau a chynnig syniadau newydd er mwyn datblygu gweithgarwch yn y dyfodol."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Prynu bwyd a diod o Gymru Twristiaeth

Gwefannau

Cymru y Gwir Flas

Tagiau

Twristiaeth 12 Mawrth 2012 Bwyd a physgodfeydd Bwyd lleol Y Canolbarth
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i