Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 50 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Ebrill 2016
Mae Dr Frank Atherton wedi'i benodi'n Brif Swyddog Meddygol newydd Cymru, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw.
 
05 Ebrill 2016
Buddsoddir £43 m dros y flwyddyn nesaf i wella mynediad i ofal sylfaenol ac yn parhau i symud mwy o wasanaethau tu allan i ysbytai ac i gymunedau lleol.
 
05 Ebrill 2016
Bob blwyddyn, mae oddeutu 250 o bobl yng Nghymru yn cael diagnosis o HCC. Disgwylir y bydd mwy na 100 o'r bobl hyn yn cael budd oherwydd bod sorafenib ar gael.
 
05 Ebrill 2016
Deddf newydd I sicrhau y bydd gan bobl yr hawl i gael gwasanaethau cymorth cywir ar yr adeg iawn, yn rhoi mwy o hawliau i ofalwyr ac yn cryfhau pwerau i ddiogelu plant ac oedolion sy'n agored i niwed.
 
04 Ebrill 2016
Gall meddygon teulu yng Nghymru ddefnyddio gwasanaethau iechyd galwedigaethol y byrddau iechyd o hyn ymlaen, diolch i fuddsoddiad o £200,000 gan Lywodraeth Cymru
 
04 Ebrill 2016
Bydd cynlluniau i leihau nifer y bobl sy'n marw cyn pryd o ganlyniad i glefyd cardiofasgwlaidd yn rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig y De yn cael eu hymestyn ledled Cymru
 
02 Ebrill 2016
Mae'r arolwg diweddaraf a gynhaliwyd gyda phlant pum mlwydd oed yn dangos gwelliant sylweddol o ran iechyd y geg ymysg plant yng Nghymru. Dyma’r gwelliant mwyaf sylweddol ar gofnod.
 
01 Ebrill 2016
Y gwasanaeth hwn yw'r cyntaf o'i fath yn y Gogledd a bydd yn darparu amrywiaeth ehangach o weithwyr gofal iechyd proffesiynol i bobl sy'n byw ym Mhrestatyn na'r ddwy feddygfa mae'n cymryd eu lle.
 
01 Ebrill 2016
Bydd £60m yn cael ei fuddsoddi yn ystod y flwyddyn nesaf i sicrhau bod plant, oedolion a phobl hŷn yng Nghymru yn derbyn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cydgysylltiedig
 
31 Mawrth 2016
Bydd timau penodedig yn cael eu sefydlu yn ysbytai Cymru i ddarparu cefnogaeth ymarferol i bobl ag anghenion iechyd meddwl.
 
30 Mawrth 2016
Mae nifer y meddygon ymgynghorol, meddygon GIG, nyrsys a pharafeddygon sy'n gweithio yn y GIG yng Nghymru yn uwch nag erioed, yn ôl ffigyrau newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
30 Mawrth 2016
Mae ffigyrau newydd a gyhoeddwyd heddiw'n dangos bod Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi ymateb i bron i hanner y galwadau lle'r oedd bywyd yn y fantol o fewn chwe munud ym mis Chwefror 2016.
 
30 Mawrth 2016
Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n derbyn 94 cerbyd newydd diolch i £10.3m o fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford heddiw.
 
29 Mawrth 2016
Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod nifer y bobl â diabetes sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty mewn achosion brys wedi gostwng 5% yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.
 
28 Mawrth 2016
O'r mis hwn ymlaen, y bydd pobl sydd wedi cael llawdriniaeth cataract a phobl yr amheuir fod ganddynt glawcoma yn cael triniaeth ac archwiliadau gyda'u hoptometrydd lleol yn hytrach nag yn yr ysbyty.
 
24 Mawrth 2016
Bydd canolfan iechyd cymunedol newydd Blaenau Ffestiniog yn darparu gwasanaethau iechyd modern yn agosach i gartrefi pobl.
 
24 Mawrth 2016
Bydd cleifion yn cael mynediad i ystod ehangach o wasanaethau yn dilyn y gwaith adnewyddu gwerth £5m i Ysbyty Tywyn, yn ôl y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford yn ystod ei ymweliad heddiw.
 
24 Mawrth 2016
Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford bod tir wedi'i brynu ar gyfer Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron yn Nhregaron.
 
24 Mawrth 2016
Mae llai o bobl Cymru'n marw a mwy yn goroesi cyflyrau fel canser, diabetes, strôc a chlefyd y galon, diolch i gamau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru a GIG Cymru i wella gwasanaethau.
 
24 Mawrth 2016
Lansiwyd Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Gofal Iechyd Gwledig gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford heddiw mewn digwyddiad yn Aberystwyth.
 
Tudalen 1 o 50 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i