Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llwyddiant i dwristiaeth golff yng Nghymru

Mae ffigurau a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cynulliad Cymru yn dangos bod twristiaeth golff yng Nghymru wedi cyfrannu bron i £42 miliwn i'r economi yn 2010. Mae hyn yn gynnydd o 21% er 2009 ar adeg pan ostyngodd cyfanswm y rowndiau a gafodd eu chwarae ledled y DU 5.3%.
Dydd Llun 14 Mawrth 2011

Heddiw, ddechrau Wythnos Twristiaeth Cymru, yn ystod ymweliad â Chwrs Golff Bae Langland yng Ngŵyr, cyhoeddodd y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones, fod cyfanswm o £41.9 miliwn wedi'i wario yn ôl Monitor Twristiaeth Golff Croeso Cymru 2010.  

Mae'r ffigurau, sy'n cael eu casglu a'u gwerthuso gan gwmni annibynnol, yn datgelu bod Cymru wedi denu mwy na 200,000 o ymwelwyr golff yn 2010, cynnydd o 9% o'i gymharu â 2009. Mae nifer yr ymwelwyr dros nos wedi cynyddu 12%, ac mae cyfartaledd gwariant y golffwyr hyn wedi cynyddu £29 y person.  Cododd nifer yr ymwelwyr rhyngwladol dros nos yn sylweddol yn 2010, a oedd yn cynrychioli 16% o gyfanswm refeniw twristiaeth golff o'i gymharu ag 11% yn 2009 a 5% yn 2008.

Meddai'r Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones:

"Dw i wrth fy modd o gael dechrau Wythnos Twristiaeth Cymru yn cyhoeddi'r ffigurau ardderchog hyn i dwristiaeth golff yng Nghymru.  Mae Cwpan Ryder 2010 wedi gwneud gwyrthiau i'r byd golff yng Nghymru, ac rydyn ni wedi defnyddio'r digwyddiad i roi ffocws i Strategaeth Twristiaeth Golff Cymru. Mae'r ffigurau diweddaraf hyn yn dangos pa mor llwyddiannus yw'r Strategaeth hon.  Roedd Cwpan Ryder yn ardderchog am godi proffil Cymru ledled y byd, ymhlith y rheini a deithiodd i'r Celtic Manor a'r rheini a oedd yn ei wylio ar y teledu.

"Dim ond dechrau pennod arall yn nhwristiaeth golff Cymru yw diwedd Cwpan Ryder, a bydd y bennod nesaf yn ymwneud â sut y byddwn ni'n adeiladu ar y llwyddiant hwnnw.  Bydd cynlluniau Croeso Cymru i farchnata a hyrwyddo golff yn 2011 yn symud ymlaen ar sail llwyddiant Cwpan Ryder 2010, a'r nod yw sicrhau bod twristiaeth golff yng Nghymru yn parhau i ffynnu.  Bydd y cynlluniau'n sicrhau bod golff yng Nghymru a 'golfasitshouldbe' yn cael eu cadw'n gadarn o flaen tri grŵp allweddol – cefnogwyr golff, cyfryngau golff a gweithredwyr teithiau golff – ac mae Croeso Cymru yn edrych ar sut mae gwella ymhellach safle cystadleuol Cymru fel cyrchfan twristiaeth golff ar ôl 2011."

2010 oedd seithfed flwyddyn y Monitor Twristiaeth Golff. Cyfanswm y gwariant a gafodd ei gynhyrchu ers i'r monitor ddechrau yn 2004 yw £203 miliwn.  Mae nifer yr ymwelwyr golff â Chymru wedi cynyddu 82% yn yr un cyfnod.

Meddai Cadeirydd Cwpan Ryder Cymru, John Jermine:

“Ers 2004, pan ddechreuwyd casglu'r data hwn, mae gwerth twristiaeth golff i Gymru wedi dyblu bron.  Mae Cymru nawr wedi sefydlwyd fel cyrchfan golff rhyngwladol sy'n cynnig y gwerth gorau am arian unrhyw le yn Ewrop.  Mae'n hanfodol ein bod yn parhau i fuddsoddi yn marchnata Cymru yn America ac yn Ewrop fel y bydd llawer mwy o golffwyr yn dod i chwarae ein cyrsiau bendigedig a gwneud cyfraniad sylweddol a chynyddol at economi Cymru am flynyddoedd lawer i ddod."

Mae disgwyl i effaith gadarnhaol Cwpan Ryder 2010 barhau yn 2011.  Yn ddiweddar, mae Cwrs Golff Bae Langland wedi ymuno â chlwstwr golff 'Golf on Gower', sy'n nodi bod nifer y golffwyr sy'n archebu ac yn cael profiad o'r pecynnau yng Ngŵyr wedi cynyddu 30% ers y llynedd. Mae clystyrau golff yn rhan fawr o hanes Cwpan Ryder.  Mae tua 10 clwstwr golff wedi'u creu yng Nghymru erbyn hyn, ac mae darparwyr llety a chlybiau golff lleol yn cydweithio i ddarparu pecynnau ar gyfer yr ymwelydd, gan ei gwneud yn hawdd trefnu gwyliau golff yng Nghymru.

Mae Cwmni Gwyliau Golff Cymru, sef y cwmni mwyaf o’i fath yng Nghymru, sydd hefyd  yn gweithredu fel gwasanaeth archebu canolog ar gyfer llawer o'r clystyrau golff y wlad, hefyd wedi gweld cynnydd sylweddol mewn busnes drwy gydol 2010. Dywedodd Ian Richardson, Cadeirydd y cwmni: "2010 oedd ein blwyddyn fwyaf llwyddiannus hyd yn hyn. Nid oes amheuaeth bod Cymru yn awr yn gyrchfan golff enwog ac y bydd etifeddiaeth y Cwpan Ryder yn cynnyddu diddordeb mewn twristiaeth golff yn y blynyddoedd i ddod. Mae Archebion o flaen llaw ar gyfer 2011/12 yn dangos cynnydd o 22% ar y flwyddyn flaenorol. Mae hyn yn newyddion da ar gyfer perchnogion gwestai a chyrsiau golff ledled Cymru gyfan. Mae mwy o bobl ledled Ewrop a gweddill y byd yn awr yn gwybod bod Cymru yn cynnig dewis, gwerth am arian ac mae croeso cynnes i ymwelwyr sy'n chwarae golff ".

O edrych ar effaith Cwpan Ryder ar dwristiaeth golff yn 2010, mae'r £42 miliwn yn cynnwys gwariant y rheini a aeth i Gwpan Ryder ar dwristiaeth a golff yng Nghymru ond nid eu gwariant uniongyrchol ar Gwpan Ryder. Mae'r gwariant hwn yn cael ei asesu drwy astudiaeth wahanol o'r effaith economaidd, a chaiff y canlyniadau hyn eu cyhoeddi ar 23 Mawrth.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Twristiaeth 14 Mawrth 2011 Cwpan Ryder 2010 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i