Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ymgynghoriad ar drefniadau newydd ar gyfer darparu cymorth gyda’r Dreth Gyngor

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer darparu cymorth i bobl sydd angen help i dalu eu bil Treth Gyngor.
Dydd Llun 06 Chwefror 2012

Daw hyn yn sgil cyhoeddiad Llywodraeth y DU ei bod yn bwriadu diddymu budd-dal y dreth gyngor a lleoleiddio cymorth gyda’r dreth gyngor. O Ebrill 2013 ymlaen, bydd darparu cymorth gyda’r dreth gyngor yn cael ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru a bydd yr arian ar gyfer hynny’n cael ei gwtogi 10 y cant.

Mae budd-dal y dreth gyngor yn gymorth hanfodol i rai o’r bobl mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, gydag oddeutu chwarter cartrefi Cymru’n derbyn cymorth ar hyn o bryd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi pryder ynglŷn â’r newidiadau a’r amser byr cyn iddynt ddod i rym.

Dywedodd Carl Sargeant,  y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau,

“Rwy’n bryderus iawn ynglŷn â chynlluniau Llywodraeth y DU i ddiddymu budd-dal y dreth gyngor a lleoleiddio cymorth gyda’r dreth gyngor.

“Nid yw’r amserlen ar gyfer rhoi’r newidiadau arwyddocaol hyn ar waith yn gadael digon o amser i ni ddatblygu cynllun ar gyfer darparu cymorth hanfodol i rai o’r bobl mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.

“Hefyd, mae bwriad Llywodraeth y DU i gwtogi ar yr arian fydd ar gael ar gyfer darparu cymorth gyda budd-dal y dreth gyngor yn gosod pwysau sylweddol ar awdurdodau lleol sydd eisoes yn brin o adnoddau a gallai arwain at beri anfantais ddifrifol i rai hawlwyr.  

“Mae hyn yn digwydd ar adeg pan fo’r hinsawdd ariannol a rhagolygon economaidd heriol tu hwnt yn parhau i greu mwy o angen am gymorth, ac ochr yn ochr â goblygiadau agenda ehangach Llywodraeth y DU i ddiwygio lles nad yw eu heffaith yn debygol o gael ei deall yn llawn hyd nes y daw’r Credyd Cynhwysol i rym.

“Er gwaethaf yr amheuon hyn, mae Llywodraeth y DU wedi datgan yn glir y bydd y cyfrifoldeb dros ddarparu cymorth gyda’r dreth gyngor yn cael ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru’n fuan. Gan hynny, mae’n ddyletswydd foesol arnom i wneud paratoadau ac i sicrhau na fydd rhai o’n pobl mwyaf agored i niwed yn dioddef caledi ariannol difrifol.

“Rydym yn cymryd y cyfrifoldeb hwn o ddifrif ac mae’r ymgynghoriad hwn yn gam mawr yn y gwaith o ddatblygu trefniadau newydd a sicrhau eu bod ar waith erbyn y flwyddyn nesaf.

“Mae llywodraeth leol wedi ymrwymo i ddatblygu cynllun newydd a byddwn yn gweithio’n glòs i wneud y defnydd gorau o’r wybodaeth a’r arbenigedd sydd ar gael yng Nghymru o ran darparu cymorth gyda’r dreth gyngor.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Darparu Cymorth gyda’r Dreth Gyngor yng Nghymru

Tagiau

Llywodraeth leol 06 Chwefror 2012 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i