Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Awst 2016
Mae buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru mewn prosiect adsefydlu yn Sir y Fflint yn helpu pobl i aros yn annibynnol ac yn arbed arian i'r GIG
 
22 Awst 2016
Mae'r adroddiad hefyd yn dangos bod llai o bobl yn dioddef o glefyd y galon, yn cael eu trin yn gynt, ac yn achub mwy o fywydau drwy diagnosis cynnar.
 
17 Awst 2016
Dechreuodd mwy o bobl nag erioed gael eu trin am ganser ym mis Mehefin, o fewn y cyfnod targed o 62 diwrnod, yn ôl ffigurau newydd a ryddhawyd heddiw.  
 
16 Awst 2016
Os yw Cymru am fod yn genedl sy'n ystyriol o ddementia, mae angen buddsoddi mewn ymchwil i wella iechyd a gofal cymdeithasol
 
09 Awst 2016
Mae Siarter newydd wedi ei lansio i sicrhau bod meddygon a deintyddion staff a meddygon a deintyddion arbenigol cyswllt (SAS) yng Nghymru yn cael y gefnogaeth briodol yn y gweithle.
 
08 Awst 2016
Mae swydd genedlaethol newydd yn cael ei chreu i fynd i'r afael â briwiau pwysedd y gellir eu hosgoi ymysg preswylwyr cartrefi gofal.
 
03 Awst 2016
Mae'r Ddeddf newydd yn gosod dyletswydd ar Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau'r GIG i gyfrifo a rheoli lefelau staff nyrsio mewn wardiau meddygol a llawfeddygol acíwt i gleifion mewnol sy'n oedolion
 
01 Awst 2016
Mae Prif Swyddog Meddygol newydd Cymru, Dr Frank Atherton, yn dechrau ar ei waith heddiw.
 
27 Gorffennaf 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod Andrew Evans wedi cael ei benodi'n Brif Swyddog Fferyllol newydd Cymru.
 
27 Gorffennaf 2016
Dengys yr ystadegau diweddaraf y perfformiad gorau ar gyfer ambiwlansys ers i beilot i dreialu model ymateb clinigol gael ei gyflwyno fis Hydref diwethaf.
 
21 Gorffennaf 2016
Dylai pawb dros flwydd oed anelu at lefel maethynnau a argymhellir (RNI) o 10 microgram o Fitamin D y dydd, bob dydd o’r flwyddyn.
 
20 Gorffennaf 2016
Mae’r amseroedd aros ar gyfer cleifion canser yn parhau i wella yng Nghymru – a tharged pwysig wedi’i gyrraedd, yn ôl ffigurau newydd a gafodd eu cyhoeddi heddiw.
 
20 Gorffennaf 2016
Mae cam newydd ein hymgyrch sy’n lansio heddiw yn mynd i geisio rhoi hwb i bawb yn ein gwlad i siarad am roi organau a rhannu’u penderfyniad gyda’r bobl y maen nhw’n eu caru.
 
18 Gorffennaf 2016
Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bobl sydd wedi derbyn triniaeth am ganser gan GIG Cymru am eu barn am y gofal a gawsant.
 
15 Gorffennaf 2016
Mae llai o gleifion yn marw o glefyd yr afu sy’n gysylltiedig ag alcohol, ond mae angen i bobl wneud mwy o hyd i osgoi cyflyrau ar yr afu y mae modd eu hatal.  
 
14 Gorffennaf 2016
Mae Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi llongyfarch ysgol ym Mhowys am sicrhau bod iechyd a lles holl aelodau'r gymuned yn ganolog i'w gwaith.
 
14 Gorffennaf 2016
Heddiw ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Lles Vaughan Gething â chanolfan gofal sylfaenol arloesol newydd ym Mhrestatyn.
 
14 Gorffennaf 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Vaughan Gething, wedi lansio ymgyrch sticeri ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau GIG sydd ar gael ar y stryd fawr.
 
13 Gorffennaf 2016
Mae pobl o wledydd yr Undeb Ewropeaidd sy’n gweithio yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn gwneud cyfraniad enfawr i’n cymunedau ac yn aelodau hynod o werthfawr o’r staff.
 
12 Gorffennaf 2016
Mae Vaughan Gething, wedi cyhoeddi heddiw gynlluniau ar gyfer cronfa triniaethau newydd gwerth £80m ac adolygiad o'r broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR).
 
Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2016
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i