Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 50 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
11 Chwefror 2016
Mae'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol wedi'i sefydlu o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
 
11 Chwefror 2016
Bydd gofal ar gyfer cleifion allanol yn cael ei ddarparu mewn ffordd gwbl wahanol yn y dyfodol, dywedodd yr Athro Mark Drakeford heddiw.
 
11 Chwefror 2016
Mae gofal a chymorth yng Nghymru yn newid. O 6 Ebrill, bydd gan bobl mwy o lais am sut y mae gwasanaethau cymdeithasol yn asesu ac yn darparu'u gofal a'u cymorth.
 
10 Chwefror 2016
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw, y bydd Gwasanaeth Iechyd Cymru’n derbyn buddsoddiad newydd o £45m i’w helpu i ymateb i bwysau’r gaeaf.
 
09 Chwefror 2016
Bydd gwasanaethau awdioleg cymunedol, sy’n gallu rheoli atgyfeiriadau uniongyrchol o ofal sylfaenol yn cael eu sefydlu yng Nghymru.
 
08 Chwefror 2016
Mae Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi datgelu cynlluniau newydd i sefydlu gwasanaeth gofal llygaid i ddisgyblion a myfyrwyr mewn ysgolion arbennig yng Nghymru.
 
06 Chwefror 2016
Vaughan Gethin, y Dirprwy Gweinidog Iechyd, y bydd cyfres o fesurau newydd yn cael eu cyflwyno i fynd i'r afael â'r cynnydd yn nifer y marwolaethau a achosir gan glefyd yr afu yng Nghymru.
 
05 Chwefror 2016
£27m ar gael i barhau i gefnogi dros 1,600 o bobl anabl yng Nghymru i fyw'n annibynnol.
 
04 Chwefror 2016
Mae £3m wedi'i glustnodi yn rhaglen gyfalaf y gwasanaeth iechyd ar gyfer 2016/17 i ddechrau ail gam y gwelliannau i wasanaethau obstetreg a newyddenedigol yn Ysbyty Glangwili
 
04 Chwefror 2016
Bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn ymweld â'r Ganolfan Iechyd newydd sbon yn Llansawel ddydd Iau i weld yr amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael yno i bobl yr ardal.
 
01 Chwefror 2016
Mae ffigurau newydd a gafodd eu cyhoeddi heddiw (Dydd Llun 1 Chwefror) yn dangos bod 74% o bobl eisoes yn gwybod am y newidiadau i'r system rhoi organau yng Nghymru.
 
29 Ionawr 2016
Mae'r trydydd adroddiad blynyddol ar gyfer Cymru gyfan yn nodi'r cynnydd y mae'r gwasanaeth iechyd wedi'i wneud i rwystro a thrin strôc yn erbyn cynllun cyflawni ar gyfer strôc Llywodraeth Cymru.
 
27 Ionawr 2016
Mae ffigurau newydd yn dangos bod mwy na 72% o bobl ag afiechydon ac anafiadau sy'n peryglu bywyd wedi cael ymateb brys gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru o fewn wyth munud ym mis Rhagfyr 2015.
 
26 Ionawr 2016
£3 miliwn ar gael gan Lywodraeth Cymru i helpu awdurdodau lleol i roi diwygiadau sylweddol i system gofal cymdeithasol Cymru ar waith pan ddaw deddf arloesol i rym ym mis Ebrill.
 
25 Ionawr 2016
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi rhan helaeth o hwb ariannol gwerth £1m ar gyfer y cynllun cyflawni ar gyfer clefyd y galon mewn gwasanaethau cardioleg cymunedol newydd.
 
22 Ionawr 2016
Heddiw, bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford, yn torri'r tir yn swyddogol wrth i'r gwaith adeiladu gychwyn ar hosbis newydd yng Nghasnewydd.
 
21 Ionawr 2016
Mae Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi mesurau newydd i fynd i'r afael ag oedi wrth drosglwyddo gofal yn y GIG yng Nghymru.
 
20 Ionawr 2016
Mae mwy o bobl yn cael diagnosis o ganser yng Nghymru, ond mae mwy o bobl nag erioed yn cael triniaeth ac mae'r cyfraddau goroesi'n uwch nag erioed.
 
19 Ionawr 2016
Cynigion newydd i wella ansawdd gofal cymdeithasol drwy gyfyngu ar y defnydd o gontractau dim oriau a sicrhau bod cyflogwyr yn talu'r lleiafswm cyflog cenedlaethol i weithwyr gofal cartref.
 
Tudalen 1 o 50 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i