Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog yn cyhoeddi cam newydd i symleiddio’r system gynllunio

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths wedi lansio cyfeiriad newydd ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol. Y nod yw cyflymu’r broses gynllunio yng Nghymru.
Dydd Llun 16 Gorffennaf 2012

Amcan y polisi newydd, sy’n gymwys i geisiadau a wneir ar 30 Gorffennaf neu ar ôl hynny, yw lleihau nifer y ceisiadau cynllunio sy’n cael eu cyfeirio at Weinidogion Cymru’n ddiangen. Dylai’r cyfeiriad newydd greu system gynllunio mwy effeithlon a dylai fod o fudd i’r diwydiant adeiladu yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni.

Rhwng 2005 a 2010, dim ond 15% o’r ceisiadau a gyfeiriwyd at Weinidogion Cymru a gafodd eu galw i mewn gan Lywodraeth Cymru er mwyn gwneud penderfyniad.

Bydd y newid hwn yn galluogi Gweinidogion Cymru i ganolbwyntio ar geisiadau a allai fod o bwys rhanbarthol neu genedlaethol.

Yn y dyfodol, ni fydd yn rhaid i awdurdodau cynllunio lleol ond gyfeirio’u ceisiadau am fathau penodol o ddatblygiadau at Weinidogion Cymru, sef:

  • datblygiadau mewn ardaloedd lle ceir perygl o lifogydd;
  • datblygiadau preswyl sy’n fwy na rhyw faint penodol;
  • datblygiadau mwynau;
  • datblygiadau yn ymwneud â gwastraff;
  • datblygiadau sy’n cynnwys tynnu agregau o fannau newydd neu fannau sy’n bodoli eisoes o fewn
  • Parciau Cenedlaethol neu Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol

Dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths:

"Bydd y cyfeiriad newydd hwn yn helpu i symleiddio’r system bresennol a sicrhau agwedd mwy cyson ymhlith yr awdurdodau cynllunio lleol.

"Trwy leihau nifer y ceisiadau sy’n cael eu cyfeirio atom ni, bydd yr awdurdodau lleol yn gallu cynnig gwasanaeth mwy effeithlon i’r cwmnïau datblygu a phreswylwyr.

"Yr awdurdodau cynllunio lleol sydd yn y sefyllfa orau i benderfynu canlyniad ceisiadau am ddatblygiadau lleol a bydd y cyfeiriad newydd hwn yn golygu y byddant yn gallu prosesu mwy o achosion, a bydd yn cwtogi ar oedi costus.

"Bydd y newidiadau hefyd yn golygu y gall Gweinidogion Cymru roi mwy o sylw i’r prosiectau hynny sy’n effeithio ar nifer o awdurdodau lleol."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Statws penderfyniadau cynllunio

Tagiau

Cynllunio 16 Gorffennaf 2012 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i