Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynllunio ar gyfer economi gryfach i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i sicrhau bod ei pholisïau cynllunio yn rhoi'r cymorth gorau posibl i ddatblygu'r economi yng Nghymru.
Dydd Mercher 18 Ionawr 2012

Dyna oedd neges John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, wrth siarad yn y cyfarfod llawn ynghylch gwaith parhaus y Llywodraeth i adolygu'r polisi cynllunio er mwyn rhoi cymorth gwell i adfer economi Cymru.

Wrth drafod y mater yn y cyfarfod llawn, dywedodd y Gweinidog:

"Mae'r Llywodraeth hon yn benderfynol o wneud popeth o fewn ei gallu i sicrhau bod Cymru yn gwrthsefyll yr heriau economaidd cyfredol. I wneud hyn, mae'n rhaid cyflwyno polisïau a phrosesau sy'n cefnogi swyddi ac sy'n rhoi hwb i adferiad economaidd.

"Rydyn ni'n gwybod bod y system gynllunio yn gallu chwarae rhan hollbwysig yn yr adferiad economaidd drwy greu mwy o sicrwydd ar gyfer buddsoddi. Dyma pam yr ydyn ni wedi cyflwyno newidiadau i'r system gynllunio neu'n ymgynghori arnynt, fel y bydd yn system gyflymach, fwy hyblyg a mwy cyson."

Eisoes, agorwyd ymgynghoriad cyhoeddus sy'n ceisio barn ynghylch newidiadau arfaethedig i destun Polisi Cynllunio Cymru sy'n ymwneud â datblygu'r economi.

Meddai'r Gweinidog:

“Mae'n bwysig bod ein system gynllunio yn cefnogi'r economi gyfan, gan gynnwys y sector gwasanaethu, yr economi werdd a sectorau mwy traddodiadol fel gweithgynhyrchu a diwydiant trwm.”

Anogodd Gweinidog yr Amgylchedd awdurdodau lleol i chwarae eu rhan yn y broses hon a chydweithredu i nodi cyfleoedd allweddol, a chynllunio mewn ffordd fwy strategol i helpu i sicrhau'r twf economaidd sydd ei angen yng Nghymru.

Pwysleisiodd y Gweinidog hefyd ei bod yn bwysig bod awdurdodau lleol yn sicrhau bod ganddynt Gynlluniau Datblygu Lleol diweddar ar waith. Llongyfarchodd y pum awdurdod sydd eisoes wedi mabwysiadu eu cynlluniau, a'r 11 awdurdod arall sy'n cymryd camau pwysig i'w mabwysiadu.

Fodd bynnag, dywedodd y Gweinidog ei fod yn siomedig bod rhai o'r awdurdodau cynllunio yn parhau i fod yn araf yn gweithredu o ran eu cynlluniau datblygu lleol a bod hyn yn dal yr economi leol ac economi ehangach Cymru yn ôl.

Ymhlith y gwaith pwysig arall sydd eisoes yn cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru i wella'r system gynllunio yng Nghymru mae:

  • Sicrhau bod y broses ceisiadau cynllunio mor gymesur, syml ac effeithlon â phosibl
  • Bil Cynllunio i gydgrynhoi'r ddeddfwriaeth gyfredol a gwneud y system gynllunio yn fwy effeithiol, tryloyw a hwylus. Y bwriad yw paratoi papur gwyn ar hyn yn 2013
  • Sefydlu Grŵp Cynghori Annibynnol i ystyried yr opsiynau ar y ffordd orau o gynnal y system gynllunio yn y dyfodol a 'galw am dystiolaeth' i lywio'r gwaith hwnnw.
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Polisi Cynllunio Cymru

Tagiau

Cynllunio 18 Ionawr 2012 Yr economi Programme for Government - Sustainability Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i