Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Darlun o berchennog oriel sydd wedi ennill gwobr Arwr y Stryd Fawr

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Mae Beth Giles, perchennog Giles Gallery, Pont-y-clun, wedi ei dyfarnu’n Arwr y Stryd Fawr.
Dydd Llun 21 Medi 2015

Llwyddodd yr artist 31 oed i gipio’r brif wobr yn y cynllun gwobrau mawreddog a grëwyd gan Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi i gydnabod y busnesau, gwasanaethau ac unigolion sy’n helpu i wneud eu stryd fawr yn wych. Mae Gwobrau Arwyr y Stryd Fawr yn talu teyrnged i gyfraniad hollbwysig y stryd fawr a chanol tref brysur i’r economi ac i fywyd y gymuned.

Mae’r oriel gymunedol Giles Gallery yn arddangos, hyrwyddo a gwerthu gwaith artistiaid annibynnol o bob rhan o’r De. A hithau bellach mewn busnes ers 8 mlynedd, mae Beth, sydd â gradd mewn darlunio, wedi llwyddo i helpu bron i 100 o bobl yr wythnos i gyflawni eu potensial artistig drwy gynnal dosbarthiadau celf a gweithdai yn yr oriel ym Mhont-y-clun, Rhondda Cynon Taf.

Roedd y rhai a enwebodd Beth yn sôn llawer am ei chyfraniad  mawr i fywyd y gymuned. Mae hi’n helpu’r bobl leol i feithrin eu creadigrwydd ac yn helpu artistiaid i ddatblygu eu gyrfa.

Dywedodd Beth Giles:

“Mae ennill  gwobr Arwr y Stryd Fawr yn anrhydedd ac yn fraint fawr i mi. Fy ngwaith i yw fy mywyd, ac rwy’n teimlo’n gryf iawn y dylwn roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned, ac felly mae’r gydnabyddiaeth hon yn golygu’r byd i mi. Rwy’n gobeithio y bydd y galeri’n dal ati i ddod â phobl i mewn i’r pentref ac yn rhoi rheswm iddynt aros a mwynhau popeth arall sydd gan Bont-y-clun i’w gynnig.”

Daw’r cyhoeddiad hwn yn ystod Wythnos y Stryd Fawr, sef uchafbwynt ymgyrch ‘Cefnogwch eich Stryd Fawr’ Llywodraeth Cymru. Nod yr ymgyrch yw annog pobl i ddefnyddio’r siopau a busnesau ardderchog sydd ar garreg eu drws. Cynhelir digwyddiadau a gweithgareddau hwyliog i’r teulu cyfan ledled Cymru’r wythnos hon – e.e. ffeiriau bwyd a chrefftau, gweithgareddau diwrnodau ‘fintej’ a phartïon stryd.

Aeth y Gweinidog Cymunedau, Lesley Griffiths, i ymweld â’r oriel i longyfarch Beth ar ei llwyddiant. Dywedodd:

“Pan sefydlais i’r gwobrau hyn, roeddwn eisiau cael hyd i’r bobl sy’n rhoi curiad calon i’w cymuned – y rhai sy’n darparu gwasanaethau a chynnyrch rhagorol ac yn hoelion wyth cymdeithas.

“Mae Beth yn hyn i gyd – a mwy! Mae hi wedi troi hen gapel yn oriel hardd sy’n cael ei gwerthfawrogi a’i defnyddio’n helaeth gan y gymuned leol. Hoffwn longyfarch Beth ar ei llwyddiant arbennig ac rwy’n gobeithio gweld y busnes hwn yn mynd o nerth i nerth yn y dyfodol.

“Mae’n bwysig hefyd cydnabod holl waith caled ac ymroddiad y ddau arall a gyrhaeddodd y rhestr fer yn y categori ‘Arwyr y Stryd Fawr’, sef Hal Holmes-Pierce, elevate your sole, Prestatyn a Mark Young  o’r Denbigh Chocolate Shop, Sir Ddinych. Deallaf mai gorchwyl anodd iawn i’r panel dyfarnu oedd dewis prif enillydd. Dylai pawb oedd ar y rhestr fer fod yn falch o’u llwyddiant.”

Cyhoeddodd y Gweinidog enillwyr categorïau Ffefrynnau’r Stryd Fawr hefyd:

  • Bwyd a diod- Gwyn Davies Butchers, Llangollen, Sir Ddinbych
  • Ffasiwn, iechyd a harddwch - Pout Boutique, Porth, Rhondda Cynon Taf
  • Hamdden, cartref a gardd - Pieces for Places, y Bermo, Gwynedd
  • Gwasanaethau proffesiynol ac ariannol - HighStreet Media, Treorci, Rhondda Cynon Taf
  • Bwyta allan ar y stryd fawr - Denbigh Chocolate Shop, Dinbych, Sir Ddinbych
  • Darparwr gwasanaeth cymunedol - Artie Craftie, Blaenafon, Torfaen

Wrth ymweld â siop gigydd Gwyn Davies yn Llangollen, enillydd y categori Bwyd a Diod, dywedodd Lesley Griffiths:

 “Dylai pob un o’r enillwyr yn y gwahanol gategorïau ymfalchïo bod y bobl leol  yn eu cydnabod fel Ffefrynnau’r Stryd Fawr. Mae’r busnesau hyn yn dapraru gwasanaethau hollbwysig a chynnych gwych, yn ogystal â chynnig llefydd gwerthfawr i deulu a ffrindiau ddod ynghyd i gymdeithasu.

“Mae’n grêt cael bod yma i gwrdd ag enillydd y categori Bwyd a Diod, Gwyn Davies. Roed yr aelodau o’r cyhoedd a enwebodd Gwyn yn canmol y gwasanaeth cyfeillgar, personol y mae’r busnes teuluol hwn yn ei roi iddynt, yn ogystal â’u gwaith caled dros y gymuned leol. Llongyfarchiadau mawr felly, i enillydd haeddiannol!”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Tai ac Adfywio 21 Medi 2015 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i