Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl a chymunedau

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
14 Chwefror 2018
Bydd Cestyll Conwy, Cas-gwent a Chydweli yn cael eu goleuo â baner yr enfys fel rhan o ymdrechion Llywodraeth Cymru i ddathlu Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol.
 
13 Chwefror 2018
Cafodd Tasglu'r Cymoedd gyfarfod yng Nghaerffili yr wythnos hon i drafod sut y gallai gwaith i wella cysylltiadau trafnidiaeth yn y De helpu i wireddu llawer o flaenoriaethau eraill y grŵp hefyd.
 
06 Chwefror 2018
Mae Arweinydd y Tŷ, Julie James heddiw wedi cyhoeddi cyfres o ddigwyddiadau gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru i nodi 100 mlwyddiant rhoi'r hawl i fenywod bleidleisio.
 
29 Ionawr 2018
Heddiw lansiwyd ymgyrch newydd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â rhai o'r rhesymau y tu ôl i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 
19 Ionawr 2018
Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhan o becyn eang o fesurau sydd wedi’u rhoi ar waith gan Lywodraeth Cymru i gefnogi rhieni a theuluoedd.
 
18 Ionawr 2018
Mae rhieni sy’n gweithio mewn ardaloedd yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn cael eu hannog i fanteisio ar y cynnig gofal plant arloesol sydd ar gael yn rhad ac am ddim gan y Gweinidog Plant.
 
16 Ionawr 2018
Alun Davies, ymuno â phartneriaid lleol yng Nghastell-nedd ddoe i drafod sut y gallai eu gwybodaeth o'r ardal fod yn allweddol i gyflawni nodau Tasglu'r Cymoedd.
 
12 Ionawr 2018
Y mis hwn, gall Undebau Credyd helpu pobl rhag mynd i drafferthion ariannol a chael eu dal ym magl y rhai sy’n rhoi benthyg arian yn anghyfreithlon a benthycwyr sy’n codi llog uchel. 
 
09 Ionawr 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio barn ar ei chynlluniau i ddod â chosbi plant yn gorfforol i ben yng Nghymru.
 
08 Ionawr 2018
Mae Yasmin Khan a Nazir Afzal wedi cael eu penodi fel dau Gynghorydd Cenedlaethol newydd ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.
 
15 Rhagfyr 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun 10 mlynedd newydd i ddatblygu gweithlu gofal plant medrus i gefnogi ei chynlluniau i ddarparu gofal plant di-dâl ar gyfer plant tair i bedair oed.
 
15 Rhagfyr 2017
Heddiw cyhoeddodd Huw Irranca-Davies, y Gweinidog Plant, y bydd mwy o ardaloedd ar draws Cymru'n treialu cynnig gofal plant newydd Llywodraeth Cymru, sy'n torri tir newydd.
 
13 Rhagfyr 2017
Bu Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio yn ymweld â Swyddfa Cyngor ar Bopeth yn Abertawe i glywed am effaith debygol gweithredu’r Gwasanaeth Credyd Cynhwysol llawn ar drigolion yr ardal.
 
21 Tachwedd 2017
Bydd Llywodraeth Cymru yn nodi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod a  Diwrnod y Rhuban Gwyn.
 
20 Tachwedd 2017
Heddiw, dywedodd y Gweinidog dros Blant, Huw Irranca Davies nad oes lle i gosbi plant yn gorfforol yn y Gymru sydd ohoni.
 
03 Tachwedd 2017
Mae Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd dros Gymunedau a Phlant wedi cyhoeddi y bydd Swyddogion Cymorth Cymunedol yn parhau i gael eu hariannu am y tro.
 
23 Hydref 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am farn darparwyr gofal plant ar ei hymrwymiad i ddarparu 30 awr o ofal plant ac addysg gynnar a gyllidir gan y llywodraeth i rieni sy’n gweithio.
 
17 Hydref 2017
Carl Sargeant, wedi amlinellu heddiw, y gwaith mae Llywodraeth Cymru’n ei wneud gyda phartneriaid i leihau nifer y troseddau a digwyddiadau casineb sy'n digwydd ledled Cymru.
 
16 Hydref 2017
Dyfarnwyd £ 215,000 i'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i wella a datblygu gwasanaethau cymorth mabwysiadu yng Nghymru.
 
04 Hydref 2017
Mae Canolfan LifePoint wedi’i hehangu a’i hadnewyddu gyda chymorth  £308,768 gan Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru sy’n cyfateb i ghyfraniad yr Eglwys ei hun.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2018
Ll M M I G S S
<< Ion    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
I'n dilyn ni trowch i