Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog yn Amlinellu Dyfodol Cyngor Môn

Fe wnaeth y Gweinidog Llywodraeth Leol Carl Sargeant amlinellu ei gynlluniau ddirwyn ymyrraeth Llywodraeth Cymru yng Nghyngor Môn i ben.
Dydd Mercher 09 Mai 2012

Dywedodd y Gweinidog fod y Cyngor, sydd ar hyn o bryd dan oruchwyliaeth pum comisiynydd a benodwyd gan y Gweinidog ym mis Mawrth 2011, yn gwneud cynnydd da a’i fod yn canolbwyntio’n effeithiol ac yn gyson ar y materion sy’n bwysig i’r ynys.

Ond dywedodd y Gweinidog y byddai’n ymestyn ei gyfarwyddyd i’r Cyngor o ddiwedd Mai tan ddiwedd Medi 2012 gan fod y Cyngor wrthi’n penodi tîm newydd o uwch-reolwyr. Dywedodd y byddai hynny’n caniatáu i’r tîm uwch gael eu penodi ac ymgyfarwyddo â’u swyddi newydd.

Dywedodd Carl Sargeant:

"Mae fy Nghomisiynwyr wedi dod i’r casgliad, er bod yna rai pryderon o hyn ynghylch llywodraethu’r Cyngor, nad oes yna unrhyw risgiau difrifol erbyn hyn. Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi dod i’r un casgliad, ac wedi argymell y dylwn ddechrau cynllunio sut i ddod â fy ymyrraeth i ben.

"Rwy’n derbyn ac yn cytuno â barn y naill a’r llall, ond nid wyf fi wedi fy argyhoeddi eto y gall y Cyngor gyflawni hynny ar ei ben ei hun. Rwyf wedi dweud o’r blaen na fydd yr adferiad yn gyflawn hyd nes y byddwn wedi adfywio democratiaeth ar yr ynys, a hyd nes y bydd etholiadau wedi’u cynnal ar sail sy’n fwy tebygol o greu cyngor cynrychioliadol ac atebol. Ni all hynny ddigwydd tan y flwyddyn nesaf.  

"Mae angen i’r Cyngor hefyd gwblhau’r broses o benodi tîm newydd a chryfach o uwch-reolwyr er mwyn dod â sefydlogrwydd, gallu ac arbenigedd i’r Cyngor; ac ymdrin â rhai problemau anodd o ran darparu gwasanaethau. Mae’r broses honno wedi mynd rhagddi’n dda iawn hyd yn hyn, ac mae llawer o weision cyhoeddus cymwys iawn ac uchel eu parch wedi dangos diddordeb. Ond hyd nes y bydd y tîm hwnnw yn ei le, a’i bod yn amlwg ei fod yn gweithio’n dda, ni allaf fi fod yn siŵr y bydd yr adferiad yn cael ei gynnal i’r dyfodol."

Bydd y Comisiynwyr yn parhau i reoli’r Cyngor yn llwyr hyd nes y bydd y tîm o uwch-swyddogion yn ei le. Os bydd y Gweinidog a’r Comisiynwyr yn fodlon bryd hynny bod y Cynghorwyr a’r uwch-reolwyr yn barod i gymryd yr awenau, ac os bydd y cynnydd mewn meysydd eraill yn parhau, dywedodd y Gweinidog y byddai’n dechrau dirwyn ei ymyrraeth i ben. Byddai hynny’n golygu, i ddechrau, lleihau presenoldeb a chyfrifoldebau’r Comisiynwyr.  Byddai’r Cynghorwyr yn ailafael yn yr awenau, ond gallai’r Comisiynwyr wrthdroi unrhyw benderfyniadau y maent yn eu hystyried yn annoeth neu’n afresymol. Byddai’n bosibl hefyd i’r Comisiynwyr gymryd y pwerau llawn yn ôl pe bai’r adferiad yn pallu.  

Dywedodd y Gweinidog y byddai hefyd yn gofyn i’r Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol ystyried ailgyflwyno cyflogau uwch ar gyfer aelodau gweithrediaeth y Cyngor, a gafodd eu tynnu’n ôl pan drosglwyddodd y Gweinidog bwerau’r weithrediaeth i’r Comisiynwyr.

Ychwanegodd Carl Sargeant:

"Bydd y dull hwn yn golygu y gallwn brofi pa mor gynaliadwy yw’r newid, a hynny o fewn amgylchedd sydd wedi’i reoli. Bydd yn golygu y gallwn symud yn gynnar i sefyllfa lle caiff penderfyniadau eu gwneud yn lleol, ond gyda dulliau diogelu priodol. Os bydd hynny’n llwyddiannus, dylwn allu dod â fy ymyrraeth i ben yn llwyr yn fuan wedi’r etholiadau y flwyddyn nesaf."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Llywodraeth leol 09 Mai 2012 Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i