Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwella’r System Gynllunio er mwyn cefnogi Twf Economaidd meddai’r Gweinidog

Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy wedi dweud wrth gynllunwyr Cymru bod rhaid gwneud mwy i gefnogi twf economaidd a swyddi.
Dydd Mawrth 07 Mehefin 2011

Yng nghynhadledd flynyddol Cynllunio Cymru cyflwynodd Mr Griffiths astudiaeth newydd ar sut y gallai’r system gynllunio helpu i sicrhau twf economaidd. Dywedodd:

“Mae’r adroddiad ymchwil yn nodi’n glir y gall y rhai sy’n rhan o’r system gynllunio wneud mwy i wella cynllunio ar gyfer datblygu economaidd.

“Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn yr argymhellion i gyd. Wrth fwrw ymlaen â’r gwaith arnynt byddaf yn ymgynghori ar y polisïau datblygu economaidd diwygiedig a Nodyn Cyngor Technegol fframwaith ar gyfer datblygu economaidd yn ddiweddarach eleni. Byddaf yn trafod gydag aelodau’r Cabinet o ran sut i fwrw ymlaen â’r argymhellion eraill.  

“Wrth roi’r argymhellion hyn ar waith, bydd cynllunio yn gwneud mwy i gefnogi twf economaidd a swyddi  a hynny drwy sicrhau bod Cymru yn fan gwell ar gyfer gwneud busnes.”

Y llynedd, gwnaeth Llywodraeth Cymru gomisiynu astudiaeth ymchwil i edrych ar sut y mae’r system gynllunio yn helpu i sicrhau datblygu economaidd yng Nghymru. Mae’r gwaith ymchwil wedi nodi nifer o welliannau y dylid eu gwneud i’r system gynllunio er mwyn cefnogi twf economaidd a swyddi.

Yn sail i’r gwaith ymchwil hwn yr oedd sylfaen dystiolaeth gynhwysfawr gan gynnwys adolygiad manwl o bolisi cenedlaethol, astudiaethau achos gan awdurdodau lleol; y gwersi a ddysgwyd gan weinyddiaethau eraill y DU a thrafodaethau gyda rhanddeiliaid. Goruchwyliwyd y prosiect gan grŵp llywio’r ymchwil a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r sector busnes (gan gynnwys Cydffederasiwn Diwydiant Prydain a Ffederasiwn Busnesau Bach), sector yr amgylchedd, y diwydiant cynllunio ac awdurdodau lleol. Mae’r grŵp wedi cymeradwyo canfyddiadau’r prosiect a’i argymhellion.

Mae’r argymhellion ar gyfer gwella yn cynnwys:

  • yr angen i adfywio polisi cynllunio cenedlaethol datblygu economaidd a hynny drwy nodyn cyngor technegol newydd
  • darparu adnodd canolog o wybodaeth economaidd i ddarparu gwybodaeth ar gyfer sylfaen dystiolaeth y Cynlluniau Datblygu Lleol a phenderfyniadau rheoli datblygu
  • sicrhau bod swyddogaethau cynllunio a datblygu economaidd ar y lefel leol yn cydweithio’n agosach, a bod y timau datblygu economaidd yn chwarae mwy o ran wrth baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol a rhoi cyngor ar geisiadau cynllunio at ddefnydd economaidd
  • yr angen i fusnesau wneud mwy er mwyn nodi a hyrwyddo gwerth economaidd datblygu drwy’r Cynllun Datblygu Lleol a thrwy’r prosesau rheoli datblygu
  • y gofyniad am drefniant cynllunio strategol newydd uwchlaw lefel yr awdurdod cynllunio lleol.
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cynllunio

Tagiau

Cynllunio 07 Mehefin 2011 Programme for Government - Sustainability Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i