Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 14 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Gorffennaf 2016
Dylai pawb dros flwydd oed anelu at lefel maethynnau a argymhellir (RNI) o 10 microgram o Fitamin D y dydd, bob dydd o’r flwyddyn.
 
20 Gorffennaf 2016
Mae’r amseroedd aros ar gyfer cleifion canser yn parhau i wella yng Nghymru – a tharged pwysig wedi’i gyrraedd, yn ôl ffigurau newydd a gafodd eu cyhoeddi heddiw.
 
20 Gorffennaf 2016
Mae cam newydd ein hymgyrch sy’n lansio heddiw yn mynd i geisio rhoi hwb i bawb yn ein gwlad i siarad am roi organau a rhannu’u penderfyniad gyda’r bobl y maen nhw’n eu caru.
 
18 Gorffennaf 2016
Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bobl sydd wedi derbyn triniaeth am ganser gan GIG Cymru am eu barn am y gofal a gawsant.
 
15 Gorffennaf 2016
Mae llai o gleifion yn marw o glefyd yr afu sy’n gysylltiedig ag alcohol, ond mae angen i bobl wneud mwy o hyd i osgoi cyflyrau ar yr afu y mae modd eu hatal.  
 
14 Gorffennaf 2016
Mae Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi llongyfarch ysgol ym Mhowys am sicrhau bod iechyd a lles holl aelodau'r gymuned yn ganolog i'w gwaith.
 
14 Gorffennaf 2016
Heddiw ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Lles Vaughan Gething â chanolfan gofal sylfaenol arloesol newydd ym Mhrestatyn.
 
14 Gorffennaf 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Vaughan Gething, wedi lansio ymgyrch sticeri ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau GIG sydd ar gael ar y stryd fawr.
 
13 Gorffennaf 2016
Mae pobl o wledydd yr Undeb Ewropeaidd sy’n gweithio yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn gwneud cyfraniad enfawr i’n cymunedau ac yn aelodau hynod o werthfawr o’r staff.
 
12 Gorffennaf 2016
Mae Vaughan Gething, wedi cyhoeddi heddiw gynlluniau ar gyfer cronfa triniaethau newydd gwerth £80m ac adolygiad o'r broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR).
 
07 Gorffennaf 2016
Trosolwg o'r holl waith sy'n digwydd yn sefydliadau’r GIG i wella ansawdd y gofal yw Datganiad Ansawdd Blynyddol GIG Cymru 2015.
 
29 Mehefin 2016
Parhau i wella y mae perfformiad y gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru yn erbyn ei dargedau ar gyfer ymateb i alwadau brys.
 
28 Mehefin 2016
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, wedi dweud diolch wrth ffisiotherapyddion Cymru am eu gwaith caled yn helpu pobl sydd â chyflyrau tymor hir a chyflyrau iechyd cronig lluosog.
 
28 Mehefin 2016
Cyhoeddwyd cynigion newydd i gynyddu tryloywder yn y sector gofal cymdeithasol er mwyn i bobl fedru gwneud dewisiadau doeth am y gofal maen nhw, neu eu hanwyliaid, yn ei dderbyn.
 
23 Mehefin 2016
Vaughan Gething wedi codi ymwybyddiaeth ynghylch y cyfleoedd ardderchog am swyddi a gyrfaoedd sy’n bodoli gyda’r GIG yng Nghymru.
 
22 Mehefin 2016
Dylai pob un ohonon ni fod yn falch o’r twf yn nifer y bobl sy’n goroesi canser yng Nghymru, ond mae yna dal lle i wella.
 
21 Mehefin 2016
Yn ôl ystadegau newydd sydd wedi’u cyhoeddi heddiw ynghylch gofal llygaid mae nifer y bobl sydd newydd gael eu hardystio fel pobl sydd â nam ar eu golwg wedi gostwng dros y tair blynedd diwethaf.
 
15 Mehefin 2016
Mae'r lefel gyffredinol o foddhad cleifion â'r GIG yn parhau i fod yn uchel iawn yn ôl canlyniadau arolwg blynyddol ar raddfa fawr a gafodd ei gyhoeddi heddiw.
 
14 Mehefin 2016
Bydd Vaughan Gething yn dweud wrth Aelodau’r Cynulliad heddiw bod system flaengar Cymru ar gyfer rhoi organau wedi achub dwsinau o fywydau yn ystod y chwe mis cyntaf ers dod i rym.
 
13 Mehefin 2016
Manteisiodd Ysgrifennydd y Cabinet ar y cyfle i gyfarfod â'r tîm sy'n darparu gofal o ansawdd uchel i bobl ledled y Gogledd. Siaradodd â nhw ynghylch y gwasanaeth podiatreg a'r model atal cymunedol.
 
Tudalen 1 o 14 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2016
Ll M M I G S S
<< Meh    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i