Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Mai 2016
Canmolodd Vaughan Gething y proffesiwn hefyd am ei ymrwymiad i gynllun Dewis Fferyllfa Llywodraeth Cymru.
 
26 Mai 2016
Mae Vaughan Gething wedi dalu teyrnged i nyrsys a bydwragedd Cymru, gan alw am welliant pellach i ansawdd a phrofiad y gofal i bawb sy'n defnyddio'r gwasanaeth iechyd.
 
25 Mai 2016
Mae’r targed wedi’i gyrraedd bob mis ers cychwyn cynllun peilot i dreialu model ymateb clinigol ym mis Hydref 2015.
 
12 Mai 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod Dr. Colette Bridgman MBE wedi cael ei phenodi yn Brif Swyddog Deintyddol newydd i Gymru.
 
27 Ebrill 2016
Penodi Dr Frank Atherton yn Brif Swyddog Meddygol newydd Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Dr Frank Atherton wedi'i benodi'n Brif Swyddog Meddygol newydd Cymru, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw.
 
05 Ebrill 2016
£43m i ddatblygu gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Buddsoddir £43 m dros y flwyddyn nesaf i wella mynediad i ofal sylfaenol ac yn parhau i symud mwy o wasanaethau tu allan i ysbytai ac i gymunedau lleol.
 
05 Ebrill 2016
Cyffur canser yr iau, Sorafenib, i fod ar gael yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bob blwyddyn, mae oddeutu 250 o bobl yng Nghymru yn cael diagnosis o HCC. Disgwylir y bydd mwy na 100 o'r bobl hyn yn cael budd oherwydd bod sorafenib ar gael.
 
05 Ebrill 2016
Gwasanaeth Cymdeithasol newydd i Gymru sy'n decach, yn gryfach ac yn gynaliadwy
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Deddf newydd I sicrhau y bydd gan bobl yr hawl i gael gwasanaethau cymorth cywir ar yr adeg iawn, yn rhoi mwy o hawliau i ofalwyr ac yn cryfhau pwerau i ddiogelu plant ac oedolion sy'n agored i niwed.
 
04 Ebrill 2016
Gwasanaeth newydd i sicrhau gwell iechyd a llesiant i feddygon teulu Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Gall meddygon teulu yng Nghymru ddefnyddio gwasanaethau iechyd galwedigaethol y byrddau iechyd o hyn ymlaen, diolch i fuddsoddiad o £200,000 gan Lywodraeth Cymru
 
04 Ebrill 2016
Bydd cynlluniau i leihau nifer y bobl sy'n marw cyn pryd o ganlyniad i glefyd cardiofasgwlaidd yn rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig y De yn cael eu hymestyn ledled Cymru
 
02 Ebrill 2016
Iechyd y geg ymysg plant wedi gwella'n sylweddol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r arolwg diweddaraf a gynhaliwyd gyda phlant pum mlwydd oed yn dangos gwelliant sylweddol o ran iechyd y geg ymysg plant yng Nghymru. Dyma’r gwelliant mwyaf sylweddol ar gofnod.
 
01 Ebrill 2016
Y Gweinidog Iechyd yn diolch i dîm Prestatyn Iach
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Y gwasanaeth hwn yw'r cyntaf o'i fath yn y Gogledd a bydd yn darparu amrywiaeth ehangach o weithwyr gofal iechyd proffesiynol i bobl sy'n byw ym Mhrestatyn na'r ddwy feddygfa mae'n cymryd eu lle.
 
01 Ebrill 2016
£60m i uno gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd £60m yn cael ei fuddsoddi yn ystod y flwyddyn nesaf i sicrhau bod plant, oedolion a phobl hŷn yng Nghymru yn derbyn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cydgysylltiedig
 
31 Mawrth 2016
Timau newydd yn ysbytai Cymru i gefnogi pobl ag anghenion iechyd meddwl
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd timau penodedig yn cael eu sefydlu yn ysbytai Cymru i ddarparu cefnogaeth ymarferol i bobl ag anghenion iechyd meddwl.
 
30 Mawrth 2016
Mwy nag erioed o staff rheng flaen yn gweithio yn y GIG yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae nifer y meddygon ymgynghorol, meddygon GIG, nyrsys a pharafeddygon sy'n gweithio yn y GIG yng Nghymru yn uwch nag erioed, yn ôl ffigyrau newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
30 Mawrth 2016
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cyrraedd y targed eto yn ystod y mis prysuraf ar gofnod
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae ffigyrau newydd a gyhoeddwyd heddiw'n dangos bod Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi ymateb i bron i hanner y galwadau lle'r oedd bywyd yn y fantol o fewn chwe munud ym mis Chwefror 2016.
 
30 Mawrth 2016
Llywodraeth Cymru i fuddsoddi £10.3m mewn 94 ambiwlans newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n derbyn 94 cerbyd newydd diolch i £10.3m o fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford heddiw.
 
29 Mawrth 2016
Gostyngiad yn nifer y derbyniadau brys ac arosiadau yn yr ysbyty i gleifion diabetes
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod nifer y bobl â diabetes sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty mewn achosion brys wedi gostwng 5% yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.
 
28 Mawrth 2016
Rhagor o ofal llygaid GIG i gael ei ddarparu mewn cymunedau lleol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
O'r mis hwn ymlaen, y bydd pobl sydd wedi cael llawdriniaeth cataract a phobl yr amheuir fod ganddynt glawcoma yn cael triniaeth ac archwiliadau gyda'u hoptometrydd lleol yn hytrach nag yn yr ysbyty.
 
24 Mawrth 2016
Y Gweinidog Iechyd yn ymweld â safle canolfan iechyd newydd Blaenau Ffestiniog gwerth £ 3.9 m
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd canolfan iechyd cymunedol newydd Blaenau Ffestiniog yn darparu gwasanaethau iechyd modern yn agosach i gartrefi pobl.
 
Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i