Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynllunio

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
01 Mawrth 2016
Bydd deddfwriaeth newydd o dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) yn dod i rym heddiw.
 
22 Chwefror 2016
Bydd deddfwriaeth newydd a fydd yn rhoi cyfle i awdurdodau cynllunio reoli effaith Tai Amlfeddiannaeth (HMOs) yn eu hardal yn dod i rym yr wythnos hon.
 
29 Ionawr 2016
Deddfwriaeth newydd a fydd yn rhoi cyfle i awdurdodau cynllunio reoli effaith Tai Amlfeddiannaeth (HMOs) yn eu hardal.
 
04 Ionawr 2016
Mae darpariaethau i wneud yn siŵr bod y Gymraeg yn cael ei hystyried yn y system gynllunio yn dod i rym heddiw.
 
09 Gorffennaf 2015
Dod o hyd i ffordd o sicrhau bod safleoedd glo brig Cymru’n cael eu hadfer yn llawn mewn ffordd gynaliadwy.
 
06 Gorffennaf 2015
Mae deddfwriaeth a fydd yn diwygio’r system gynllunio yng Nghymru er mwyn sicrhau ei bod yn deg, yn gadarn ac yn hwyluso datblygiadau, wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi y Frenhines.
 
20 Mai 2015
“Dwi'n falch iawn bod y Bil hwn wedi gymeradwyo gan y CynulliadCenedlaethol ac y gall pobl Cymru edrych ymlaen at system gynlluniosymlach, o safon uchel."
 
05 Mai 2015
Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn croesawu adroddiad annibynnol a gyhoeddwyd yn edrych ar effaith Tai Amlfeddiannaeth ar gymunedau.
 
12 Chwefror 2015
"Mae pawb yn cytuno bod angen ailedrych ar y system gynllunio er mwyninni fedru cyflawni ein blaenoriaethau a darparu system gynllunio sy’ncwrdd ag anghenion Cymru."
 
06 Hydref 2014
Heddiw, cyflwynodd Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Bil blaenllaw sy'n sicrhau bod pobl Cymru yn ganolog i'r ffordd rydym yn cynllunio ar gyfer y dyfodol.
 
31 Gorffennaf 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi newidiadau i Bolisi Cynllunio Cymru a chanllawiau newydd ar adeiladau cynaliadwy.
 
05 Mehefin 2014
Heddiw, bu'r Gweinidog Tai ac Adfywio yn herio cynllunwyr i groesawu newid a cheisio gwella er mwyn darparu yn well i bobl Cymru.
 
07 Chwefror 2014
Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio, Carl Sargeant wedi cyhoeddi canllaw ynghylch y ffordd y dylid ystyried datblygu economaidd yn y system gynllunio.
 
29 Ionawr 2014
Cyhoeddodd y Gweinidog Tai ac Adfywi y bydd Llywodraeth Cymru’n ariannu cyfres o brosiectau arloesol i osod systemau chwistrellu dŵr i atal tân yn y sector tai cymdeithasol.
 
04 Rhagfyr 2013
Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio, Carl Sargeant wedi galw am sylwadau ynghylch newidiadau cynhwysfawr, gan gynnwys bil drafft, a fyddai'n sicrhau bod y system gynllunio'n helpu i greu Cymru well
 
09 Hydref 2013
Mae Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wedi cyhoeddi ganllawiau wedi’u diweddaru ar sut y dylid ystyried y Gymraeg fel rhan o’r system gynllunio.
 
22 Gorffennaf 2013
Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio, Carl Sargeant, wedi cyhoeddi y bydd deiliaid tai yn gallu gwella’u tai cyn hir heb orfod cael caniatâd cynllunio.
 
10 Rhagfyr 2012
Bydd ymgynghoriad yn dechrau sy’n rhan o raglen o fesurau Llywodraeth Cymru i geisio symleiddio’r broses o newidiad ceisiadau cynllunio sydd eisoes wedi cael eu cymeradwyo yng Nghymru.
 
07 Tachwedd 2012
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd wedi lansio polisi cynllunio newydd er mwyn sicrhau bod y system gynllunio yn hybu twf economi Cymru.
 
30 Hydref 2012
Cyhoeddwyd adroddiad gyda 28 o argymhellion ar gyfer gwella gwasanaethau cynllunio ym Mharciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Cymru.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i